Načítavam...

Tlačová konferencia – Ján Nosko: Pre Banskú Bystricu máme pripravený poctivý a ambiciózny plán

Aktuality
Zdieľať:
Tlačová konferencia – Ján Nosko: Pre Banskú Bystricu máme pripravený poctivý a ambiciózny plán

Banská Bystrica, 10. október 2022

Moderné, príťažlivé, bezpečné, komunikujúce a inovatívne mesto reagujúce na zmenu klímy, ktoré svoj rozvoj stavia na efektívnom hospodárení a udržateľných financiách. To všetko chce primátor Ján Nosko spolu so svojím tímom dosiahnuť v nasledujúcom období. Ambiciózny, a zároveň konkrétny plán obsahuje rozsiahly zásobník projektov a investičných zámerov, ktoré sú vo vysokom štádiu rozpracovanosti. Okrem toho prináša aj nové riešenia, ktorých realizáciou chce primátor Nosko aj naďalej skvalitňovať život obyvateľov Banskej Bystrice.

Za osemročné obdobie sa nám podarilo zrealizovať množstvo úspešných projektov a posunúť Banskú Bystricu vpred. Okrem viditeľných zmien v jednotlivých oblastiach života mesta, sú tu aj kroky, ktoré zatiaľ nie je možné vnímať, ale v projektovej a prípravnej fáze majú už svoje jasné kontúry. Poznajúc zložitosť situácie, ktorá nás v ďalšom období čaká v súvislosti s nárastom cien materiálov, energií a legislatívnym dopadom na rozpočet mesta, aj naďalej ponúkam svoju manažérsku skúsenosť, istotu, schopnosť prijímať strategické rozhodnutia a využiť príležitosti na získanie mimorozpočtových zdrojov na ďalší rozvoj mesta,“ hovorí  primátor Ján Nosko, ktorý sa uchádza v blížiacich sa komunálnych voľbách o dôveru Banskobystričanov po tretí raz.

Zostavený plán konkrétnych projektov a kľúčových krokov zahŕňa revitalizáciu verejných priestranstiev a intenzívnu komunikáciu s investormi pri odstraňovaní „kostlivcov a strašiakov“, ktorí sa v meste nachádzajú. Ide o výstavbu parkovacieho domu v jame pri MsÚ, rekonštrukciu objektov kina Hviezda, starého Tesca či výstavbu moderného komplexu na mieste bývalej Slovenky.  Mesto má v pláne na základe architektonickej súťaže revitalizovať Námestie slobody, mestský park či park pri kaštieli Radvanských. Ďalej ide o odkúpenie Domu kultúry a prípravu projektu jeho komplexnej obnovy, revitalizáciu oddychovej zóny Tajovka, ďalšiu rekonštrukciu mostov a svetelnej signalizácie, výstavbu cyklotrás, ďalšie znižovanie investičného dlhu v podobe obnovy ciest a chodníkov, riešenie parkovacej politiky s využitím dát z Plánu udržateľnej mobility, zavedenie rezidenčného parkovania a po uplynutí zmluvy s EEI prebratie celého systému parkovania do správy mesta. V pláne je budovanie nízkokapacitných zariadení pre seniorov či oddychových zón pri zariadeniach sociálnych služieb, výstavba nájomných bytov a pod. Nechýbajú aktivity súvisiace s Medeným hámrom, obnovou mestských hradieb či s riešením problematiky plážového kúpaliska a amfiteátra. Dôkazom, že mesto pri práci intenzívne vníma aj výzvy a potreby modernej doby je fakt, že v nasledujúcich rokoch chce Banská Bystrica inštalovať fotovoltické panely na mestských objektoch  s cieľom budovať  fotovoltické elektrárne.

Šetrenie na účtoch za energiu chceme realizovať aj pomocou budovania fotovoltických systémov, resp. zelenej solárnej energie. Nadviazať tak chceme na systematickú prácu a realizáciu opatrení z uplynulých rokov, keď sme zlepšovali energetickú hospodárnosť mestských budov, regulovali vykurovanie a menili okná na školách i škôlkach, čím sme minimalizovali úniky tepla.  V nasledujúcom období chceme na tieto projekty nadviazať vytvorením systému výroby a akumulácie vlastnej elektrickej energie budovaním fotovoltického systému – biosolárnymi a zelenými strechami,“ dopĺňa primátor.

Zelené riešenia patria medzi mestské priority. Ide aj o revitalizáciu verejných priestranstiev v projekte Zelené sídliská, ktorý je zameraný na zavádzanie opatrení v súvislosti so zmenou klímy, ale aj komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia. Podľa aktuálneho hodnotenia Transparency International obsadila Banská Bystrica v otvorenosti a transparentnosti šiestu priečku medzi slovenskými mestami. Medzi krajskými mestami sa aktuálne nachádza na prvom mieste. Dozaista prispel k tomu aj fakt, že sa samospráva prihlásila v roku 2020 k Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Primátor a jeho tím chcú naďalej skvalitňovať participáciu a komunikáciu s obyvateľmi a rozvíjať elektronizáciu MsÚ.

Z pripravovaných zámerov v tejto oblasti chcem dať do pozornosti rozvíjanie mestskej spolupracovne, akejsi banskobystrickej obývačky, ktorá má za cieľ prepojiť obyvateľov s mestom a naopak. Takáto platforma slúži aj na zapájanie odbornej verejnosti do správy vecí verejných. Ponúka im možnosť dialógu, aktívnej spolupráce na príprave riešení, ale aj priestor, ako sa dozvedieť presné informácie o aktuálnych projektoch a víziách mesta,“ dopĺňa Radovan Ocharovich, kandidát na poslanca MsZ za Centrum z Tímu Nosko 2022.

Mesto Banská Bystrica investovalo za posledné roky nemalé prostriedky aj do rozvoja športovej infraštruktúry. Stále sú však športy, ktoré v Banskej Bystrici nemajú potrebné zázemie, aby napredovali. Aj v tomto smere mesto už dnes pracuje na ďalších projektoch.

Športom žije celá naša rodina. Posledné roky som pôsobila v Komisii MsZ pre šport, voľný čas a mládež. Zároveň som mala možnosť podieľať sa ako dobrovoľníčka na veľkolepom podujatí EYOF 2022. Viem, aké náročné je dosahovať športové úspechy, preto som rada, že aj ďalšie obdobie bude patriť v Banskej Bystrici skvalitňovaniu zázemia pre športy, akými sú  gymnastika či hokejbal. Zároveň pôjde o rekonštrukcie telocviční, budovanie multifunkčných ihrísk tam, kde chýbajú, ale aj zreálnenie projektu skateparku, po ktorom dlhodobo volá komunita skaterov v našom meste,“ hovorí Ružena Maťašeje, kandidátka na poslankyňu za volebný obvod Fončorda.

V oblasti kultúry chce primátor pokračovať v spájaní a spolupráci, v nadväzovaní partnerstiev s aktérmi kultúrnej obce, prepájaní a hľadaní prienikov pri komunikácii predstaviteľov tzv.  zriaďovanej i nezriaďovanej kultúry. Spolupráca by sa mala pretaviť aj do vzniku strategického dokumentu, na ktorom sa v súčasnosti pracuje, do Koncepcie rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030. Okrem toho sa chce primátor so svojím tímom naďalej venovať obnove kultúrnych pamiatok, zveľaďovaniu kultúrnych priestorov či priestranstiev, kde ľudia radi trávia svoj voľný čas. 

Napriek náročnosti doby nestráca primátor so svojím tímom odhodlanie plniť všetky ciele. Nasledujúce obdobie si bude vyžadovať na úrade, ale aj v mestskom zastupiteľstve zodpovedných a skúsených ľudí. „Preto kandidujem v tohtoročných voľbách s tímom šikovných ľudí, ktorí budú vedieť  prijímať rozumné, ale aj ťažké rozhodnutia,“ uzatvára primátor Nosko.

Top