Načítavam...

Cesty, chodníky a schodištia ostávajú našou prioritou

Aktuality
Zdieľať:
Cesty, chodníky a schodištia ostávajú našou prioritou

Aj tento rok sme do obnovy miestnych komunikácií investovali viac ako milión eur

Ako primátor mesta denne dostávam mnoho podnetov, ktoré sa týkajú zničených ciest a chodníkov v našom meste. Túto situáciu, samozrejme, vnímam a už viackrát som poukázal na investičný dlh, ktorý v tejto oblasti v minulosti vznikol. V jednom z mojich predvolebných sľubov som sa preto zaviazal, že v úsilí nepoľavím a obnova miestnych komunikácií bude naďalej patriť medzi moje priority. Počas posledných mesiacov v meste vládol čulý pracovný ruch a obnovou prešli ďalšie cesty a chodníky, do opráv ktorých sme tento rok investovali viac ako 1 000 000 eur.

Rozpočet mesta nie je neobmedzený

Výber lokalít je každý rok náročný. Som preto rád, že v tomto smere opäť funguje dobrá komunikácia s poslancami mestského zastupiteľstva. Okrem vytypovaných úsekov, ktoré financujeme z Fondu dopravnej infraštruktúry, opravujeme aj miestne komunikácie, na ktorých sa zhodnú poslanci a obyvatelia jednotlivých mestských častí. Je to, samozrejme, o diskusii, no vyjadriť sa môžu priamo ľudia bývajúci v danej oblasti, čo jednoznačne má zmysel. Vždy sa nájde niekto, kto so zoznamom opráv na daný rok nie je spokojný. Verím však, že v pravidelnosti je účinnosť.

Desať z desiatich ✓

Z Fondu dopravnej infraštruktúry sme tento rok vyčlenili takmer 312 000 eur na opravu desiatich úsekov. Som veľmi rád, že počasie nám prialo a v súčasnosti finišujú práce na poslednom z nich.

1. V centre mesta sme opravili vozovku a pravý chodník na ulici Komenského od križovatky Kollárova po križovatku Skuteckého.

2. Do zoznamu bola zaradená aj často kritizovaná vozovka na ulici Trieda SNP 55 – 59 od Jegorovovej ulice.

3. Neďaleko zastávok MHD a materskej školy sme zrealizovali obnovu zničeného schodiska Karpatská – Javornícka, po ktorom denne chodia obyvatelia Sásovej, najmä mamičky s kočíkmi a rodičia s malými škôlkarmi.

4. Na Krivánskej ulici sa nachádza mnoho panelákov i zariadenie pre seniorov. Už v týchto dňoch môžu obyvatelia využívať obnovený chodník, vozovku aj parkovacie plochy.

5. Obnovu potrebovali aj chodníky v areáli MŠ Tatranská, kde sme zároveň opravili aj príjazd pre zásobovanie.

6. Na Rudohorskej ulici 1 – 23 sme obnovili povrch vozovky. Túto opravu vítali aj obyvatelia a spolupráca z ich strany bola stopercentná. V deň obnovy na tomto úseku nestálo ani jediné auto, a to aj napriek tomu, že Sásová je najväčšie banskobystrické sídlisko, kde je viditeľný problém s parkovaním. Ďakujeme vodičom, pomohlo nám to.

7. Dočkali sa aj obyvatelia Fončordy. Chodník na Slnečnej ulici 2 – 28 je už hotový. Časť opráv bola platená práve z Fondu dopravnej infraštruktúry.

8. Tento rok sa nám podarilo dokončiť aj posledný vnútroblok na Švermovej ulici pri bytovom dome 13 – 17.

9. V Radvani sme sa tentokrát zamerali na Stromovú ulicu. Vozovka pri rodinných domoch bola v dezolátnom stave. Tento stav je už minulosťou a veríme, že obyvatelia budú spokojní.

10. Posledná lokalita, ktorá bola na tohtoročnom zozname opráv z Fondu dopravnej infraštruktúry je pri uliciach Zelená a Jazmínová na Fončorde. V týchto dňoch tam opravujeme chodník a schody.

Priority volebných obvodov

Zástupcovia výborov mestských častí v spolupráci s naším Oddelením údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí aj tento rok vybrali lokality, ktoré sme spísali na zoznam priorít. Každý zo siedmich volebných obvodov má na opravu  miestnych komunikácií k dispozícii 60 000 eur.

1. Stred – mesto

V tejto lokalite boli vytypované dva úseky. V súčasnosti prebiehajú opravy vnútrobloku Horné záhrady 1 – 10 a pokračovať budeme na uliciach Trieda SNP 43 – 51.

2. Majer, Uhlisko, Senica, Šalková

Opravili sme chodník na ulici 9. mája od križovatky s ulicou Pod Urpínom po ulicu Na Uhlisku, a tiež chodník na Golianovej ulici od križovatky s ulicou 9. mája po Jesenského ulicu.

Odstránená bola aj nefunkčná koľajnica na Stavebnej ulici pri železničnom podjazde. Z týchto financií sme vybudovali aj stojisko na kontajnery na Senickej ceste pri otočke autobusov a opravili sme chodníky na ulici Timravy 2 – 6 a 7.

3. Sásová, Rudlová

Opravou prešiel chodník na Magurskej ulici pri zastávke MHD a vybudovaný bol aj bezbariérový prístup k sásovskej pobočke knižnice Mikuláša Kováča na Rudohorskej ulici v podchode, kde prejde opravou aj ostatná plocha. Plánovaná je aj obnova schodiska medzi Magurskou a Pieninskou ulicou.

4. Jakub, Kostiviarska, Uľanka, Podlavice, Skubín

Z prostriedkov štvrtého volebného obvodu boli zrealizované lokálne vysprávky na Ovocnej ulici v Jakube. Opravili sme chodník na ulici Priehrada 3 – 13 a komunikáciu aj časť chodníka, ktoré vedú k Materskej škole Buková.

5. Fončorda

Za financie z volebných obvodov boli opravené chodníky na ulici THK 2 – 3, na Tulskej ulici pri zastávke MHD a opravili sme aj vjazd k Základnej škole Moskovská.

Dokončený bol chodník na Slnečnej ulici, ktorý bol z časti hradený z fondu dopravnej infraštruktúry  a obnovou prejde aj časť zničeného schodiska medzi Spojovou ulicou a obchodom pri tzv. „Papuči“.

6. Radvaň

V Radvani boli opravené dva chodníky, a to na Bernolákovej ulici za bytovým domom 9 – 43 a na Námestí Ľ. Štúra neďaleko Kauflandu.

7. Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska Terasa, Rakytovce

V tomto volebnom obvode opravíme chodník na Sládkovičovej ulici 70 – 72 a na Čerešňovej ulici prejde obnovou vozovka aj oporné múry. Lokálne opravy zrealizujeme aj na Brezovej ulici.

Viac ako 300 000 eur sme investovali do stavebnej údržby

Mesto ako správca miestnych komunikácií tento rok v rámci stavebnej údržby zrealizovalo viacero opráv. Najvýznamnejšia bola obnova povrchu vozovky na ulici Na Zábave, kde bola, aj na základe podnetov od obyvateľov, betónová dlažba vymenená za asfaltový povrch.

Veľkoplošné vysprávky boli zrealizované napríklad na Jilemnického ulici medzi bytovými domami a domovom pre seniorov.

Kde ešte nájdete nové chodníky?

Na opravy chodníkov bolo vyčlenených 100 000 eur. Za tieto financie bol obnovený chodník v Kapitulskej ulici pod lietadlom a práce boli zrealizované aj na Fortničke na ulici Terézie Vansovej.

Plánujeme obnoviť ešte chodník na ulici Kapitána Nálepku v úseku od Gorkého po Wolkerovu ulicu. Pri príležitosti osláv SNP bola z dotácie Vlády SR zabezpečená aj oprava časti komunikácie od Kapitulskej ulice smerom k parkovisku pri polícii a chodníky v Parku pod Pamätníkom.

Čísla nepustia a bezpečnosť je prvoradá

V časti dopravného značenia boli na miestnych komunikáciách obnovené priechody pre chodcov, smerové šípky na ploche 4 230 m² a deliace čiary v dĺžke 18 597 m. Vymenili sme aj 123 ks poškodených zvislých dopravných značiek, doplnili sme 182 m zábradlí, natretých bolo 695 m zábradlí a osadili sme 120 m  zvodidiel na nebezpečnom úseku miestnej komunikácie Slnečné stráne.

Verím, že počasie ešte nejaký ten týždeň vydrží a nám sa podarí dokončiť všetky naplánované opravy. Tento rok sme naplno využili Fond dopravnej infraštruktúry, prostriedky z volebných obvodov i financie určené na stavebnú údržbu a opravy chodníkov. 

Teší ma, že spolu s dotáciou od Vlády SR využijeme takmer 1 500 000 eur na opravu ciest a chodníkov v Banskej Bystrici. Znížime tak investičný dlh, ktorý v minulosti vznikol zanedbaním opráv miestnych komunikácií.

Banská Bystrica je nádherné mesto obklopené prírodou. Máme veľa športových možností, zaujímavú históriu a mnoho kultúrnych podujatí. Navštevuje nás veľa turistov, vytvárame podmienky pre lepšiu cyklistickú dopravu a zapájame sa do rôznych výziev. To všetko súvisí aj so zlepšením stavu miestnych komunikácií. Aj to je dôvod, prečo ja ani poslanci nepoľavíme a budeme v snahe zvyšovať kvalitu života v našom meste pokračovať.

Top