Načítavam...
Ján Nosko
Logo Ján Nosko 2022

Spolu meníme
Banskú Bystricu

váš primátor

Niečo o mne

Hoci som sa narodil v Brezne, od svojich 25-tich rokov žijem v Banskej Bystrici. Vyštudoval som Lekársku fakultu Univerzity J. A. Komenského v Bratislave. Po niekoľkých atestáciách som začal pôsobiť ako detský lekár a kardiológ v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici, ktorú som neskôr viedol. K mojím „srdcovkám“ patrí založenie banskobystrického občianskeho združenia PONS pre deti s hendikepom. Najväčšou podporou pre mňa je moja rodina, manželka, mama a deti – Katka a Janko, ale aj dvaja vnuci, ktorí mi v náročných chvíľach vedia dodať energiu.

Volebný program

Príťažlivé, atraktívne a bezpečné mesto

Banská Bystrica patrí k obľúbeným a vyhľadávaným mestám na mape Slovenska. Aj napriek pandémii sa nám podarilo mnohými projektmi zatraktívniť ponuku pre obyvateľov, ako aj pre domácich a zahraničných návštevníkov. V nastavenom trende chceme pokračovať, podobne ako aj v odstraňovaní „kostlivcov a strašiakov“, ktorých v meste máme. Našou prioritou je získanie Domu kultúry do vlastníctva mesta, jeho rekonštrukcia a opätovné otvorenie pre verejnosť. Intenzívne komunikujeme aj s investormi, ktorí plánujú realizovať svoje zámery na roky zanedbaných miestach. Ide o výstavbu parkovacieho domu v jame pri MsÚ, rekonštrukciu objektov kina Hviezda, starého Tesca či výstavbu moderného komplexu na mieste bývalej Slovenky…

Čítať viac
Príťažlivé, atraktívne a bezpečné mesto
Udržateľná a bezpečná doprava

Udržateľná a bezpečná doprava

Aj naďalej budeme pokračovať v komplexnej obnove zanedbaných ciest a chodníkov, výstavbe chýbajúcich peších prepojení, najmä v okrajových mestských častiach, ale aj v rekonštrukcii mostov v havarijnom stave. Zrealizujeme projekt výstavby cyklomosta vedúceho ponad rýchlostnú cestu R1 v Radvani, a pokračovať budeme tiež v projektoch budovania cyklotrás spájajúcich centrum mesta s mestskými časťami. Realizáciou ďalších projektov vytvoríme nové parkovacie miesta a rôznymi opatreniami sa zameriame aj na upokojenie dopravy v najvyťaženejších lokalitách. Našou ambíciou je po ukončení zmluvy so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje platené parkovanie v centre mesta, riešiť systém výberu parkovného vo vlastnej réžii…

Čítať viac

Čisté, zelené a zdravé mesto reagujúce na zmenu klímy

Banská Bystrica patrí k samosprávam s najvyššou mierou vytriedeného odpadu, čo je skvelá správa. Banskobystričankám a Banskobystričanom záleží na čistejšom a zdravšom meste, preto nebudeme poľavovať v edukácii a ďalších aktivitách na podporu triedenia odpadu. Prispeje k tomu budovanie podzemných kontajnerov vo vytypovaných lokalitách. V odpadovom hospodárstve budeme čoraz viac presadzovať princípy obehového hospodárstva a podporíme vznik centra opätovného využívania. Citlivo vnímame aj nenahraditeľnú úlohu zelene v našom meste, a tiež nástrahy, ktoré so sebou prináša klimatická zmena. Preto sa podľa vzoru revitalizácie vnútroblokov v Sásovej a na Fončorde budeme v ďalšom období venovať skvalitňovaniu verejných priestorov v ďalších siedmich lokalitách na banskobystrických sídliskách s rozlohou viac ako 50 hektárov v projekte Zelené sídliská zameranom na zelené (zeleň) a modré (voda) riešenia…

Čítať viac
Čisté, zelené a zdravé mesto reagujúce na zmenu klímy
Otvorené inovatívne a spolupracujúce mesto

Otvorené inovatívne a spolupracujúce mesto

V dnešnej náročnej dobe zmien je veľkou výzvou nachádzať riešenia pre zložité problémy a nepredvídateľné situácie, s ktorými sa stretávame čoraz častejšie. Ide napr. o vyrovnávanie sa s pandemickou situáciou, environmentálnou krízou, vojnovým konfliktom a z toho vyplývajúcimi dopadmi – utečeneckou krízou, zdražovaním, a pod. Aby sme mohli prinášať najlepšie možné riešenia a verejné služby, potrebujeme kvalitne komunikovať, spolupracovať a do tvorby politík a hľadania riešení zapájať nielen interných a externých odborníkov z rôznych sektorov, ale aj obyvateľov mesta. Aj preto sa naša samospráva prihlásila k medzinárodnej Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Pripojili sme sa k 56 samosprávam sveta, ktoré sa rozhodli inovovať svoje postupy a procesy v oblasti participácie, komunikácie, spolupráce a transparentnosti, s dôrazom na skvalitňovanie spolupráce a komunikácie obyvateľov a mesta. V tejto oblasti sme spracovali akčný plán, na pôde MsÚ sme vytvorili stálu pozíciu koordinátorky pre participáciu a otvorené vládnutie a pripravujeme projekt Inštitútu pre otvorenú a inovatívnu samosprávu, ktorý umožní systematickú podporu participácie a spolupráce v nasledujúcom období. Zrealizovali sme niekoľko konkrétnych participatívnych procesov, v rámci ktorých sa mohli obyvatelia priamo zapojiť do tvorby projektov či stratégií samosprávy…

Čítať viac

Lepšie služby pre seniorov, rodiny i znevýhodnené skupiny

Starnutie je prirodzenou súčasťou nášho života, a práve seniori patria k najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Aj preto sme počas predchádzajúcich rokov venovali zvýšenú pozornosť projektom na rozvoj aktívneho starnutia. Podarilo sa nám rozširovať kapacity a skvalitňovať podmienky v zariadeniach pre Banskobystričanky a Banskobystričanov, ktorí prežívajú jeseň svojho života. Ako krajské mesto hodláme v rozvoji sociálnych služieb napredovať. Chceme v tejto oblasti rozvinúť ďalšie formy služieb, a vytvoriť tak efektívny a funkčný systém pre všetkých, ktorí takúto pomoc potrebujú. Participatívnym spôsobom sme vypracovali Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021 – 2027, ktorý podporuje komplexný rozvoj v sociálnej oblasti pre všetkých obyvateľov, pričom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby. Zameriame sa na modernizáciu služieb, vďaka ktorým budú môcť seniori či obyvatelia s nepriaznivým zdravotným stavom ostať čo najdlhšie vo svojom domácom prostredí…

Čítať viac
Lepšie služby pre seniorov, rodiny i znevýhodnené skupiny
Školy, škôlky a športoviská pre všetkých

Školy, škôlky a športoviská pre všetkých

Za uplynulé roky sa nám darilo rekonštruovať materské školy a rozširovať ich kapacity. Vďaka tomu je dnes Banská Bystrica jedným z mála miest na Slovensku, ktoré dokážu prijať do svojich škôlok všetky prihlásené deti. Naďalej chceme komplexne a systematicky znižovať investičný dlh a opotrebovanie škôl a školských zariadení. Budeme pokračovať v rozširovaní odborných učební na školách pre ľahšie získavanie vedomostí a zručností našich detí. Zároveň plánujeme vytvoriť environmentálny program pre školy a rozvíjať tzv. inkluzívne tímy zložené z odborných zamestnancov, detských psychológov, pedagógov či asistentov, ktoré vytvoria podmienky pre vzdelávanie všetkých žiakov i detí, a zároveň budú podporovať učiteľov i rodičov. Našou ambíciou je podporovať komunitný život a podľa trendu zo zahraničia vytvoriť z Banskej Bystrice 15-minútové mesto, kde budú mať obyvatelia základné služby v dostupnej vzdialenosti…

Čítať viac

Efektívne transparentné hospodárenie, udržateľné financie

Vstupujeme do náročného ekonomického obdobia. Zaznamenávame rekordný nárast inflácie, pociťujeme rapídne zdražovanie tovarov a služieb. Zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a udržateľného financovania služieb pre obyvateľov je pre nás prioritou. Transparentné hospodárenie nášho mesta považujeme za kľúčové. Okrem otvorenej komunikácie o finančnom fungovaní Banskej Bystrice realizujeme úspešné projekty obyvateľov prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Na účely jeho zefektívnenia zriadime online hlasovanie k navrhovaným projektom. Vďaka dobrému hospodáreniu v uplynulých rokoch patríme medzi najmenej zadlžené samosprávy v rámci krajských miest. Kontinuálne znižujeme investičný dlh Banskej Bystrice a v jej rozvoji chceme pokračovať napĺňaním registra investícií, s dôrazom na získavanie mimorozpočtových zdrojov. Pripravujeme sa na realizáciu projektov, ktoré generujú úspory. Najväčšou z nich je komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia na celom území mesta, ktorá ušetrí výdavky na elektrickú energiu, a zároveň je ekologická…

Čítať viac
Efektívne transparentné hospodárenie, udržateľné financie

Tím Nosko

Naše projekty

Top