Načítavam...

Schválili sme dôležité investičné akcie pre naše mesto

Aktuality
Zdieľať:
Schválili sme dôležité investičné akcie pre naše mesto

Som rád, že po dlhých mesiacoch intenzívnej komunikácie s poslancami sa nám podarilo dohodnúť, a dnes na mestskom zastupiteľstve schváliť balík investičných akcií, ktorých realizáciu alebo dofinancovanie budeme kryť z úverových zdrojov v hodnote 8,8 mil. eur.

V prípade mnohých projektov sa uchádzame alebo sa budeme uchádzať aj o financie z európskych štrukturálnych a investičných fondov, podstatná časť z tejto sumy sa tak do rozpočtu mesta vráti a poslúži na splácanie úveru. Pripravujeme aj iné zaujímavé projekty, ktoré budeme schvaľovať na ďalších zasadnutiach MsZ počas tohto roka.

Ponúkam vám prehľad tých investícií, ktoré sme dnes schválili:

1. Výstavba Mestského mládežníckeho štadióna v Radvani
2. Revitalizácia mestského parku
3. Výstavba cyklotrasy Hušták – Kráľová – cyklolávka ponad rýchlostnú cestu R1
4. Rekonštrukcia autobusových zastávok
5. Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici
6. Revitalizácia vnútrobloku Sitnianska I. a II. etapa
7. Revitalizácia vnútrobloku Tulská
8. Vybudovanie podchodu pre peších a cyklistov – Hušták
9. Výstavba cyklotrasy Hušták – Námestie Slobody – Senica
10. Výstavba cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová
11. Rekonštrukcia Materskej školy Šalgotarjánska
12. Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica
13. Dopravné prepojenie miestnej komunikácie ulica Na Troskách
14. Vytvorenie plánu udržateľnej mobility mesta
15. Vybudovanie parčíku pri malej železničnej stanici
16. Rekonštrukcia mostných objektov na Mládežníckej ulici
17. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Partizánska
18. Miniokružná križovatka Tajovského
19. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hutná ulica
20. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Javornícka ulica
21. Výstavba chodníka Kostiviarska cesta
22. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná ulica
23. Výstavba chodníka Pršianska terasa
24. Parkovisko Poľná
25. Premostenie potoka Bystrica – Jakub
26. Financie na projektové dokumentácie zamerané na rekonštrukcie ciest a chodníkov

Top