Načítavam...

Komunikácia s obyvateľmi

Otvorený a konštruktívny dialóg s Banskobystričanmi je pre nás dôležitý. Naďalej sa budeme snažiť diskutovať o veľkých projektoch s dotknutými mestskými časťami, aby sa k obyvateľom včas dostali všetky potrebné informácie.

Naše projekty
Zdieľať:

Problémy riešime aj priamo na mieste

Prostredníctvom sociálnych sietí a emailov sa denne stretávam s podnetmi zameranými na stav ciest, chodníkov, smetných košov či na parkovanie. Každý jeden z nich okamžite posúvam na jednotlivé odborné útvary, v ktorých kompetencii daná agenda je. Dnes som sa stretol so zástupcami obyvateľov Okružnej ulice na Fončorde, ktorí mi ukázali aké problémy ich trápia. Po obhliadke a vzájomnej diskusii som posunul podnety kompetentným zamestnancom mestského úradu a verím, že tie neodkladné sa budú riešiť v čo najkratšom čase. Zároveň som obyvateľov informoval, že pripravujeme komplexnú revitalizáciu celej lokality ohraničenej ulicami Mládežnícka, Družby a Okružná. Práve táto plocha s rozlohou takmer 20 hektárov je tá najväčšia v rámci projektu Zelené sídliská, v ktorom v súčasnosti, po ukončení participatívneho procesu, prebieha verejná súťaž s cieľom získať najkvalitnejších architektov. Viac o celom projekte si môžete prečítať tu https://www.banskabystrica.sk/zelenesidliska/. Každá práca si vyžaduje čas, systematickosť, trpezlivosť, prípravu, no najmä financie. Verím, že sa nám vždy podarí nájsť vhodné riešenie, ktoré pomôže k zlepšeniu života Banskobystričanov.

V otázkach participácie nám budú nápomocní experti z OECD

Banská Bystrica sa pred takmer dvoma rokmi zapojila do Iniciatívy pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni. Pre samosprávu je dôležité, aby sa jej obyvatelia zúčastňovali na rozhodovaní o veciach verejných. V rámci tohto projektu reagujeme na potrebu skvalitňovania participatívnych procesov a zlepšenia formy spolupráce s podnikateľmi, záujmovými skupinami alebo občianskymi združeniami.

Usilujeme sa, aby medzi mestskou samosprávou a obyvateľmi vznikala efektívna spolupráca. Naším cieľom je mesto rozvíjať, a projekt zameraný na otvorené vládnutie nám pomáha pri realizácii rozbehnutých aktivít. Máme záujem, aby sa systém princípov a hodnôt participácie dostal do každodenného spravovania vecí verejných, do našich každodenných vzorcov správania, a aby sme si tieto princípy osvojili. Zapojenie obyvateľov a odborníkov do plánovacieho a rozhodovacieho procesu pri spoločensky dôležitých témach a verejných priestoroch, je kľúčom k úspešným a udržateľným projektom.

Teší ma, že sa Banská Bystrica dostala medzi vybrané samosprávy, ktorým odborníci z OECD podajú pomocnú ruku v procesoch otvoreného vládnutia. Svedčí to o úspešnom naštartovaní participácie v meste pod Urpínom, vďaka ktorej môžeme skvalitňovať zapájanie Banskobystričaniek a Banskobystričanov do strategických procesov v kohéznej politike a do manažmentu eurofondov. Aj týmito krokmi máme snahu ukázať, že na názore obyvateľov nám záleží. Verím, že skúsenosti, ktoré experti z OECD sprostredkujú, úspešne zužitkujeme v praxi.

Pozývam vás na prezentáciu výstupov z participatívneho procesu zameraného na obnovu mestského parku

V minulom roku sme v súvislosti s pôvodným projektom obnovy Mestského parku na Tajovského ulici urobili dôležité rozhodnutie, pretože napriek našej snahe a dlhému obdobiu príprav nebol stále vo finále. Ako som už viackrát spomenul, nie každý z verejnosti mal na projekt rovnaký názor, vydané stavebné povolenia boli v štádiu odvolacích konaní, ukončené boli aj výzvy vo vtedajšom programovom období súvisiacom s čerpaním eurofondov, a po augustovej veternej smršti bolo zároveň potrebné aktualizovať dokumentáciu zameranú na ošetrenie drevín.

Spolu s partnerom mesta – Dialogue centre, n. o. sme sa rozhodli pripraviť projekt nanovo za účasti verejnosti, podobne ako v prípade projektov Zelených sídlisk. Náš záujem o skvalitňovanie a zintenzívňovanie participatívnych procesov sme v konečnom dôsledku vyjadrili aj prihlásením sa k Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Dnes sa teším, že po takmer polroku mnohých aktivít budeme môcť už tento piatok, 17. júna od 16:00 do 17:00 hod. predstaviť všetkým záujemcom v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1 finálny sumár podnetov, ktorý vzišiel z participatívneho procesu. Práve ten poslúži ako podklad v krajinársko-architektonickej súťaži návrhov, ktorú plánujeme vyhlásiť ešte tento rok.

Ďakujem všetkým vám, ktorí ste sa zapojili do akejkoľvek aktivity. Veľké poďakovanie patrí organizátorkám participatívneho procesu – Soni Karikovej a Eve Mazancovej, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, odborným útvarom mesta, zástupcom oddelenia investičnej výstavby či odboru architekta mesta, ktorí celý proces nadizajnovali, zozbierali a spracovali postrehy obyvateľov z prechádzok v parku, názory špecialistov z aprílovej konferencie, spomienky od skôr narodených Banskobystričaniek a Banskobystričanov, podnety z fokusových skupín a pod.

Viem, že naša spoločná cesta za jediným cieľom je náročná o to viac, že mestský park je národná kultúrna pamiatka a každý zásah do tohto priestoru podlieha podmienkam, ktoré stanovili pamiatkári. Som však presvedčený, že dnes sme na tej správnej ceste k obnove obľúbeného miesta stretávania sa nás všetkých. Verím, že plánovaná súťaž nájde ten správny návrh, ktorý vyústi do takej obnovy parku, akú si všetci želáme.

V rámci Iniciatívy pre otovrené vládnutie sme vytvorili mestskú platformu

Veľmi ma teší, že po dvoch rokoch obmedzení, keď sme sa museli presunúť do online priestoru, vytvárame možnosti na osobnú diskusiu mesta s Banskobystričanmi a Banskobystričankami. V rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie vzniká nový nástroj – Mestská platforma otvoreného vládnutia. Jej cieľom je prepojiť obyvateľov s mestom, ponúknuť im možnosť dialógu, aktívnej spolupráce a priestor dozvedieť sa informácie o aktuálnych projektoch. Našou ambíciou je, aby bola Mestská platforma miestom na rozhovor o dôležitých témach, projektových zámeroch, o rozvoji nášho mesta a o všetkom, čo obyvateľov trápi i teší. Chceme naďalej počúvať názory i nápady obyvateľov, ako by mohla byť naša spolupráca lepšia a efektívnejšia. Na stretnutí bude koordinátorka participácie a otvoreného vládnutia s tímom OGP záujemcov pravidelne informovať o tom, v akej fáze sa nachádza participatívny rozpočet, projekt Zelené sídliská, zámer revitalizácie mestského parku, tvorba Integrovanej územnej stratégie, Stratégie pre otvorené vládnutie či Koncepcie rozvoja kultúry.

Svoje podnety môžete posielať už aj cez mobilnú aplikáciu mesta

Denne sa stretávame s podnetmi, ktoré nám prichádzajú prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov – webu, emailov, telefonátov, listov či sociálnych sietí. Už niekoľko rokov využívame aj obľúbený nástroj Odkazprestarostu.sk, ktorý slúži na nahlasovanie problémov týkajúcich sa napr. mestského mobiliáru, zelene a životného prostredia, vrakov, verejných služieb, ciest, chodníkov či dopravného značenia.Niekedy treba urobiť reštart a posunúť sa vpred aj novým vylepšeniam. Preto s cieľom zefektívniť proces zbierania a riešenia podnetov, sme sa rozhodli využiť rozšírenú verziu Odkazu pre starostu. Sľubujeme si od toho lepší manažment podnetov vrátane vyhodnocovania kvality a rýchlosti odpovedí zamestnancov mestského úradu. Zároveň už dnes nájdu Banskobystričanky a Banskobystričania Odkaz pre starostu priamo na webe mesta v sekcii Život v meste, a zároveň aj v mobilnej aplikácii Banská Bystrica (prístupná v Google play a App Store). Rozšírená verzia Odkazu pre starostu sa od tej základnej odlišuje tým, že odoslaný podnet je pridelený priamo konkrétnym pracovníkom príslušného oddelenia, čím sa celý proces jeho riešenia zrýchli. Odpoveď bude spolu s podnetom verejná, a tak sa predíde možnej duplicite, a súčasne sa o probléme i jeho vybavení dozvie aj široká verejnosť. Verím, že tento krok dopomôže k ešte jednoduchšej, rýchlejšej a kvalitnejšej komunikácii s obyvateľmi.

V rámci projektu Zelené sídliská sa posúvame o krok vpred

Som rád, že v rámci otvoreného vládnutia a participácie, ku ktorým sa ako mesto hlásime, je práca s Banskobystričankami a Banskobystričanmi prínosná. Počas dvoch kôl verejných stretnutí odzneli mnohé zaujímavé nápady, ktoré sú nielen potrebné, ale prispejú najmä k zlepšeniu a skrášleniu okolia, v ktorom žijú.

Podnety obyvateľov z verejných diskusií zhrnulo Oddelenie územného plánovania a architekta mesta Banská Bystrica do lokalitných programov vo forme grafickej schémy na mapovom podklade s textovým vyhodnotením. Je spracovaný pre každú zo siedmich lokalít samostatne a predstavuje požiadavky ako: zlepšiť údržbu zelene, zabezpečiť nádoby na starý textil, vysadiť domáce dreviny či zvýšiť bezpečnosť verejného priestranstva. Možnosti riešenia a realizácie podnetov budú známe po konzultáciách s odborníkmi, s kompetentnými odbormi MsÚ, s externými organizáciami a vedením mesta. Tie budú súčasťou výsledného dokumentu Lokalitný program/časť Konzultácie, ktorý bude poskytnutý spracovateľskému kolektívu alebo bude slúžiť ako pomôcka pre súťaže návrhov.

Momentálne prebiehajú konzultácie s výborom pre súťaže a verejné obstarávanie Slovenskej komory architektov. Prostredníctvom miestnych lídrov a online formátu pripomienkového procesu chceme získať spätnú väzbu k výslednej podobe lokalitného programu od obyvateľov v daných sídliskách. Projekty plánujeme následne predstaviť v treťom kole verejných stretnutí.

Čaká nás ešte dlhá cesta, ale verím, že vďaka trpezlivej spolupráci odborníkov, odborných útvarov a obyvateľov nášho mesta, sa nám podarí čo najskôr začať s realizáciou.

Stretnutie s Rudlovčanmi

Dnešný podvečer som strávil v spoločnosti Rudlovčanov, aby sme diskutovali na tému ďalšieho využitia budovy v majetku mesta, ktorá slúži ako muštáreň i miestnosť na konanie rôznych stretnutí, občianskych rád či volebných komisií. Žiaľ, po rokoch je tento objekt v havarijnom stave a zaslúži si komplexnú rekonštrukciu. Je to budova, ktorá má svoj vek, opotrebovanosť, všade cítiť pleseň, priestory je ťažké vykúriť, o absencii toaliet nehovoriac.

Prísľub obnoviť tieto priestory a vytvoriť z nich komfortné a zdravé prostredie nám v minulom roku prekazilo obdobie koronavírusu, keď sme museli viaceré investičné akcie pozastaviť. Dnes, keď nastavujeme mestský rozpočet náš záväzok naďalej trvá. Už začiatkom leta sme vyhlásili anketu, v ktorej nám mohli Rudlovčania písať svoje nápady, na aký účel by mal tento objekt slúžiť. Chcú v ňom zachovať muštáreň a vytvoriť multifunkčnú miestnosť určenú pre všetky vekové skupiny.

Rozsiahla obnova si bude vyžadovať značný obnos finančných prostriedkov, preto sa chceme zamerať aj na získanie mimorozpočtových zdrojov. Keďže nové programové obdobie čerpania eurofondov nám sľubuje nové výzvy v oblasti budovania a rekonštrukcie komunitných centier, chceme byť projektovo pripravení. Preto z oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov delegujem do Rudlovej v najbližšom čase odborníkov, ktorí vykonajú obhliadku budovy a začnú pracovať na podkladoch k príprave projektovej dokumentácie.

Ľudia sa potrebujú socializovať. Verím, že postupnými krokmi sa nám v Rudlovej podarí vytvoriť slušný a kultúrny stánok pre organizovanie stretnutí a rôznych podujatí.

Ja som už zahlasoval, pôjdete aj vy?

Vďaka Participatívny rozpočet Banská Bystrica a aktívnym obyvateľom vzniklo v našom meste za posledné roky mnoho zaujímavých a zmysluplných projektov. Ide o rôzne relax zóny, športoviská, vytváranie zelených plôch či skrášľovanie verejných priestranstiev. Až do konca novembra môžete opäť hlasovať za projektové návrhy, ktoré sú vám blízke a boli by ste radi, keby sa ich realizácia podarila. Hlasovacie urny nájdete v priestoroch Informačného centra v Radnici na Námestí SNP 1 a v Klientskom centre MsÚ. Tie projekty, ktoré získajú najviac hlasov budú zrealizované v budúcom roku vďaka vyčlenenej sume v mestskom rozpočte vo výške 40 000 eur.

Pozývam vás na druhé kolo stretnutí k Zeleným sídliskám

Po prvom kole diskusií týkajúcich sa revitalizácie vnútroblokov v siedmich lokalitách Banskej Bystrice, pokračujeme ďalšími stretnutiami. Oddelenie územného plánovania a architekta mesta zosumarizovalo všetky vaše podnety a nápady a spracovali návrh lokalitného programu. Ten budeme tento mesiac na stretnutiach spolu s vami postupne finalizovať a odsúhlasovať.

Verím, že tak, ako počas septembrových diskusií, aj tentokrát sa stretneme v dobrej nálade a dospejeme k zhode. Je pre nás dôležité nájsť spoločnú predstavu o využití okolia vašich obydlí so zavádzaním zelenej a modrej infraštruktúry s prihliadnutím na zmenu klímy. Práve zhoda obyvateľov a odborných útvarov je dôležitá pri ďalšom nastavovaní projektov Zelených sídlisk a pri ďalšej projektovej príprave.

Verejné stretnutia k projektu Zelených sídlisk na fotografiách

Súčasťou týždňa otvoreného vládnutia bolo aj naše mesto

Takto pred rokom sme sa stali jednou z 56 samospráv na svete, ktoré sa hlásia k otvorenému vládnutiu na miestnej úrovni. Banskobystričanky a Banskobystričania sú aktívni ľudia a do participatívnych procesov, ktoré sme ako mesto rozbehli či plánujeme zrealizovať, sa zapájajú. Pozitívnym príkladom sú najmä stretnutia k Zeleným sídliskám či proces realizácie projektov z participatívneho rozpočtu. Ľudí zároveň plánujeme zapojiť aj do nového projektového zámeru na revitalizáciu mestského parku. V tejto oblasti nás však čaká ešte veľa práce, a preto som rád, že sme ako mesto mali zastúpenie aj na Týždni otvoreného vládnutia, ktorého cieľom bolo reflektovať na doterajšie členstvo SR v Iniciatíve pre otvorené vládnutie, a zároveň ponúknuť priestor na diskusiu o ďalších cieľoch a výzvach v tejto oblasti.

Tento projekt vnímam ako nástroj na zlepšovanie otvorenej a dobrej komunikácie vo vzťahu k obyvateľom. Ako mestá sme si na workshope vymenili aj doterajšie skúsenosti, a za našu samosprávu sme tiež predstavili obsah a proces tvorby prvého akčného plánu Otvoreného vládnutia na lokálnej úrovni v Banskej Bystrici. Vieme, čo ľudí v meste trápi, no často ide o problémy, ktorých riešenie je zložitejšie a musí mu predchádzať diskusia. Niekedy obyvateľom potrebujeme vysvetliť nejaký problém, odkomunikovať ho a  prijať dôležité rozhodnutie. Výstupy, ktoré od nich dostávame mnohokrát dávajú rozhodnutiam mesta podstatne väčšiu legitimitu.  Zároveň spolupracujeme s rôznymi partnermi, aktérmi a skupinami, ktoré majú obrovský potenciál.  Našou povinnosťou je spájať ich, aby sme dokázali prijímať dobré a otvorené rozhodnutia smerom k obyvateľom, aby sa nám v meste žilo lepšie. Otvorenú a jasnú komunikáciu očakávame aj od vlády smerom k samosprávam.

Ďakujem všetkým, ktorí sa do takejto prospešnej spolupráce v meste zapájajú, najmä obyvateľom a  našim partnerským neziskovým organizáciám – Interaktívnej škola urbanizmu a územného plánovania (IŠUP) a Dialogue Centre (DC), ktoré sa špecializujú na participatívne procesy a skvalitňovanie dialógu. Verím, že sa nám bude dariť Akčný plán otvoreného vládnutia napĺňať.

Prieskum k Zeleným oázam – sídliskám je ukončený, pokračujeme ďalej…

Ďakujem všetkým obyvateľkám a obyvateľom, ktorí vyjadrili svoj názor a zapojili sa do nášho dotazníkového prieskumu k zeleným oázam. Vyplnených bolo 658 dotazníkov a najaktívnejší boli Banskobystričania a Banskobystričanky na Fončorde, v Sásovej a v Podlaviciach. Som rád, že aj vďaka ľuďom a ich záujmu môžeme ísť do ďalšej fázy a sme o krok bližšie k veciam, ktoré obyvatelia budú plnohodnotne využívať. Samospráva chce reagovať na zmeny klímy, opraviť cesty a chodníky, vytvoriť bezpečnejšie priestory a zlepšiť ponuku na trávenie voľného času. Všetky vaše odpovede z dotazníkov budú slúžiť ako podklad na diskusie v jednotlivých lokalitách, na základe čoho pribudne na sídliskách to, čo ľudia skutočne chcú a potrebujú. Pred sebou máme ešte veľa práce, no verím, že práve vďaka plánovaným participatívnym krokom dosiahneme spoločný cieľ.

Verejná prezentácia k projektu Metro kultúry

Teší ma, že sme postúpili do druhého kola a môžeme pokračovať v aktivitách k získaniu titulu MESTO KULTÚRY 2022. Pre Banskú Bystricu je to veľká výzva. Program je nastavený veľmi dobre, preto verím, že sa podarí zosieťovať čo najviac aktérov, ktorí prejavia záujem pomôcť pri príprave tohto projektu.

Som rád, že na stretnutiach sa zúčastňujú spolu s programovou radou aj zástupcovia našich odborných útvarov, ktorí majú snahu podať pomocnú ruku, naučiť sa niečo nové a zapojiť sa. Zároveň by som vás rád všetkých srdečne pozval na verejnú prezentáciu projektu Metro kultúry, ktorá sa uskutoční v pondelok, 28. júna o 17:00 hod. v priestoroch Robotníckeho domu. V prípade záujmu je potrebné vyplniť registračný formulár dostupný na webe mesta: banskabystrica.sk/mestokultury/.

Aby som vám priblížil, o čom projekt Metro kultúry je, dovolím si citovať jedného z členov programovej rady: „Banská Bystrica má svoje bohatstvo v histórii, ale aj architektúre, je to miesto žijúce rôznorodou kultúrou. Projekt Metro kultúry v rámci našej kandidatúry na titul Mesto kultúry vyťahuje na povrch potenciál, ktorý je v meste skrytý a ukladá ho do netradičných foriem. Ide nám o prepojenie umenia s každodennými vecami, napr. stretávaním sa ľudí, ale aj infraštruktúrou a životným prostredím. Projekt stavia na myslení o meste. Základným cieľom je budovanie infraštruktúry vzťahov. Metro ako také v našom meste nikdy nebude. Je to sieť, mapa, systém prepojených bodov, ktoré zdieľajú určité podmienky, publikum, divákov a diváčky. Musíme si ho iba predstaviť. Jednotlivé línie metra sa prelínajú a žiadna nemôže stáť osamote. V rámci každej jeho linky sme sa snažili spojiť existujúce kultúrne body a navrhli sme niekoľko nových podujatí, o ktorých v súčasnosti so všetkými záujemcami diskutujeme a hľadáme prieniky. Aj keď program pozostáva z rozličným tém a foriem, v Metre kultúry všetko so všetkými súvisí,“ hovorí Slavo Sochor.

Príklad dobrej praxe z Radvane

Aj takto môže vyzerať projekt, ktorý je výsledkom aktívnej komunikácie a spolupráce medzi inštitúciami, Radvančanmi, občianskymi radami, mestskými organizáciami i vedením mesta. Radvanská záhrada pri Slovenskej zdravotníckej univerzite v Radvani je výsledok toho, že netreba o veciach len veľa rozprávať, ale treba konať, vďaka čomu vznikajú pekné zámery, na ktorých pracujú samotní obyvatelia. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na vytvorení tohto oddychového miesta.
Verím, že si ho všetci budú užívať a chrániť.
Nech slúži.

Vytvorme spolu Zelené oázy – sídliská v Banskej Bystrici

Po vzore schválených projektov revitalizácie vnútroblokov v Sásovej a na Fončorde, plánujeme pokračovať v ďalších. Očakávame, že v novom programovom období bude možnosť čerpať eurofondy na tzv. zelenú a modrú infraštruktúru, preto chceme byť projektovo pripravení už dnes.

Z tohto dôvodu sme vytypovali sedem rozsiahlych plôch v rôznych častiach Banskej Bystrice, ktoré by si zaslúžili komplexnú obnovu. Chceme, aby ste o budúcnosti vybraných vnútroblokov rozhodli najmä vy, obyvatelia mesta. Budeme radi, ak sa do konca júna zapojíte do dotazníkového prieskumu a vyjadríte svoj názor, čo by v danej lokalite nemalo chýbať.

Do každej vybranej lokality sme osadili označníky, ktoré odkazujú na konkrétny dotazník. Pre tých, čo nemajú prístup na internet je na infotabuli k dispozícii „nápadovník“, do ktorého môžu vkladať svoje písomné návrhy. Na proces participatívneho plánovania sme oslovili dvoch stálych partnerov: Interaktívnu školu urbanizmu a územného plánovania a Dialogue Centre. V spolupráci s nimi dotazníky vyhodnotíme a pôjdeme do verejného pripomienkovania. Všetky návrhy prerokujeme s obyvateľmi na verejných stretnutiach a pristúpime k reálnemu projektovaniu či architektonickým súťažiam.

Pri príprave projektov chceme reagovať na zmeny klímy výsadbou novej zelene, realizáciou vodozádržných opatrení s cieľom zachytávať dažďovú vodu v území. Naším zámerom je na jednotlivých miestach zrekonštruovať chodníky a osvetlenie, prípadne doplniť chýbajúce pešie prepojenia, obnoviť mestský mobiliár, doplniť ponuku aktivít pre všetky vekové kategórie, detské ihriská, športoviská, miesta na stretávanie sa obyvateľov, komunitné záhrady, a zároveň zvýšiť bezpečnosť prostredia.
Čaká nás ešte veľa práce, ale už dnes sa tešíme na každý jeden návrh!

Na Severnej pribudlo 44 nových stromov

Prvomájová sobota sa na Severnej ulici niesla v duchu spolupráce a skrášľovania okolia. Vďaka OZ Severná sa stretli obyvatelia, ktorým záleží na ich sídlisku. Pri príjemnom susedskom stretnutí všetci spojili sily pre dobrú vec a s chuťou a odhodlaním sa pustili do čistenia okolia aj do výsadby nových stromčekov, za čo im patrí poďakovanie. Pomocnú ruku pridala aj mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktorá v rámci náhradnej výsadby prispela 11 stromami a vyznačila vhodné miesta na sadenie takýchto drevín. Spolu tak pribudlo až 44 nových stromov. Osadené boli aj tabule náučného chodníka a som veľmi rád, že pokiaľ ide o tému zelene, vznikol priestor na diskusiu zameranú na participáciu medzi obyvateľmi Severnej a ZAaRESom. Diskutujúcich zaujímali najmä vhodné postupy a to, na čo dbať pri rôznych zelených aktivitách. Teší ma, že v Banskej Bystrici ľuďom záleží na ich okolí a dobré nápady sú ochotní aj zrealizovať.

Chceme posilniť princípy otvorenosti a participácie

O participáciu obyvateľov a zapájanie sa do vecí verejných je čoraz väčší záujem, čoho svedkami sme denne. To, že sme za otvorený a konštruktívny dialóg sme deklarovali aj pripojením sa k Iniciatíva pre lokálne otvorené vládnutie v Banskej Bystrici. S našimi partnermi – Interaktívnou školou urbanizmu a územného plánovania, n. o. a Dialogue Centre, n. o. sme si nastavili pravidlá a verím, že túto iniciatívu začína pomaly vnímať a oceňovať aj verejnosť.

Keďže je to niečo nové, obe strany sa máme od seba čo učiť. Napriek tomu som presvedčený, že naša spolupráca sa pretransformuje do reálnych krokov. Cieľ máme spoločný: zlepšiť dialóg mesta s obyvateľmi a skvalitniť formy spolupráce s podnikateľmi aj všetkými záujmovými skupinami. Novovzniknutý tím otvoreného vládnutia zorganizoval prvé online stretnutie s obyvateľmi ešte v marci 2021. Od vtedy sme pokročili a v máji sme sa zamerali už na konkrétne témy a problémy. Mnohé z nich sa dajú riešiť ešte skôr, než sa začne s vypracovaním akčného plánu.

Témy, ktoré budú jeho súčasťou a odznievali najčastejšie sú – komunikácia mestského úradu dovnútra i navonok, téma transparentnosti v zmysle, aký priestor dáva mesto obyvateľom na to, aby participovali na projektoch. Akčný plán sa bude venovať aj zeleným témam. Tešíme sa na napredovanie a ďalšiu spoluprácu.

Názory verejnosti a odborníkov sa zhodujú

Som rád, že do dotazníka k revitalizácii Námestia slobody, ktorý sme zverejnili v polovici februára, sa zapojilo viac ako 3 000 ľudí. Je to znak toho, že Banskobystričanom záleží na meste, v ktorom žijú, majú chuť a záujem pomôcť. Čo ma teší najviac je, že názory verejnosti sa zhodujú s názormi nášho Oddelenia územného plánovania a architekta mesta. Z dotazníka vyplynuli reálne potreby ľudí, ktoré sa dajú zabezpečiť a mnohé z nich sme už zadefinovali aj do našich požiadaviek.
Výsledky dotazníka poslúžia ako podklad pre architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov revitalizácie Námestia slobody, ktorú by sme chceli vyhlásiť v najbližšom čase.
Ďakujem všetkým zapojeným za skvelú spätnú väzbu, konštruktívne a vecné návrhy.

Máj 2020 3D model Banskej Bystrice

Za posledné roky sa naše mesto posunulo výrazne vpred aj pokiaľ ide o digitálne formy komunikácie. Teší ma, že môžeme sprístupniť verejnosti virtuálny 3D model Banskej Bystrice v rozsahu, ako nemajú nikde inde na Slovensku. Výrazným spôsobom nám pomôže pri plánovaní väčších investičných akcií. Odbor územného plánovania a architekta mesta si doň bude môcť vkladať modely rôznych zámerov, pootáčať si ich, vyhodnotiť z viacerých pohľadov, zisťovať riziká, ale aj upozorňovať investorov na to, že stavba pôsobí masívne a do daného priestoru sa nehodí. 3D modelom mesta vieme simulovať napr. aj zátopové zóny v prípade, že by nastala povodeň. Inak, len pre zaujímavosť, 3D model Banskej Bystrice obsahuje 56 000 objektov – budov, komínov i vikierov.

December 2019 Buďte informovaní okamžite

Ak chcete mať informácie z prvej ruky,  v Google Play alebo v App Store si môžete stiahnuť aplikáciu mesta pod názvom Banská Bystrica. Nájdete v nej aktuálne informácie, oznamy, tipy na podujatia, ako na úrade vybaviť potrebné papiere, ale napríklad aj dôležité kontakty. Stiahol som si ju aj ja a určite by nemala chýbať v mobile každého Banskobystričana.

August 2019 Na mestskom pozemku na Severnej zostane zeleň

V médiách i na sociálnych sieťach sa v poslednom období šíria fámy, že mesto plánuje zastavať svoj pozemok na Severnej ulici, na ktorom je v súčasnosti zeleň. Preto som sa dnes stretol s obyvateľmi tejto lokality, aby som im jasne deklaroval, že mesto nemá záujem v tejto lokalite nič stavať. Ako primátor nedovolím zmeniť ani územný plán, ktorý by tam v budúcnosti umožnil výstavbu a budem vždy trvať na tom, aby táto plocha ostala zelená.

Máj 2019 Zaujímajú nás vaše názory

Stretnutie s obyvateľmi Radvane otvorilo otázky súvisiace s dopravnou infraštruktúrou, zeleňou, čistotou v meste či plánom výstavby objektu “Tulipán”. Stav niektorých problémov je dôsledkom dlhodobého neriešenia z minulosti. Naším zámerom je hľadať spolu s Radvančanmi rozumné riešenia.

Apríl 2019 Testovaciu verziu nasadzujeme do ostrej prevádzky

V stredu, 17. apríla 2019 vo večerných hodinách sme postupne začali nasadzovať do ostrej prevádzky nový webový portál mesta, ktorý sa presunul pod názov www.banskabystrica.sk. Od jesene minulého roka  bol v testovacej prevádzke a obyvatelia i návštevníci ho mohli sledovať, a následne pripomienkovať. Postrehy a pripomienky sme vyhodnotili a zapracovali.  Po dokončení migrácie budú na stránke zverejnené všetky aktuálne informácie i dokumenty. V prípade potreby ostáva dostupný aj archív starej stránky.

Február 2019 Malými krokmi vpred

Chcem, aby sa Banská Bystrica stala moderným digitálnym mestom. Preto sa zameriavame na to, aby sme uľahčili prácu úradníkom aj obyvateľom. Nová webová stránka mesta je už dostupná v testovacej verzii, obyvatelia ju pripomienkujú a verím, že po spustení bude prehľadnejšia. Vyhoveli sme aj žiadosti občanov, ktorí už v týchto dňoch pri platení daní môžu využiť QR kód. Je to síce maličkosť, no zaneprázdneným ľuďom dokáže urýchliť vybavenie platby, a zároveň daňovník dokáže ľahšie predísť chybám.

November 2018 Zapracovali sme zmeny

V auguste sme obyvateľom Fončordy predstavili návrh revitalizácie vnútrobloku Tulská – Kyjevské námestie – Moskovská. Mali niekoľko pripomienok k rozmiestneniu, ktoré si vydiskutovali s nami aj s architektkou. Zmeny boli zapracované a obyvateľom sa nový návrh páčil. Vďaka ich záujmu vznikne priestor, ktorý budú využívať všetky generácie. V snahe o obnovu tejto lokality v čo najkratšom možnom čase tak môžeme ďalej pokračovať. 

Top