Načítavam...

Doprava bez obmedzení

Bez fungujúcej dopravy nefunguje ani mesto. Každý z nás chce prísť načas, nájsť si miesto na parkovanie či previezť sa po bezpečnej cyklotrase. Aj preto doprave venujeme značnú pozornosť.

Naše projekty
Zdieľať:

September 2020 V odstraňovaní dlhodobo stojacich vozidiel sme úspešní

Hoci aktualizované VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, v ktorom reagujeme na problém dlhodobo stojacich vozidiel, je v platnosti len niečo vyše mesiaca, už dnes sa môžeme pochváliť prvými výsledkami. Vďaka aktívnej činnosti mestskej polície sa za krátku dobu podarilo zo 176 evidovaných DSV odstrániť už 67 (štatistika k 14. septembru). Ani v jednom prípade nebolo potrebné vyrubiť ich majiteľom vysokú daň za zaberanie verejného priestranstva. Je to znak toho, že sme prijali dostatočný legislatívny nástroj na to, aby sme sa mohli posunúť vpred aj v tejto problematike.

August 2020 Monitorujeme rezidentské zóny

Prevádzkovateľ systému plateného parkovania, spoločnosť EEI, začal v Banskej Bystrici v súčinnosti s mestskou políciou kontrolovať parkovanie motorových vozidiel v rezidentských zónach. Hlavným cieľom je uvoľniť parkovacie miesta rezidentom s platnou rezidentskou kartou, ktorým častokrát blokujú  parkovacie miesta motorové vozidlá nezodpovedných vodičov, ktorí takouto kartou nedisponujú.  Pri kontrole parkovania sa využíva monitorovací automobil s modernými technológiami. Postupne by sme tento systém kontroly chceli zaviesť aj v rámci plateného parkovania v centre mesta. Vďaka tejto bezplatnej službe vie mestská polícia pracovať efektívnejšie a ušetrený čas venovať ďalším pálčivým problémom v meste.

Júl 2020 V budúcom roku chystáme rozsiahlu rekonštrukciu ciest a chodníkov

Chceme byť kvalitne pripravení už dnes, preto sme nadviazali spoluprácu s Katedrou technológie a manažmentu stavieb, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity a Výskumným centrom Žilinskej univerzity v Žiline. Posledné júlové dni riešiteľský tím vykonal v Banskej Bystrici podrobnú diagnostiku niektorých súvislých úsekov miestnych komunikácií, ktoré by mohli v nasledujúcom období prejsť rekonštrukciou. Naším hlavným cieľom je efektívne vynaloženie finančných prostriedkov a predchádzanie nepredvídaných situácii pri samotnej činnosti.  Vďaka podrobnej diagnostike budeme poznať detailný obraz o tom, kde a aké chyby sa na vozovkách nachádzajú, a aký technologický postup obnovy vozoviek bude potrebné zvoliť. Riešiteľský tím zo Žiliny nám odporučí optimálnu technológiu rekonštrukcie alebo opravy a zároveň posúdi aj ekonomickú efektívnosť, čo sa pre mesto najviac oplatí. To, ktoré cesty prejdú rekonštrukciou v nasledujúcom období bude samozrejme záležať aj od finančných prostriedkov a od zhody s poslancami mestského zastupiteľstva.

Júl 2020 Rokovali sme s ministrom dopravy

Iniciovali sme stretnutie s pánom ministrom, aby sme dostali odpovede na otázky k projektom, ktoré sa dlhodobo v našom meste a regióne neriešia. Ide napríklad o dobudovanie R1-ky v smere na Slovenskú Ľupču či výstavbu protihlukovej steny R1. Zaoberali sme sa aj témami lokálnejšieho charakteru, napr. rekonštrukciou cesty I/59 v Novom svete a križovatky v Kremničke. Od pána ministra a ďalších hostí sme žiadali, aby nám aktualizovali súčasný stav a časový harmonogram týchto investičných akcií. Banskobystričania sa oprávnene pravidelne pýtajú, v akom štádiu projekty sú, preto chceme poznať odpovede. Upozornili sme ho aj na projekt výstavby zjazdu z rýchlostnej cesty R1 v smere na Tajovského ulicu, kde v ranných a popoludňajších špičkách dochádza k dopravným zápcham. Ďalšími témami boli kompetencie miest a obcí týkajúce sa pripravovaného Stavebného zákona a otvoreného združenia Iniciatíva stredné Slovensko v súvislosti so severojužným prepojením Slovenska modernou dopravnou infraštruktúrou.  Počas konštruktívnej diskusie odznelo veľa požiadaviek a nápadov, ktoré neostali bez reakcie. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s rezortom dopravy, ktorá ak bude pokračovať minimálne tak dynamicky, ako prebiehalo dnešné rokovanie, prinesie požadované výsledky.

Júl 2020 Získali sme eurofondy na rekonštrukciu frekventovaných autobusových zastávok

Som rád, že sa nám podarilo získať ďalšie mimorozpočtové zdroje, a to najmä v čase, keď všetky mestá zápasia s finančnými problémami spôsobenými koronakrízou. V najbližšom období nás čaká verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Predpokladáme, že vysúťažené stavebníka budeme mať začiatkom zimy, preto by sme so samotnou rekonštrukciou začali v budúcom roku. Zameria sa na modernizáciu deviatich združených frekventovaných autobusových zastávok, na ktoré zachádzajú trolejbusy, autobusy aj prímestské spoje.Ide o autobusovú zastávku pri Rooseveltovej nemocnici v smere do mesta, zastávku na Tajovského ulici pri mestskom parku, v Lazovnej ulici pri Daňovej škole,  ďalšie tri zastávky na Partizánskej ceste v smere do Šalkovej aj do mesta, dve zastávky na Rudohorskej ulici a autobusovú zastávku pri Úsvite v smere na Fončordu. Verím, že rekonštrukciou zlepšíme dopravu v jednotlivých lokalitách a zamedzíme dopravným kolíziám.

Júl 2020 Začali sme riešiť problematiku dlhodobo stojacich vozidiel

Vo VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva nastalo niekoľko zmien. Okrem úpravy sadzby daní za osobitné užívanie verejného priestranstva pri organizovaní kultúrnych podujatí reagujeme aj na problém dlhodobo stojacich vozidiel, ktoré majú neplatnú technickú či emisnú kontrolu a dlhé roky blokujú miesta na parkovanie najmä na sídliskách. Novým mechanizmom a vyrubením vysokého poplatku chce mesto docieliť, aby si majitelia svoje nepojazdné autá z verejných priestranstiev odstránili.  Teší ma, že od 15. júla, kedy VZN nadobudlo účinnosť máme už aj prvé pozitívne výsledky. Za uplynulé obdobie zareagovali na výzvu mestskej polície a vyrubenia dane za užívanie verejného priestranstva už viacerí majitelia nepojazdných automobilov a patrične ich odstránili. Verím, že krok za krokom sa nám bude dariť v tomto smere naďalej.

Júl 2020 Vyhlásili sme zelené verejné obstarávanie na dopravcov autobusovej a trolejbusovej dopravy

Jednou súťažou rozdelenou na dve časti chce mesto vysúťažiť dvoch zmluvných partnerov, ktorí budú v meste pod Urpínom poskytovať služby v mestskej hromadnej doprave od 1. 1. 2021 v plnom rozsahu na ďalších desať rokov. Kladieme dôraz najmä na zvýšenie atraktivity MHD.Pôvodným zámerom mesta bolo v čase vyhlásenia tendra mať k dispozícii už aj nový Plán udržateľnej mobility, súčasťou ktorého je Plán dopravnej obslužnosti. Keďže sme museli opakovať verejné obstarávanie na Plán udržateľnej mobility,  súťažné objemy dopravných výkonov v tendri vychádzajú zo súčasne platných cestovných poriadkov.Vysúťažení dopravcovia budú musieť mať napr. GPS monitorovací systém, ktorým bude mesto vedieť získať údaje o pohybe vozidiel v reálnom čase, o tom, kedy a na ktorej zastávke sa aktuálne nachádza, či mešká alebo ide podľa cestovného poriadku… Elektronický odbavovací systém s palubným počítačom zároveň umožní sprístupňovať informácie o počte cestujúcich na jednotlivých autobusových zastávkach, na ktorý spoj nastúpili a aká zľava im bola poskytnutá. V požiadavkách dbáme aj na ekológiu. Pri autobusoch kladieme dôraz na nízko-emisné vozidlá a pri trolejbusovej doprave aj na duálne vozy s čistým pohonom.

Júl 2020 Cyklisti a motoristi veľakrát na pešej zóne neberú ohľad na peších – chceme to zmeniť

Aj z tohto dôvodu som sa niekoľkokrát stretol s odbornými útvarmi mesta aj náčelníkom mestskej polície. Nie je možné, aby sa nám z pešej zóny na Námestí SNP stávala frekventovaná cesta, na ktorej cyklisti a motoristi neberú ohľad na nikoho. Najmä počas leta sme zvýšili frekvenciu preventívnych akcií, v rámci ktorých príslušníci MsP pripomínajú cyklistom a motoristom ako majú jazdiť na námestí. Niektorí totiž zabúdajú, že pešia zóna je predovšetkým pre peších. Cyklisti sú povinní jazdiť nízkou rýchlosťou, ktorá neobmedzuje a neohrozuje iných ľudí, aby v prípade nepredvídateľnej udalosti vedeli zastaviť. Ďalším problémom sú osobné automobily a veľké dodávky rôznych kuriérskych spoločností. V rámci pravidelných kontrol mestská polícia zistila, že  okrem pár prípadov mali všetci vydané povolenie na vjazd do pešej zóny. Preto by bola myšlienka uzavretia námestia bezpredmetná a investícia do osadenia mobilných stĺpov zbytočná. Avšak, práve tí, ktorým je povolený vstup na základe vlastníctva alebo nájomného vzťahu neakceptujú skutočnosť, že na pešej zóne sa nemajú zdržiavať viac, než je nevyhnutné a svoje oprávnenia zneužívajú. Toto musíme zmeniť. Ak nezaberú naše upozornenia, budeme nútení pristúpiť k razantnejším opatreniam a postihom.

November 2019 Semafor v Šalkovej už v prevádzke

Som veľmi rád, že sa po dlhých rokovaniach stal semafor pri výjazde zo Šalkovej realitou. Bezpečnosť na cestách je dôležitá a odteraz sa obyvatelia Šalkovej a okolitých dedín môžu bez problémov pripojiť na hlavný ťah. Inteligentný semafor funguje počas pracovných dní v dopravných špičkách a dynamicky vyhodnocuje a riadi dopravu tak, aby tu nedochádzalo ku kolíziám a kolónam

September 2019 Otvorili sme prvú cyklotrasu

Podmienky pre cyklistov v Banskej Bystrici sa snažíme zlepšovať dlhodobo. Po zdĺhavých procesoch majetkovo-právneho vysporiadania, výkupu pozemkov, prípravy projektovej dokumentácie, územného a stavebného konania, verejného obstarávania či samotnej výstavby sa cyklotrasa Hušták – Podlavice tento rok konečne stala realitou.Výstavba cyklotrasy predstavuje dlhodobý proces, a to najmä v meste, kde doteraz takáto infraštruktúra nebola dlhé roky riešená. Pri realizácii sme sa stretli s mnohými prekážkami, a preto sa čas dokončenia predĺžil. Aj napriek tomu som rád, že tento rok môžeme cyklotrasu otvoriť a verím, že postupne sa stanú realitou aj ďalšie. Z problémov, ktoré sme riešili počas prác sme sa poučili a posunuli nás ďalej.

Máj 2019 Vybudovali sme prvé cyklostanovisko 

Banskobystričania sú aktívni ľudia a zo strany verejnosti vnímam aj záujem o životné prostredie. Dnes je trend, že jednej domácnosti prislúcha viac áut, no od obyvateľov prichádza mnoho požiadaviek na dobudovanie cyklotrás v našom meste. Je to zložitý proces, nakoľko vhodná trasa vždy vedie cez niekoľko cudzích pozemkov, no postupne na tom pracujeme a verím, že sa nám to podarí. Podporujeme aj projekty, v ktorých obyvatelia vymenia auto za MHD či bicykel, alebo prídu do práce pešo. Zapája sa stále viac záujemcov, čo ma veľmi teší. Som rád, že sa nám okrem Inštitucionálneho plánu mobility v rámci projektu MOVECIT podarilo zrealizovať aj pilotnú akciu cyklostanoviska. Podobne ako iné mestá Európy, už aj Banská Bystrica tak vytvára podmienky pre nadšencov cyklistiky.

Top