Načítavam...

Doprava bez obmedzení

Bez fungujúcej dopravy nefunguje ani mesto. Každý z nás chce prísť načas, nájsť si miesto na parkovanie či previezť sa po bezpečnej cyklotrase. Aj preto doprave venujeme značnú pozornosť.

Naše projekty
Zdieľať:

Pracujeme na výstavbe takmer 16 kilometrov cyklotrás, ktoré prepoja centrum s mestskými časťami

Naším cieľom je dlhodobo rozširovať a zlepšovať cyklistickú infraštruktúru v meste. Výstavba cyklotrás je dlhodobý proces, pod ktorý sa podpisujú zdĺhavé majetkovoprávne vysporiadania, výkup pozemkov, príprava projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konania, ale aj verejné obstarávanie či samotná realizácia. Pozemky pod cyklotrasami Hušták – Radvaň – Kráľová a Hušták – Nám. Slobody – Sídlisko – Senica vlastní spolu až 69 majiteľov. Proces vysporiadania pozemkov skomplikovalo zrušenie právoplatných územných rozhodnutí na jeseň v roku 2019 a potreba vybavenia nových, ktoré nadobudli právoplatnosť koncom roka 2020. V niektorých prípadoch došlo k zmenám v projektovej dokumentácii, ako aj trasovaní cyklotrás, čo vyvolalo potrebu vyhotovenia nových geometrických plánov a znaleckých posudkov. V súčasnosti sú kompletne vysporiadané majetkovoprávne pozemky pre časť zahŕňajúcu cyklomost ponad rýchlostnú cestu R1. Vydané už je právoplatné stavebné povolenie a uskutočnilo sa aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Cyklisti a peší budú môcť pokračovať chodníkom smerujúcim popri múre protipovodňovej ochrany mesta až do Iliaša. Pokiaľ ide o ďalšie časti plánovanej cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová, pozemky sú vysporiadané na 66 percent. Pre prípravu cyklotrasy Hušták – Nám. Slobody – Sídlisko – Senica sú pozemky vysporiadané na 78 percent a na cyklistické trasy Námestie Slobody – Sásová a Námestie Ľ. Štúra – Tulská sú už vydané územné rozhodnutia. Aktuálne pracujeme aj na prepojení Severnej ulice so Strieborným námestím a v pláne je i spojenie Jakuba, Karlova a Nového Sveta cez cyklotrasu na Ovocnej ulici, ktorá by mala prepojiť uvedené lokality s mestskou časťou Uľanka. Napriek zdĺhavému budovaniu sa snažíme robiť všetko preto, aby v Banskej Bystrici pribúdali kvalitné a bezpečné trasy pre cyklistov.

Žilinská univerzita v našom meste realizuje dopravné prieskumy

V uplynulých dňoch ste mohli na vybraných križovatkách v rôznych lokalitách mesta i širšieho okolia stretnúť tímy ľudí zo Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá pre Banskú Bystricu a 16 okolitých obcí spracúva strategický dokument Plán udržateľnej mobility. Ide o projekt, o ktorom sa hovorí už dlhšie, no jeho realizáciu zabrzdilo najprv opakované verejné obstarávanie a následne pandémia koronavírusu. Keďže covidové obdobie a znížená mobilita ľudí na cestách a v teréne mohli prieskumy o počte áut na križovatkách či cestujúcich v MHD skresľovať, celý harmonogram projektu musel byť zmenený, a z pochopiteľných dôvodov posunutý na neskôr. Som rád, že Oddelenie územného plánovania a architekta mesta je univerzite nápomocné vo všetkých smeroch. Spoločne si ešte na začiatku prešli jednotlivé mestské časti, naši zamestnanci ich upozornili na to, aké zámery sú v nich plánované, a s akými dopravnými problémami daná lokalita žije. Medzi prvé aktivity vypracovania PUM-u patrila anketa, v ktorej sme sa všetci zhodli, že chceme mať zelené, ekologické a bezpečné mesto. Ďalším krokom bolo zbieranie podnetov o problematických oblastiach v doprave, ktoré obyvatelia alebo dochádzajúci do Banskej Bystrice pociťujú. Následne, po čiastočnom uvoľnení opatrení, ste mohli stretnúť odborníkov z univerzity v rôznych lokalitách mesta a pripomienkovať i navrhovať zlepšenia v oblasti dopravy. Súčasťou bol aj prieskum statickej dopravy, z ktorého budeme vychádzať pri kreovaní návrhu riešenia celomestskej parkovacej politiky.Teší ma, že dnes môžeme vidieť ako riešiteľský tím realizuje dopravné prieskumy naplno, priamo na najvyťaženejších križovatkách v našom meste. Cieľom aktuálnych meraní je zistiť intenzitu dopravy prostredníctvom sčítania na cestách, vybraných zástavkách MHD, parkoviskách, ale aj priamo v domácnostiach. Získané údaje pomôžu naplánovať efektívny i udržateľný dopravný systém v Banskej Bystrici a stanú sa podkladom návrhov pre skvalitnenie rôznych druhov dopravy. Prioritou je zároveň motivovať ľudí, aby viac využívali verejnú a nemotorovú dopravu. Verím, že výsledkom spolupráce mesta a Žilinskej univerzity bude kvalitný strategický dokument, ktorého zistenia budeme následne aplikovať v praxi.

Riešiteľský tím z UNIZA v teréne

Práce na najdlhšom úseku, aký sa kedy v meste rekonštruoval postúpili do ďalšej fázy

Som rád, že obnova najvyťaženejšej cesty na Fončorde, ktorá patrí k hlavným dopravným tepnám Banskej Bystrice pokračuje. So stavebnými prácami sa začalo ešte v novembri minulého roka. Po Veľkej noci zhotoviteľ pristúpil k asfaltovaniu prvého úseku od kruhového objazdu pri Lidli až po križovatku s THK. Práce sa zamerali na frézovanie starých asfaltov, výškovú úpravu poklopov i uličných vpustí a finálnu úpravu cesty. V týchto dňoch pokračujeme v lokalite od križovatky THK (Hotel Dixon) až po križovatku na Wolkerovej ulici pri Daňovom úrade. V sobotu, 7. mája a v nedeľu, 8. mája 2022 bude realizovaná pokládka vrchnej obrusnej vrstvy asfaltu. Z tohto dôvodu dôjde k čiastočným dopravným obmedzeniam. Trolejbusová doprava bude na dotknutých linkách nahradená autobusovou dopravou, prípadne trolejbusmi na batériový pohon. Všetkých obyvateľov preto žiadam o ohľaduplnosť, rešpektovanie dopravného značenia, ako aj pokynov od osôb regulujúcich dopravu. Verím, že práce sa podarí ukončiť bez komplikácií a naše mesto bude mať opäť ďalší úsek bezpečnej a kvalitnej cesty.

Obnova Poľná – Moskovská – Nové Kalište – THK – Tajovského

Pracujeme na udržateľnej koncepcii zeleného parkovania reagujúceho na zmenu klímy

V projekte Zelené sídliská sa odborné útvary okrem vyhodnocovania pripomienok od obyvateľov z verejných stretnutí či prechádzok lokalitami s odborníkmi na zeleň, v uplynulom období venovali aj príprave dotazníka o statickej doprave. Pre sedem častí mesta, na ktoré je projekt Zelené sídliská zameraný, vypracovalo Oddelenie územného plánovania a architekta mesta návrh možností zeleného parkovania reagujúceho na zmenu klímy, ktorý obsahuje umiestnenie parkovacích domov a vhodných plôch na budovanie parkovísk.Naším cieľom je nájsť inovatívne a udržateľné riešenia v otázke parkovania práve s vašou pomocou. Prostredníctvom dotazníka chceme identifikovať vaše dopravné návyky a potreby a poznať váš názor na ponúkané možnosti zeleného parkovania reagujúceho na zmenu klímy. Ide napríklad o vytváranie vodopriepustných parkovacích plôch s použitím zatrávňovacej dlažby, klimaticky odolných parkovacích domov na teréne alebo čiastočne zapustených do terénu s vegetačnými fasádami a strechami, ktoré sa zároveň môžu využívať aj na voľnočasové aktivity. Na jednej strane sa musíme riadiť územným plánom a objektívnymi faktami, ktoré máme. Na strane druhej nám informácie od vás môžu pomôcť zistiť, ako celú túto problematiku vnímate. Verím, že nám dotazník pomôže vytvoriť spoločnú predstavu o tom, ako môže zelené parkovanie v našom meste vyzerať. Budem rád, ak sa zapojíte a odpoviete na niekoľko otázok. Všetkých sedem dotazníkov nájdete na tomto odkaze: https://www.banskabystrica.sk/…/dotaznik-parkovanie-v…/. Ďakujem vám za každý jeden vyplnený dotazník.

Zdroj: internet

Nový kruhový objazd v Medenom hámri

Pri prebiehajúcich rekonštrukciách ciest sa okrem výmeny povrchov v jednotlivých lokalitách zameriavame aj na zlepšenie dopravnej situácie a zvyšovanie bezpečnosti. Doterajšie usporiadanie križovatky v Medenom hámri nielenže spôsobovalo dopravné zápchy, a to najmä v smere zo Severnej ulice, ale častokrát tu vznikali kolízie, keď napriek dopravnému značeniu a všeobecne platným pravidlám nie všetci vodiči správne vyhodnocovali, kto má v križovatke prednosť.Rozhodli sme sa preto na tomto mieste vybudovať nový kruhový objazd, ktorý zvýši bezpečnosť vodičov, chodcov aj cyklistov. Okrem toho zrekonštruujeme celý úsek nadväzujúcej frekventovanej cesty až po Strieborné námestie a opravíme všetky priľahlé chodníky vrátane bezbariérových úprav. Zároveň budú obnovené autobusové zastávky a od Severnej až po Strieborné námestie vznikne aj bezpečný cyklochodník. Som rád, že práce idú v súčasnosti podľa harmonogramu. Ďakujem všetkým vodičom, ktorí jazdia týmto úsekom ohľaduplne a dodržiavajú dočasné dopravné značenie.

Začíname s rekonštrukciou vstupu do historického centra – Bakossovej ulice

Okrem stavebných prác na Fončorde i v smere zo Strieborného námestia do Medeného hámra, začíname aj s rozsiahlou rekonštrukciou rokmi opotrebovanej Bakossovej ulice v objeme takmer 580 000 eur. V rámci kompletnej rekonštrukcie povrchu tohto úseku, dôjde aj k obnove odvodnenia cesty a výmene všetkých obrubníkov. Na základe požiadaviek obyvateľov a skutočnosti, že automobily jazdia Bakossovou ulicou mnohokrát neprimerane rýchlo, je našim zámerom vybudovať tri zvýšené spomaľovacie priechody pre chodcov a ďalšie priechody v zaužívaných peších koridoroch. Upravené budú na bezbariérové s použitím prvkov pre nevidiacich a slabozrakých. Verím, že tým zvýšime bezpečnosť chodcov i detí z blízkej materskej a základnej školy. Súčasťou prác je aj kompletná rekonštrukcia a výmena dlažby v úseku popred Penzión Kúria, popri tržnici až po Námestie Štefana Moysesa. Poškodená dlažba bude nahradená novým typom dlažby pod názvom ARTE staromestská s kotviacimi prvkami a vejárovým uložením, čo má prispieť k jej väčšej odolnosti. Som presvedčený, že dočasné zníženie komfortu spoločne zvládneme a už onedlho pribudne v Banskej Bystrici ďalšia zrekonštruovaná ulica.

Krajších a bezpečnejších 16 kilometrov ciest a 7 km chodníkov

Teší ma, že sa vo viacerých častiach nášho mesta začalo s obnovou súvislých úsekov ciest a chodníkov. Postupne budeme pokračovať v ďalších, ktoré boli dlhodobo zanedbávané a zaslúžia si rekonštrukciu. Verím, že sa všetky opravy podarí ukončiť podľa plánu. Všetkým ďakujem za trpezlivosť pri zníženom komforte a vzniknutých obmedzeniach počas nasledujúcich mesiacov.

Začíname s rozsiahlou rekonštrukciou ciest a chodníkov

Som rád, že po období útlmu spôsobeného pandémiou, môžeme pokračovať v rozbehnutých projektoch a začať s realizáciou nových. Oprava ciest a chodníkov, do ktorých sa v posledných desaťročiach investovalo veľmi málo, ostáva pre nás naďalej jednou z hlavných priorít. V tomto roku sa na území nášho mesta celkovo obnoví 16 km ciest a 7 km chodníkov. Ešte v novembri minulého roka sme začali s opravou najdlhšieho úseku, aký sa kedy opravoval, a to od Moskovskej ulice na Fončorde až po Lidl na Tajovského ulici. Rekonštrukcia by mala byť dokončená do konca mája. Po zimnej prestávke sa začali stavebné práce aj na úseku Lazovná – Bottova, ktorý vedie popri areáli bývalej Slovenky. V priestore frekventovanej križovatky Medený hámor vznikne nový kruhový objazd, ktorý by mal nielen bezpečnosť, ale aj plynulosť cestnej premávky. Rekonštrukciou prejde aj vjazd z rýchlostnej cesty R1 popri odbočke do Laskomera. Súčasťou tohtoročných investícií je aj obnova cesty pod Evanjelickým kostolom na Lazovnej ulici. Práce sa v týchto dňoch začínajú aj na uliciach Tajovského – Janka Kráľa v okolí mestského parku. Zrekonštruované budú aj povrchy cesty vrátane výmeny obrubníkov, ako aj všetky priľahlé chodníky a zastávky MHD na takmer dvojkilometrovom úseku od Poľnej ulice, cez Kyjevské námestie, Nové Kalište, Švermovu až pod Lidl na Tajovského ulici. Na Bakossovej ulici okrem obnovy asfaltového povrchu a chodníka pribudnú tri spomaľovacie prahy pod priechodmi pre chodcov s cieľom zvýšiť bezpečnosť detí v okolí základnej a materskej školy. Rekonštrukcia bude pokračovať až na Námestie Štefana Moysesa, kde popri penzióne Kúria a tržnici dôjde ku kompletnej výmene poškodenej dlažby. Banskobystrická regionálna správa ciest obnoví Sládkovičovu ulicu, opravené budú aj mestom prechádzajúce úseky ciest I/59 a I/66 v majetku Slovenskej správy ciest a Národná diaľničná spoločnosť plánuje pristúpiť k rekonštrukcii mosta na rýchlostnej ceste R1, ktorý prechádza ponad ulicu J. M. Hurbana, Tajovského a Školskú ulicu. Verím, že počasie nám bude priať a rozsiahle opravy sa nám podarí zrealizovať podľa plánu.

Začali sme s opravou autobusovej zastávky pri Rooseveltovej nemocnici

Ešte v minulom roku sa nám podarilo získať finančné prostriedky na rekonštrukciu deviatich frekventovaných zastávok, kde dochádza často k dopravným nehodám a blokovaniu dopravy. Momentálne sa pracuje na obnove zastávky v okolí Tajovského parku v smere do mesta a obnovou prechádza aj ďalšia na Lazovej ulici. Od dnešného dňa sa zároveň začali práce aj na zastávke Rooseveltova nemocnica v smere Tajovského – školy. Počas tejto rekonštrukcie bude nástupište dočasne presunuté cca o 50 metrov proti smeru jazdy. V ďalšej fáze by sme chceli obnoviť aj priľahlý chodník. Všetkým ďakujem za trpezlivosť. Verím, že konečný výsledok bude stáť za to.

September 2020 V odstraňovaní dlhodobo stojacich vozidiel sme úspešní

Hoci aktualizované VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, v ktorom reagujeme na problém dlhodobo stojacich vozidiel, je v platnosti len niečo vyše mesiaca, už dnes sa môžeme pochváliť prvými výsledkami. Vďaka aktívnej činnosti mestskej polície sa za krátku dobu podarilo zo 176 evidovaných DSV odstrániť už 67 (štatistika k 14. septembru). Ani v jednom prípade nebolo potrebné vyrubiť ich majiteľom vysokú daň za zaberanie verejného priestranstva. Je to znak toho, že sme prijali dostatočný legislatívny nástroj na to, aby sme sa mohli posunúť vpred aj v tejto problematike.

August 2020 Monitorujeme rezidentské zóny

Prevádzkovateľ systému plateného parkovania, spoločnosť EEI, začal v Banskej Bystrici v súčinnosti s mestskou políciou kontrolovať parkovanie motorových vozidiel v rezidentských zónach. Hlavným cieľom je uvoľniť parkovacie miesta rezidentom s platnou rezidentskou kartou, ktorým častokrát blokujú  parkovacie miesta motorové vozidlá nezodpovedných vodičov, ktorí takouto kartou nedisponujú.  Pri kontrole parkovania sa využíva monitorovací automobil s modernými technológiami. Postupne by sme tento systém kontroly chceli zaviesť aj v rámci plateného parkovania v centre mesta. Vďaka tejto bezplatnej službe vie mestská polícia pracovať efektívnejšie a ušetrený čas venovať ďalším pálčivým problémom v meste.

Júl 2020 V budúcom roku chystáme rozsiahlu rekonštrukciu ciest a chodníkov

Chceme byť kvalitne pripravení už dnes, preto sme nadviazali spoluprácu s Katedrou technológie a manažmentu stavieb, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity a Výskumným centrom Žilinskej univerzity v Žiline. Posledné júlové dni riešiteľský tím vykonal v Banskej Bystrici podrobnú diagnostiku niektorých súvislých úsekov miestnych komunikácií, ktoré by mohli v nasledujúcom období prejsť rekonštrukciou. Naším hlavným cieľom je efektívne vynaloženie finančných prostriedkov a predchádzanie nepredvídaných situácii pri samotnej činnosti.  Vďaka podrobnej diagnostike budeme poznať detailný obraz o tom, kde a aké chyby sa na vozovkách nachádzajú, a aký technologický postup obnovy vozoviek bude potrebné zvoliť. Riešiteľský tím zo Žiliny nám odporučí optimálnu technológiu rekonštrukcie alebo opravy a zároveň posúdi aj ekonomickú efektívnosť, čo sa pre mesto najviac oplatí. To, ktoré cesty prejdú rekonštrukciou v nasledujúcom období bude samozrejme záležať aj od finančných prostriedkov a od zhody s poslancami mestského zastupiteľstva.

Júl 2020 Rokovali sme s ministrom dopravy

Iniciovali sme stretnutie s pánom ministrom, aby sme dostali odpovede na otázky k projektom, ktoré sa dlhodobo v našom meste a regióne neriešia. Ide napríklad o dobudovanie R1-ky v smere na Slovenskú Ľupču či výstavbu protihlukovej steny R1. Zaoberali sme sa aj témami lokálnejšieho charakteru, napr. rekonštrukciou cesty I/59 v Novom svete a križovatky v Kremničke. Od pána ministra a ďalších hostí sme žiadali, aby nám aktualizovali súčasný stav a časový harmonogram týchto investičných akcií. Banskobystričania sa oprávnene pravidelne pýtajú, v akom štádiu projekty sú, preto chceme poznať odpovede. Upozornili sme ho aj na projekt výstavby zjazdu z rýchlostnej cesty R1 v smere na Tajovského ulicu, kde v ranných a popoludňajších špičkách dochádza k dopravným zápcham. Ďalšími témami boli kompetencie miest a obcí týkajúce sa pripravovaného Stavebného zákona a otvoreného združenia Iniciatíva stredné Slovensko v súvislosti so severojužným prepojením Slovenska modernou dopravnou infraštruktúrou.  Počas konštruktívnej diskusie odznelo veľa požiadaviek a nápadov, ktoré neostali bez reakcie. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s rezortom dopravy, ktorá ak bude pokračovať minimálne tak dynamicky, ako prebiehalo dnešné rokovanie, prinesie požadované výsledky.

Júl 2020 Získali sme eurofondy na rekonštrukciu frekventovaných autobusových zastávok

Som rád, že sa nám podarilo získať ďalšie mimorozpočtové zdroje, a to najmä v čase, keď všetky mestá zápasia s finančnými problémami spôsobenými koronakrízou. V najbližšom období nás čaká verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Predpokladáme, že vysúťažené stavebníka budeme mať začiatkom zimy, preto by sme so samotnou rekonštrukciou začali v budúcom roku. Zameria sa na modernizáciu deviatich združených frekventovaných autobusových zastávok, na ktoré zachádzajú trolejbusy, autobusy aj prímestské spoje.Ide o autobusovú zastávku pri Rooseveltovej nemocnici v smere do mesta, zastávku na Tajovského ulici pri mestskom parku, v Lazovnej ulici pri Daňovej škole,  ďalšie tri zastávky na Partizánskej ceste v smere do Šalkovej aj do mesta, dve zastávky na Rudohorskej ulici a autobusovú zastávku pri Úsvite v smere na Fončordu. Verím, že rekonštrukciou zlepšíme dopravu v jednotlivých lokalitách a zamedzíme dopravným kolíziám.

Júl 2020 Začali sme riešiť problematiku dlhodobo stojacich vozidiel

Vo VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva nastalo niekoľko zmien. Okrem úpravy sadzby daní za osobitné užívanie verejného priestranstva pri organizovaní kultúrnych podujatí reagujeme aj na problém dlhodobo stojacich vozidiel, ktoré majú neplatnú technickú či emisnú kontrolu a dlhé roky blokujú miesta na parkovanie najmä na sídliskách. Novým mechanizmom a vyrubením vysokého poplatku chce mesto docieliť, aby si majitelia svoje nepojazdné autá z verejných priestranstiev odstránili.  Teší ma, že od 15. júla, kedy VZN nadobudlo účinnosť máme už aj prvé pozitívne výsledky. Za uplynulé obdobie zareagovali na výzvu mestskej polície a vyrubenia dane za užívanie verejného priestranstva už viacerí majitelia nepojazdných automobilov a patrične ich odstránili. Verím, že krok za krokom sa nám bude dariť v tomto smere naďalej.

Júl 2020 Vyhlásili sme zelené verejné obstarávanie na dopravcov autobusovej a trolejbusovej dopravy

Jednou súťažou rozdelenou na dve časti chce mesto vysúťažiť dvoch zmluvných partnerov, ktorí budú v meste pod Urpínom poskytovať služby v mestskej hromadnej doprave od 1. 1. 2021 v plnom rozsahu na ďalších desať rokov. Kladieme dôraz najmä na zvýšenie atraktivity MHD.Pôvodným zámerom mesta bolo v čase vyhlásenia tendra mať k dispozícii už aj nový Plán udržateľnej mobility, súčasťou ktorého je Plán dopravnej obslužnosti. Keďže sme museli opakovať verejné obstarávanie na Plán udržateľnej mobility,  súťažné objemy dopravných výkonov v tendri vychádzajú zo súčasne platných cestovných poriadkov.Vysúťažení dopravcovia budú musieť mať napr. GPS monitorovací systém, ktorým bude mesto vedieť získať údaje o pohybe vozidiel v reálnom čase, o tom, kedy a na ktorej zastávke sa aktuálne nachádza, či mešká alebo ide podľa cestovného poriadku… Elektronický odbavovací systém s palubným počítačom zároveň umožní sprístupňovať informácie o počte cestujúcich na jednotlivých autobusových zastávkach, na ktorý spoj nastúpili a aká zľava im bola poskytnutá. V požiadavkách dbáme aj na ekológiu. Pri autobusoch kladieme dôraz na nízko-emisné vozidlá a pri trolejbusovej doprave aj na duálne vozy s čistým pohonom.

Júl 2020 Cyklisti a motoristi veľakrát na pešej zóne neberú ohľad na peších – chceme to zmeniť

Aj z tohto dôvodu som sa niekoľkokrát stretol s odbornými útvarmi mesta aj náčelníkom mestskej polície. Nie je možné, aby sa nám z pešej zóny na Námestí SNP stávala frekventovaná cesta, na ktorej cyklisti a motoristi neberú ohľad na nikoho. Najmä počas leta sme zvýšili frekvenciu preventívnych akcií, v rámci ktorých príslušníci MsP pripomínajú cyklistom a motoristom ako majú jazdiť na námestí. Niektorí totiž zabúdajú, že pešia zóna je predovšetkým pre peších. Cyklisti sú povinní jazdiť nízkou rýchlosťou, ktorá neobmedzuje a neohrozuje iných ľudí, aby v prípade nepredvídateľnej udalosti vedeli zastaviť. Ďalším problémom sú osobné automobily a veľké dodávky rôznych kuriérskych spoločností. V rámci pravidelných kontrol mestská polícia zistila, že  okrem pár prípadov mali všetci vydané povolenie na vjazd do pešej zóny. Preto by bola myšlienka uzavretia námestia bezpredmetná a investícia do osadenia mobilných stĺpov zbytočná. Avšak, práve tí, ktorým je povolený vstup na základe vlastníctva alebo nájomného vzťahu neakceptujú skutočnosť, že na pešej zóne sa nemajú zdržiavať viac, než je nevyhnutné a svoje oprávnenia zneužívajú. Toto musíme zmeniť. Ak nezaberú naše upozornenia, budeme nútení pristúpiť k razantnejším opatreniam a postihom.

November 2019 Semafor v Šalkovej už v prevádzke

Som veľmi rád, že sa po dlhých rokovaniach stal semafor pri výjazde zo Šalkovej realitou. Bezpečnosť na cestách je dôležitá a odteraz sa obyvatelia Šalkovej a okolitých dedín môžu bez problémov pripojiť na hlavný ťah. Inteligentný semafor funguje počas pracovných dní v dopravných špičkách a dynamicky vyhodnocuje a riadi dopravu tak, aby tu nedochádzalo ku kolíziám a kolónam.

September 2019 Otvorili sme prvú cyklotrasu

Podmienky pre cyklistov v Banskej Bystrici sa snažíme zlepšovať dlhodobo. Po zdĺhavých procesoch majetkovo-právneho vysporiadania, výkupu pozemkov, prípravy projektovej dokumentácie, územného a stavebného konania, verejného obstarávania či samotnej výstavby sa cyklotrasa Hušták – Podlavice tento rok konečne stala realitou.Výstavba cyklotrasy predstavuje dlhodobý proces, a to najmä v meste, kde doteraz takáto infraštruktúra nebola dlhé roky riešená. Pri realizácii sme sa stretli s mnohými prekážkami, a preto sa čas dokončenia predĺžil. Aj napriek tomu som rád, že tento rok môžeme cyklotrasu otvoriť a verím, že postupne sa stanú realitou aj ďalšie. Z problémov, ktoré sme riešili počas prác sme sa poučili a posunuli nás ďalej.

Máj 2019 Vybudovali sme prvé cyklostanovisko 

Banskobystričania sú aktívni ľudia a zo strany verejnosti vnímam aj záujem o životné prostredie. Dnes je trend, že jednej domácnosti prislúcha viac áut, no od obyvateľov prichádza mnoho požiadaviek na dobudovanie cyklotrás v našom meste. Je to zložitý proces, nakoľko vhodná trasa vždy vedie cez niekoľko cudzích pozemkov, no postupne na tom pracujeme a verím, že sa nám to podarí. Podporujeme aj projekty, v ktorých obyvatelia vymenia auto za MHD či bicykel, alebo prídu do práce pešo. Zapája sa stále viac záujemcov, čo ma veľmi teší. Som rád, že sa nám okrem Inštitucionálneho plánu mobility v rámci projektu MOVECIT podarilo zrealizovať aj pilotnú akciu cyklostanoviska. Podobne ako iné mestá Európy, už aj Banská Bystrica tak vytvára podmienky pre nadšencov cyklistiky.

Top