Načítavam...

Doprava bez obmedzení

Bez fungujúcej dopravy nefunguje ani mesto. Každý z nás chce prísť načas, nájsť si miesto na parkovanie či previezť sa po bezpečnej cyklotrase. Aj preto doprave venujeme značnú pozornosť.

Naše projekty
Zdieľať:

Rekonštrukcia cesty v Starej Sásovej

Potom, ako mesto odkúpilo futbalové ihrisko spolu s telocvičňou v starej Sásovej, a tým zachránilo toto športovisko nielen pre Sásovčanov, bola práve rekonštrukcia Sásovskej cesty, jedna z hlavných požiadaviek obyvateľov tejto mestskej časti. Nevhodne zvolená dlažba pri rekonštrukcii cesty pred 30 rokmi, ktorá bola v havarijnom stave, sa žiaľ už podpisovala na poškodzovaní prechádzajúcich vozidiel.

Som rád, že oddnes sa opravuje aj táto cesta, konkrétne 330 metrový úsek, ktorý bude nadväzovať na už zrekonštruovanú ulicu Na Zábave z roku 2019. Postupne bude odstránených 2 000 štvorcových metrov poškodenej dlažby, ktorú v jazdných pruhoch nahradí asfaltový povrch. Dlažba zostane zachovaná na chodníkoch a na iných spevnených plochách, čo vizuálne odlíši koridor pre peších a zvýši bezpečnosť. Práce budú prebiehať oddnes v troch etapách do približne polovice septembra, kedy, verím, bude nová cesta slúžiť obyvateľom bez obmedzení.

Rekonštrukcia Nám. Š Moysesa

Som rád, že v uplynulých dňoch sme začali aj s rekonštrukciou rokmi opotrebovanej cesty na Námestí Š. Moysesa. Rozbitá dlažba uložená na nevhodnom podloží nielenže trápila vodičov, ale nebola ani peknou vizitkou nášho historického centra. Vymenená bude za typ dlažby “Arte staromestská” vejárového tvaru, ktorá je určená na vysokú zaťažiteľnosť a má zabezpečenie proti posunu vďaka zámkovému systému Einstein. Súčasťou rekonštrukcie je aj úprava podložia a vybudovanie nového odvodnenia. Prechod medzi dlažbou na Námestí Š. Moysesa a asfaltom na Bakossovej ulici bude riešený priečnym pásom v ceste z lomového kameňa v miestach bývalého hradného opevnenia. Práce sa budú realizovať po cca 60 metrových úsekoch s presmerovaním dopravy cez parkovacie miesta, čím zabezpečíme permanentný prejazd ulice. Veríme, že do jarmoku bude položená čo najväčšia časť popred tržnicu a po jeho skončení sa bude naplno pokračovať v kopci pri penzióne Kúria.

Kruhový objazd pri Medenom hámri v noci

Zatiaľ čo sa s výstavbou mini okružnej križovatky pri Mestskom parku na Tajovského ulici ešte len začína, práce na kruháči pri Medenom hámri pomaly finišujú. Aj toto je príklad, keď sme pri rekonštrukcii ciest nemysleli len na výmenu asfaltu, ale kompletne sme prebudovali klasickú križovatku, na ktorej často vznikali kolízne situácie, na kruhovú.

Okrem toho sme zrekonštruovali okolité chodníky, vybudovali bezpečné priechody pre chodcov a pribudol nový cyklokoridor spájajúci Severnú ulicu so Strieborným námestím. V najbližších dňoch bude ešte doplnená zeleň a zvislé dopravné značenie. Väčšina z vás kruháč síce využíva najmä cez deň, ale pristane mu to aj v noci? Čo poviete?

Začíname s výstavbou mini okružnej križovatky pri mestskom parku

Som rád, že ďalší z významných projektov pre naše mesto sa už čoskoro stane realitou. Dopravný uzol medzi Mestským parkom na Tajovského ulici smerom na Strieborné námestie a ulicou Janka Kráľa patrí k frekventovaným úsekom, v ktorom často dochádza k dopravným nehodám a zdržaniam. Intenzívne sme preto hľadali spôsob, ako túto dopravnú situáciu vyriešiť, zlepšiť plynulosť cestnej premávky, no predovšetkým zvýšiť bezpečnosť a komfort vodičov i chodcov.

Ešte skôr, ako sme začali obstarávať projektovú dokumentáciu, dali sme si vypracovať dopravnú štúdiu, ktorá overila funkčnosť, ako aj vhodnosť umiestnenia mini okružnej križovatky. Naším zámerom bolo najmä výrazne nezasiahnuť do mestského parku – národnej kultúrnej pamiatky. Ak by sme sa rozhodli pre iné riešenia kruhovej križovatky, malo by to zásadný dopad na zeleň, čomu sme sa chceli vyhnúť. Takto bolo potrebné odstrániť len jeden jediný strom.

Počas uplynulého mesiaca sa uskutočnila prekládka inžinierskych sietí a zároveň bol asanovaný nefunkčný objekt pri vstupe od parku. Od zajtrajšieho dňa zhotoviteľ začne s rozmiestňovaním dočasného dopravného značenia a následne pristúpi k samotnej realizácii. Križovatka bude počas celej doby stavebných prác prejazdná a regulovaná prenosnou svetelnou signalizáciou. Súčasťou prestavby križovatky bude aj úprava chodníkov pre peších, obnova poklopov kanalizačných šácht, uličných vpustí a osvetlenia križovatky s nasvietením priechodu pre chodcov.

Verím, že práce pôjdu podľa plánu a nová mini okružná križovatka bude už o dva mesiace bez obmedzení pojazdná pre Banskobystričanov i návštevníkov.

Ako by mala vyzerať doprava v našom meste? Pomôže nám ju skvalitniť aj vy

Som rád, že dôležitý dokument pre Banskú Bystricu, ale aj 16 okolitých obcí, ktoré sú súčasťou funkčného územia krajského mesta, postúpil do ďalšej fázy. Hoci samotnú realizáciu ovplyvnili viaceré faktory a celý harmonogram musel byť presunutý na neskôr, teší ma, že dnes sa pomaly, ale isto blížime do finále. Koncom júla nám odovzdala Žilinská univerzita v Žiline návrh, v ktorom sú sformulované ciele a opatrenia potrebné pre udržateľný a ekologický systém do budúcnosti. Zároveň predstavuje návrhy smerovania dopravného systému a priority, ktoré je dôležité si v tomto smere určiť. Výstupy môže pripomienkovať odborná verejnosť, subjekty, ktoré sa zaoberajú danou problematikou, ale aj samotní obyvatelia. Vyjadriť svoj názor môžete prostredníctvom online formulára do 4. septembra 2022. Nájdete ho na tomto odkaze: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdH1jN…/viewform.

Verím, že sa do procesu zapojí čo najviac ľudí, aby sme následne mohli pokračovať verejnými diskusiami, na ktorých sa budú môcť obyvatelia mesta, ako aj okolitých obcí vyjadriť k navrhovaným riešeniam a opatreniam. Predstavenie návrhu sa uskutoční 17. augusta a diskusia k zapracovaným pripomienkam, a teda vyhodnotenie, bude 21. septembra 2022. O podrobnostiach vás budeme čoskoro informovať.

Ďakujem odboru architekta mesta, ale aj ostatným zamestnancom mestského úradu, ktorí sú univerzite nápomocní a spoločne intenzívne pracujú na tom, aby sme už čoskoro mohli realizovať konkrétne kroky smerujúce k zlepšeniu dopravy nielen v Banskej Bystrici. Všetky informácie o projekte Plánu udržateľnej mobility v jednotlivých fázach spracovania nájdete na stránke mesta: https://www.banskabystrica.sk/…/plan-udrzatelnej…/ alebo na tomto odkaze: https://fpedas.uniza.sk/~pumbb/.

Tajovského má už nový povrch, nasleduje asfaltovanie ulice J. Kráľa

Počas dnešného dňa boli ukončené asfaltérske práce na Tajovského ulici, v časti od nadjazdu rýchlostnej cesty R1 po križovatku pri Bystričke. Súčasťou prác bola aj komplexná rekonštrukcia chodníka od Strieborného námestia popri Ekonomickej fakulte UMB. Oproti univerzite sme vybudovali aj úplne novú autobusovú zastávku s chodníkom, ktorá nahradí tú pôvodnú – umiestnenú v jazdnom pruhu, čo výrazne zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

Vodiči určite ocenia aj rozšírenie úzkej cesty v tomto úseku, čo bolo doteraz mimoriadne nebezpečné. Samozrejmosťou sú bezpečné priechody pre chodcov s bezbariérovými úpravami a s prvkami pre slabozrakých. Zajtra stavbári pokračujú v asfaltovaní ulice Janka Kráľa, v časti od Strieborného námestia popri mestskom parku smerom na Hušták. Pri rekonštrukcii tejto cesty používame pod asfalty aj sklovláknité mreže s vysokou pevnosťou, ktoré majú zabrániť sieťovým rozpadom vozovky, ako tomu bolo v minulosti.

V auguste začneme aj s výstavbou nového kruhového objazdu pri mestskom parku, čo by malo prispieť k plynulejšej, ale najmä bezpečnejšej premávke v tomto dopravnom uzle. Ďakujem vám všetkým za trpezlivosť. Pracovníkom stavebných spoločností zas za nasadenie, ktorého výsledkom sú kvalitnejšie a bezpečnejšie cesty a chodníky pre nás všetkých.

Nový asfaltový koberec na Námestí slobody pribudol počas dvoch nocí

Jeden z najdôležitejších dopravných uzlov v Banskej Bystrici – Námestie slobody, má úplné nový povrch. Plátanie výtlkov na tomto úseku nemá žiadny význam, a preto sme pristúpili ku kompletnej výmene celého asfaltového krytu vozovky. Súčasťou prác bolo, aj za použitia sklovláknitých mreží, spevnenie časti cesty v miestach autobusových zastávok, kde v minulosti vznikali výrazné koľaje.

Okrem opravy vozovky vznikli v tejto lokalite aj nové bezpečnostné ostrovčeky, ktoré ochránia peších pri prechádzaní týmto frekventovaným úsekom. Zároveň pribudne ľavé odbočenie na Triedu SNP a ulicu 29. augusta zo smeru od starého Priora. Dnes totiž vodiči museli prejsť celým Námestím slobody, aby sa otočili pri Dome kultúry a vrátili sa späť. Nielenže pri otáčaní blokovali jeden priebežný jazdný pruh, ale počas tohto manévra museli prejsť cez štyri priechody pre chodcov čo zbytočne ohrozovalo tých najzraniteľnejších – chodcov.

Chcem sa poďakovať zamestnancom stavebnej firmy, ktorá tento týžden asfaltérske práce zvládla výlučne počas dvoch nocí, a aj keď je to oveľa náročnejšie, vďaka ich nasadeniu neboli vodiči takmer vôbec obmedzovaní.

Rekonštrukciou prejde aj Sásovská cesta, Pieninská ulica a schodisko pod Starohorskou

Zmodernizovaná a bezpečná cestná infraštruktúra, vrátane zrekonštruovaných ciest, chodníkov či schodíšť je pre nás stále jednou z hlavných priorít. Popri tom, ako realizujeme niekoľko významných opráv miestnych komunikácii v centre mesta či na Fončorde a pripravujeme projekty na Bernolákovej a Poľnej ulici v Radvani, máme tri dobré správy aj pre Sásovú. Vzhľadom na to, že sa nám podarilo získať ďalšie mimorozpočtové zdroje pre naše mesto, rozhodli sme sa ich, okrem iného, investovať aj do opráv, ktoré najviac trápia obyvateľov Sásovej.

Počas tohto roka tak plánujeme na ulici Sásovská cesta vymeniť nevhodnú a poškodenú dlažbu za asfalt tak, ako sme to v minulosti urobili Na Zábave. Chodníky v Starej Sásovej naďalej zostanú z dlažby. Financie sme vyčlenili aj na rekonštrukciu Pieninskej ulice, kde sa vplyvom podložia vytvárajú nebezpečné priečne zvlnenia. Súčasťou opravy by mala byť aj recyklácia podložia, čo by v budúcnosti malo podobným deformáciám zabrániť. Dôležitou opravou prejde aj schodisko medzi Rudohorskou a Starohorskou ulicou, ktoré vplyvom času a nestabilného podložia už len ťažko nazvať pre chodcov bezpečným. Nahradené bude novými schodiskovými stupňami, vďaka čomu by k jeho zosúvaniu a poškodzovaniu už v budúcnosti nemalo dochádzať.

Verím, že všetky tieto investície v celkovej výške cca 350 000 eur sa nám podarí uskutočniť počas najbližších mesiacov s čo najmenšími obmedzeniami pre obyvateľov.

Rekonštruujeme aj cestu na Námestí slobody

V nadväznosti na prebiehajúce rekonštrukčné práce na ceste I/66 sme si objednali aj opravu úseku opotrebovanej cesty na Námestí slobody. Frézovanie aj asfaltovanie bude prebiehať výlučne v noci, aby sa čo najmenej obmedzila doprava. Ďakujem za trpezlivosť, Banskobystričania!

Práce na ceste I/66 popri Hrone budú už ďalej prebiehať v noci a počas víkendov

V uplynulých dňoch nám všetkým vodičom či cestujúcim MHD dala zabrať obnova najdôležitejšej dopravnej tepny, ktorú realizuje Slovenská správa ciest. Aj keď I/66-ka nie je vo vlastníctve mesta a samospráva zároveň ani nepovoľuje rekonštrukcie ciest prvej triedy, intenzívne s kompetentnými komunikujeme a zaujímame sa o priebeh prác, pretože ide o najvyťaženejší úsek v Banskej Bystrici.

Dobrá správa je, že dnes zhotoviteľ ukončil všetky hlavné práce súvisiace s frézovaním povrchov, ktoré vykonával počas dňa. Podľa harmonogramu nasleduje asfaltovanie. Aj napriek tomu, že nočné príplatky sú pre firmy vysoko nákladné, asfaltovanie bude prebiehať počas noci a víkendov, čo bola naša kľúčová požiadavka. Cez deň budú cestári robiť už len činnosti zamerané na úpravu a čistenie kanalizačných vpustí, zametanie ciest a pod, čo si ale tiež vyžiada lokálne dopravné obmedzenia.

Od pondelka budúceho týždňa sa začne aj s rekonštrukciou úseku prechádzajúceho od kruhového objazdu pri autobusovej stanici cez križovatku pri čerpacej stanici Shell v smere na Námestie slobody. Každý, kto využíva tento smer dobre vie, že zvlnená cesta už dlhodobo volá po obnove. Som rád, že v prípade tejto mimoriadne frekventovanej križovatky sa bude frézovanie a následné asfaltovanie vykonávať výlučne v noci. Ďakujem vám všetkým za trpezlivosť a ohľaduplnosť. Verím, že ešte chvíľu vydržíme a už čoskoro budeme môcť využívať ďalší zrekonštruovaný úsek naplno a bez obmedzení.

V meste postupne rozširujeme debarierizačné opatrenia pre slabozrakých a nevidiacich

Pri obnove chodníkov už dlhodobo kladieme dôraz nielen na ich bezpečnosť, ale aj bezbariérovosť. V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska sme začali s aplikovaním výrazných červených plastových varovných pásov vo viacerých častiach mesta. Prvky vo forme hmatateľných a farebných označení, znížených obrubníkov i vodiacich línií sa aktuálne nachádzajú na vybraných chodníkoch, priechodoch pre chodcov a zastávkach MHD na Okružnej, Gorkého, Wolkerovej, Jilemnického, Partizánskej, novo zrekonštruovanej Hutnej, ale aj na Ulici 29. augusta. Naším cieľom je, aby boli postupne odstránené všetky bariéry z ciest a ulíc mesta pre ľudí so zrakovým, ako aj s rôznym typom iného zdravotného znevýhodnenia. Hmatateľné zložky povrchov zjednodušujú orientáciu v priestore, navádzajú ľudí k požadovanému cieľu a varujú ich pred nebezpečným miestom. Vhodne farebne členené prostredie s jasnými líniami im pomáha pri samostatnom pohybe. Verím, že spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa ešte viac prehĺbi a spoločnými silami nájdeme efektívnejší spôsob, ktorým prispejeme k tomu, aby bola Banská Bystrica bezpečná pre všetky skupiny obyvateľstva.

Dokončili sme rekonštrukciu Hutnej ulice

Som rád, že sa nám podarilo vyčleniť finančné prostriedky na opravu cesty, ktorá bola v zlom technickom stave a obnovu si rozhodne zaslúžila. Išlo o opravu úseku, ktorý sa začína od križovatky so Švermovou ulicou, pokračuje popri čerpacej stanici Slovnaft, parkovisku až po jednosmernú cestu na ulici Cesta na štadión a vedie k nákupnému centru Europa Shopping Center. Stavebné práce sa zamerali na výmenu obrusnej a ložnej vrstvy asfaltobetónu, obrubníkov, ako aj zabezpečenie kvalitného odvodnenia cesty osadením nových samonivelizačných uličných vpustí a poklopov. Súčasťou bola aj výstavba dvoch nových chodníkov i obnova priechodu pre chodcov. Zároveň boli v tejto lokalite v rámci rekonštrukcie vybudované debarierizačné prvky v podobe hmatateľných a farebných povrchov pre slabozrakých a nevidiacich obyvateľov nášho mesta. Som presvedčený, že obnova tejto komunikácie zlepší dopravnú situáciu, skvalitní pohyb peších, motoristov a všetkých návštevníkov.

Pracujeme na výstavbe takmer 16 kilometrov cyklotrás, ktoré prepoja centrum s mestskými časťami

Naším cieľom je dlhodobo rozširovať a zlepšovať cyklistickú infraštruktúru v meste. Výstavba cyklotrás je dlhodobý proces, pod ktorý sa podpisujú zdĺhavé majetkovoprávne vysporiadania, výkup pozemkov, príprava projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konania, ale aj verejné obstarávanie či samotná realizácia. Pozemky pod cyklotrasami Hušták – Radvaň – Kráľová a Hušták – Nám. Slobody – Sídlisko – Senica vlastní spolu až 69 majiteľov. Proces vysporiadania pozemkov skomplikovalo zrušenie právoplatných územných rozhodnutí na jeseň v roku 2019 a potreba vybavenia nových, ktoré nadobudli právoplatnosť koncom roka 2020. V niektorých prípadoch došlo k zmenám v projektovej dokumentácii, ako aj trasovaní cyklotrás, čo vyvolalo potrebu vyhotovenia nových geometrických plánov a znaleckých posudkov. V súčasnosti sú kompletne vysporiadané majetkovoprávne pozemky pre časť zahŕňajúcu cyklomost ponad rýchlostnú cestu R1. Vydané už je právoplatné stavebné povolenie a uskutočnilo sa aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Cyklisti a peší budú môcť pokračovať chodníkom smerujúcim popri múre protipovodňovej ochrany mesta až do Iliaša. Pokiaľ ide o ďalšie časti plánovanej cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová, pozemky sú vysporiadané na 66 percent. Pre prípravu cyklotrasy Hušták – Nám. Slobody – Sídlisko – Senica sú pozemky vysporiadané na 78 percent a na cyklistické trasy Námestie Slobody – Sásová a Námestie Ľ. Štúra – Tulská sú už vydané územné rozhodnutia. Aktuálne pracujeme aj na prepojení Severnej ulice so Strieborným námestím a v pláne je i spojenie Jakuba, Karlova a Nového Sveta cez cyklotrasu na Ovocnej ulici, ktorá by mala prepojiť uvedené lokality s mestskou časťou Uľanka. Napriek zdĺhavému budovaniu sa snažíme robiť všetko preto, aby v Banskej Bystrici pribúdali kvalitné a bezpečné trasy pre cyklistov.

Žilinská univerzita v našom meste realizuje dopravné prieskumy

V uplynulých dňoch ste mohli na vybraných križovatkách v rôznych lokalitách mesta i širšieho okolia stretnúť tímy ľudí zo Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá pre Banskú Bystricu a 16 okolitých obcí spracúva strategický dokument Plán udržateľnej mobility. Ide o projekt, o ktorom sa hovorí už dlhšie, no jeho realizáciu zabrzdilo najprv opakované verejné obstarávanie a následne pandémia koronavírusu. Keďže covidové obdobie a znížená mobilita ľudí na cestách a v teréne mohli prieskumy o počte áut na križovatkách či cestujúcich v MHD skresľovať, celý harmonogram projektu musel byť zmenený, a z pochopiteľných dôvodov posunutý na neskôr. Som rád, že Oddelenie územného plánovania a architekta mesta je univerzite nápomocné vo všetkých smeroch. Spoločne si ešte na začiatku prešli jednotlivé mestské časti, naši zamestnanci ich upozornili na to, aké zámery sú v nich plánované, a s akými dopravnými problémami daná lokalita žije. Medzi prvé aktivity vypracovania PUM-u patrila anketa, v ktorej sme sa všetci zhodli, že chceme mať zelené, ekologické a bezpečné mesto. Ďalším krokom bolo zbieranie podnetov o problematických oblastiach v doprave, ktoré obyvatelia alebo dochádzajúci do Banskej Bystrice pociťujú. Následne, po čiastočnom uvoľnení opatrení, ste mohli stretnúť odborníkov z univerzity v rôznych lokalitách mesta a pripomienkovať i navrhovať zlepšenia v oblasti dopravy. Súčasťou bol aj prieskum statickej dopravy, z ktorého budeme vychádzať pri kreovaní návrhu riešenia celomestskej parkovacej politiky.Teší ma, že dnes môžeme vidieť ako riešiteľský tím realizuje dopravné prieskumy naplno, priamo na najvyťaženejších križovatkách v našom meste. Cieľom aktuálnych meraní je zistiť intenzitu dopravy prostredníctvom sčítania na cestách, vybraných zástavkách MHD, parkoviskách, ale aj priamo v domácnostiach. Získané údaje pomôžu naplánovať efektívny i udržateľný dopravný systém v Banskej Bystrici a stanú sa podkladom návrhov pre skvalitnenie rôznych druhov dopravy. Prioritou je zároveň motivovať ľudí, aby viac využívali verejnú a nemotorovú dopravu. Verím, že výsledkom spolupráce mesta a Žilinskej univerzity bude kvalitný strategický dokument, ktorého zistenia budeme následne aplikovať v praxi.

Riešiteľský tím z UNIZA v teréne

Práce na najdlhšom úseku, aký sa kedy v meste rekonštruoval postúpili do ďalšej fázy

Som rád, že obnova najvyťaženejšej cesty na Fončorde, ktorá patrí k hlavným dopravným tepnám Banskej Bystrice pokračuje. So stavebnými prácami sa začalo ešte v novembri minulého roka. Po Veľkej noci zhotoviteľ pristúpil k asfaltovaniu prvého úseku od kruhového objazdu pri Lidli až po križovatku s THK. Práce sa zamerali na frézovanie starých asfaltov, výškovú úpravu poklopov i uličných vpustí a finálnu úpravu cesty. V týchto dňoch pokračujeme v lokalite od križovatky THK (Hotel Dixon) až po križovatku na Wolkerovej ulici pri Daňovom úrade. V sobotu, 7. mája a v nedeľu, 8. mája 2022 bude realizovaná pokládka vrchnej obrusnej vrstvy asfaltu. Z tohto dôvodu dôjde k čiastočným dopravným obmedzeniam. Trolejbusová doprava bude na dotknutých linkách nahradená autobusovou dopravou, prípadne trolejbusmi na batériový pohon. Všetkých obyvateľov preto žiadam o ohľaduplnosť, rešpektovanie dopravného značenia, ako aj pokynov od osôb regulujúcich dopravu. Verím, že práce sa podarí ukončiť bez komplikácií a naše mesto bude mať opäť ďalší úsek bezpečnej a kvalitnej cesty.

Obnova Poľná – Moskovská – Nové Kalište – THK – Tajovského

Pracujeme na udržateľnej koncepcii zeleného parkovania reagujúceho na zmenu klímy

V projekte Zelené sídliská sa odborné útvary okrem vyhodnocovania pripomienok od obyvateľov z verejných stretnutí či prechádzok lokalitami s odborníkmi na zeleň, v uplynulom období venovali aj príprave dotazníka o statickej doprave. Pre sedem častí mesta, na ktoré je projekt Zelené sídliská zameraný, vypracovalo Oddelenie územného plánovania a architekta mesta návrh možností zeleného parkovania reagujúceho na zmenu klímy, ktorý obsahuje umiestnenie parkovacích domov a vhodných plôch na budovanie parkovísk.Naším cieľom je nájsť inovatívne a udržateľné riešenia v otázke parkovania práve s vašou pomocou. Prostredníctvom dotazníka chceme identifikovať vaše dopravné návyky a potreby a poznať váš názor na ponúkané možnosti zeleného parkovania reagujúceho na zmenu klímy. Ide napríklad o vytváranie vodopriepustných parkovacích plôch s použitím zatrávňovacej dlažby, klimaticky odolných parkovacích domov na teréne alebo čiastočne zapustených do terénu s vegetačnými fasádami a strechami, ktoré sa zároveň môžu využívať aj na voľnočasové aktivity. Na jednej strane sa musíme riadiť územným plánom a objektívnymi faktami, ktoré máme. Na strane druhej nám informácie od vás môžu pomôcť zistiť, ako celú túto problematiku vnímate. Verím, že nám dotazník pomôže vytvoriť spoločnú predstavu o tom, ako môže zelené parkovanie v našom meste vyzerať. Budem rád, ak sa zapojíte a odpoviete na niekoľko otázok. Všetkých sedem dotazníkov nájdete na tomto odkaze: https://www.banskabystrica.sk/…/dotaznik-parkovanie-v…/. Ďakujem vám za každý jeden vyplnený dotazník.

Zdroj: internet

Nový kruhový objazd v Medenom hámri

Pri prebiehajúcich rekonštrukciách ciest sa okrem výmeny povrchov v jednotlivých lokalitách zameriavame aj na zlepšenie dopravnej situácie a zvyšovanie bezpečnosti. Doterajšie usporiadanie križovatky v Medenom hámri nielenže spôsobovalo dopravné zápchy, a to najmä v smere zo Severnej ulice, ale častokrát tu vznikali kolízie, keď napriek dopravnému značeniu a všeobecne platným pravidlám nie všetci vodiči správne vyhodnocovali, kto má v križovatke prednosť.Rozhodli sme sa preto na tomto mieste vybudovať nový kruhový objazd, ktorý zvýši bezpečnosť vodičov, chodcov aj cyklistov. Okrem toho zrekonštruujeme celý úsek nadväzujúcej frekventovanej cesty až po Strieborné námestie a opravíme všetky priľahlé chodníky vrátane bezbariérových úprav. Zároveň budú obnovené autobusové zastávky a od Severnej až po Strieborné námestie vznikne aj bezpečný cyklochodník. Som rád, že práce idú v súčasnosti podľa harmonogramu. Ďakujem všetkým vodičom, ktorí jazdia týmto úsekom ohľaduplne a dodržiavajú dočasné dopravné značenie.

Začíname s rekonštrukciou vstupu do historického centra – Bakossovej ulice

Okrem stavebných prác na Fončorde i v smere zo Strieborného námestia do Medeného hámra, začíname aj s rozsiahlou rekonštrukciou rokmi opotrebovanej Bakossovej ulice v objeme takmer 580 000 eur. V rámci kompletnej rekonštrukcie povrchu tohto úseku, dôjde aj k obnove odvodnenia cesty a výmene všetkých obrubníkov. Na základe požiadaviek obyvateľov a skutočnosti, že automobily jazdia Bakossovou ulicou mnohokrát neprimerane rýchlo, je našim zámerom vybudovať tri zvýšené spomaľovacie priechody pre chodcov a ďalšie priechody v zaužívaných peších koridoroch. Upravené budú na bezbariérové s použitím prvkov pre nevidiacich a slabozrakých. Verím, že tým zvýšime bezpečnosť chodcov i detí z blízkej materskej a základnej školy. Súčasťou prác je aj kompletná rekonštrukcia a výmena dlažby v úseku popred Penzión Kúria, popri tržnici až po Námestie Štefana Moysesa. Poškodená dlažba bude nahradená novým typom dlažby pod názvom ARTE staromestská s kotviacimi prvkami a vejárovým uložením, čo má prispieť k jej väčšej odolnosti. Som presvedčený, že dočasné zníženie komfortu spoločne zvládneme a už onedlho pribudne v Banskej Bystrici ďalšia zrekonštruovaná ulica.

Krajších a bezpečnejších 16 kilometrov ciest a 7 km chodníkov

Teší ma, že sa vo viacerých častiach nášho mesta začalo s obnovou súvislých úsekov ciest a chodníkov. Postupne budeme pokračovať v ďalších, ktoré boli dlhodobo zanedbávané a zaslúžia si rekonštrukciu. Verím, že sa všetky opravy podarí ukončiť podľa plánu. Všetkým ďakujem za trpezlivosť pri zníženom komforte a vzniknutých obmedzeniach počas nasledujúcich mesiacov.

Začíname s rozsiahlou rekonštrukciou ciest a chodníkov

Som rád, že po období útlmu spôsobeného pandémiou, môžeme pokračovať v rozbehnutých projektoch a začať s realizáciou nových. Oprava ciest a chodníkov, do ktorých sa v posledných desaťročiach investovalo veľmi málo, ostáva pre nás naďalej jednou z hlavných priorít. V tomto roku sa na území nášho mesta celkovo obnoví 16 km ciest a 7 km chodníkov. Ešte v novembri minulého roka sme začali s opravou najdlhšieho úseku, aký sa kedy opravoval, a to od Moskovskej ulice na Fončorde až po Lidl na Tajovského ulici. Rekonštrukcia by mala byť dokončená do konca mája. Po zimnej prestávke sa začali stavebné práce aj na úseku Lazovná – Bottova, ktorý vedie popri areáli bývalej Slovenky. V priestore frekventovanej križovatky Medený hámor vznikne nový kruhový objazd, ktorý by mal nielen bezpečnosť, ale aj plynulosť cestnej premávky. Rekonštrukciou prejde aj vjazd z rýchlostnej cesty R1 popri odbočke do Laskomera. Súčasťou tohtoročných investícií je aj obnova cesty pod Evanjelickým kostolom na Lazovnej ulici. Práce sa v týchto dňoch začínajú aj na uliciach Tajovského – Janka Kráľa v okolí mestského parku. Zrekonštruované budú aj povrchy cesty vrátane výmeny obrubníkov, ako aj všetky priľahlé chodníky a zastávky MHD na takmer dvojkilometrovom úseku od Poľnej ulice, cez Kyjevské námestie, Nové Kalište, Švermovu až pod Lidl na Tajovského ulici. Na Bakossovej ulici okrem obnovy asfaltového povrchu a chodníka pribudnú tri spomaľovacie prahy pod priechodmi pre chodcov s cieľom zvýšiť bezpečnosť detí v okolí základnej a materskej školy. Rekonštrukcia bude pokračovať až na Námestie Štefana Moysesa, kde popri penzióne Kúria a tržnici dôjde ku kompletnej výmene poškodenej dlažby. Banskobystrická regionálna správa ciest obnoví Sládkovičovu ulicu, opravené budú aj mestom prechádzajúce úseky ciest I/59 a I/66 v majetku Slovenskej správy ciest a Národná diaľničná spoločnosť plánuje pristúpiť k rekonštrukcii mosta na rýchlostnej ceste R1, ktorý prechádza ponad ulicu J. M. Hurbana, Tajovského a Školskú ulicu. Verím, že počasie nám bude priať a rozsiahle opravy sa nám podarí zrealizovať podľa plánu.

Začali sme s opravou autobusovej zastávky pri Rooseveltovej nemocnici

Ešte v minulom roku sa nám podarilo získať finančné prostriedky na rekonštrukciu deviatich frekventovaných zastávok, kde dochádza často k dopravným nehodám a blokovaniu dopravy. Momentálne sa pracuje na obnove zastávky v okolí Tajovského parku v smere do mesta a obnovou prechádza aj ďalšia na Lazovej ulici. Od dnešného dňa sa zároveň začali práce aj na zastávke Rooseveltova nemocnica v smere Tajovského – školy. Počas tejto rekonštrukcie bude nástupište dočasne presunuté cca o 50 metrov proti smeru jazdy. V ďalšej fáze by sme chceli obnoviť aj priľahlý chodník. Všetkým ďakujem za trpezlivosť. Verím, že konečný výsledok bude stáť za to.

Nový bezpečný most do Iliaša je už v prevádzke

Som veľmi rád, že sa nám po rokoch podarilo dotiahnuť do úspešného konca ďalší významný projekt. Verím, že Iliašancom bude nový obojsmerný most slúžiť k spokojnosti a po desiatkach rokov sa na ňom budú cítiť bezpečne nielen motoristi, ale aj chodci a cyklisti. V budúcom roku pokračujeme rekonštrukciou ďalších nevyhovujúcich mostov, a to na Mládežníckej ulici na Fončorde. Ďakujem všetkým zamestnancom mesta, ktorí na týchto dôležitých projektoch intenzívne pracujú.

Jakubčania už môžu využívať nový most

Obyvatelia mestskej časti Jakub roky upozorňovali na havarijný stav mosta, ktorý vedie ku škôlke, zastávke MHD či kostolu. Preto sme začali vyvíjať úsilie, aby mohol byť nevyhovujúci drevený most vymenený za nový železobetónový. Tvorba projektovej dokumentácie bola spustená v marci 2019. Následne sme museli získať všetky potrebné povolenia, nájsť verejným obstarávaním zhotoviteľa a vyčleniť financie v mestskom rozpočte. Stavebné práce sa rozbehli v júli tohto roka a včera sme nový most prebrali od zhotoviteľa. Verím, že chodci i vodiči ho budú môcť začať plnohodnotne využívať začiatkom novembra, keď bude vydané povolenie na predčasné užívanie stavby. Cena stavebných prác sa po verejnom obstarávaní pohybuje vo výške približne 96 000 eur.

Jedným z najaktívnejších obyvateľov, ktorý na tento most poukazoval, bol pán Kubiš. Aj vďaka jeho úsiliu, húževnatosti a odhodlaniu sa podarilo opravu mosta dotiahnuť do úspešného konca. Som rád, že práve s týmto pánom a jeho susedom som si dnes mohol pripiť horúcim čajom, a tak sme most aspoň symbolicky uviedli do života. Aj toto sú momenty, ktoré mi vyčaria úsmev na tvári a môj bežný deň je odrazu iný. Hoci išlo o opravu pomerne malého mosta v malej mestskej časti, pre Jakubčanov to znamená veľa. Úprimne sa teším, že po dvojročnom úsilí ho budú môcť využívať chodci, cyklisti i motoristi bez pocitu strachu o svoju bezpečnosť.

Aj okolie plavárne mení podobu

Pamätáte si ešte ako vyzeral priestor v okolí našej plavárne? Dnes by ste ho mnohí už asi len ťažko spoznali. Nové osvetlené parkovisko, chodník, oddychová zóna, detské a športové ihrisko… Aj s týmto projektom sa blížime do finále. Verím, že všetky práce sa nám podarí dokončiť, kým nám situácia umožní opäť otvoriť plaváreň pre verejnosť. Pozrite sa, ako to tam vyzerá aktuálne. Pekný víkend všetkým!

Nové schodisko je už aj na Fončorde

Nielen chodníky a cesty, ale aj schodiská prechádzajú v jednotlivých mestských častiach postupnou obnovou. Som rád, že sa nám ešte pred zimou a mrazom podarilo zrealizovať opravu schodiska na Kyjevskom námestí, ktoré vedie od hlavného parkoviska smerom k pošte, drogérii a ďalším prevádzkam. Práce sa zamerali na vybúranie pôvodných a osadenie nových schodiskových stupňov. Okrem toho sa výškovo upravili zábradlia, niektoré nevyhovujúce podesty prešli asfaltovaním, aj s potrebnou úpravou odvodnenia. Celková suma prác sa pohybuje na úrovni 45 500 eur. Verím, že budú slúžiť a skvalitnia pohyb všetkým, ktorí denne prechádzajú touto lokalitou.

Obnova chodníka na Severnej

Takto to posledné tri týždne vyzeralo na na Severnej ulici, kde prebiehala rekonštrukcia najdlhšieho, viac ako 300 metrov dlhého chodníka. Stavebné práce sa zamerali nielen na obnovu povrchov, ale vymenilo sa aj 560 kusov obrubníkov a vybudovali sa bezbariérové priechody. V týchto dňoch už chodník opäť slúži obyvateľom, zostáva len doplniť vodorovné dopravné značenie s prvkami pre slabozrakých.

Výstavba nového mosta do Iliaša pomaly finišuje

Som veľmi rád, že zhotoviteľa čakajú v prípade budovania nového mosta do Iliaša v nasledujúcom období posledné úkony.  Aktuálne na moste prebieha betonáž prechodovej dosky a ríms. Následne budú dosypané podkladové vrstvy nájazdov na most. Z dôvodu finišujúcich prác, osádzania obrubníkov, asfaltovania cesty a zaťažovacích skúšok nového mosta, budeme musieť v dňoch 27. až 29. októbra vylúčiť automobilovú dopravu na pôvodnom starom moste, ktorý slúži pre motoristov i peších ako dočasná obchádzková trasa. Ďalším krokom bude realizácia chodníkov a  dokončovacie práce. V dňoch 22. až 24. novembra by mala byť realizovaná posledná výluka dopravy, nakoľko sa uskutoční demontáž starého nevyhovujúceho mosta a do prevádzky bude uvedený nový, ktorý bude oceľový a obojsmerný.  Počas týchto dopravných obmedzení budú môcť motoristi využívať tradičnú obchádzkovú trasu po poľnej ceste v smere do Vlkanovej. Nielen novovybudovaný most v mestskej časti Jakub, ale aj ten v Iliaši je príkladom toho, že patričnú pozornosť venujeme aj menším mestským častiam. Teším sa, že čoskoro budú môcť po rokoch aj Iliašania plnohodnotne využívať nový obojsmerný oceľový most bez toho, aby mali obavy o svoju bezpečnosť.

Začali sme s rekonštrukciou Hutnej ulice

Cestu, na ktorej dnes vysúťažený zhotoviteľ začína s frézovaním starého povrchu sme doposiaľ udržiavali len vďaka lokálnym opravám. Preto som rád, že sa nám podarilo vyčleniť finančné prostriedky na obnovu rozsiahleho úseku, a aj z dôvodu organizácie Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF v budúcom roku zaradiť túto vozovku medzi priority.

Verím, že konečný výsledok zlepší dopravnú situáciu v danej lokalite, skvalitní pohyb peších, motoristov a všetkých návštevníkov zrekonštruovaného Štadióna SNP, plavárne a ďalších športovísk v okolí. Predpokladaná hodnota zákazky pred verejným obstarávaním bola cca 413 000 eur s DPH. Vyhlásenou súťažou na zhotoviteľa sme ušetrili približne 170 000 eur, pričom cena stavebných prác sa pohybuje na úrovni cca 244 000 eur. Rekonštrukcia sa začína v úseku od križovatky so Švermovou ulicou, pokračuje popri čerpacej stanici Slovnaft, parkovisku až po jednosmerku na ulici Cesta na štadión, ktorá vedie k nákupnému centru ESC. Stavebné práce sa zamerajú na výmenu obrusnej a ložnej vrstvy asfaltobetónu, obrubníkov i zabezpečenie kvalitného odvodnenia cesty osadením nových kvalitnejších samonivelizačných uličných vpustí a poklopov.

Súčasťou stavebných prác je aj výstavba dvoch nových chodníkov či obnova priechodov pre chodcov s doplnením potrebného osvetlenia. V závere dôjde k obnove vodorovného a úprave zvislého dopravného značenia. Celkovo ide o obnovu 4 658 metrov štvorcových cesty a 1 432 m2 chodníkov. Zhotoviteľ má na ukončenie prác dva mesiace. Verím, že budeme trpezliví a vydržíme čiastočné dopravné obmedzenia, ktoré rekonštrukcia so sebou prinesie.

Rekonštrukcia Hornej a Partizánskej ulice ukončená

Zhotoviteľ v uplynulých dňoch dokončil rekonštrukciu ďalších dvoch rozsiahlych úsekov vozoviek, ktoré boli v nevyhovujúcom stave. Na Hornej ulici bola položená pokládka asfatových krytov v rozsahu 2 650 m2 a vymenilo sa 6 kusov liatinových poklopov za samonivelačné, ktoré sú odolnejšie a tlmia hluk. Osadených bolo 80 metrov obrubníkov a v tomto úseku sa zrealizovalo 620 metrov vodorovného dopravného značenia studeným plastom, ktorý je trvácnejší ako bežná farba.

Vysúťažený zhotoviteľ pokračoval po častiach v rekonštrukcii vozovky v úseku na Partizánskej ceste – Hornej a ulici Československej armády. Celkovo sa v tejto lokalite položilo 10 250 m2 asfaltu, pričom na obrusnú vrstvu bol použitý vysokokvalitný modifikovaný asfalt, ktorý sa bežne využíva najmä pri výstavbe diaľnic. Výškovo sa upravilo 56 uličných vpustí, vybudovali sa 3 nové a vymenilo sa 21 poklopov za samonivelačné. Ich pozitívom je, že vodiči pri prejazde tieto poklopy takmer vôbec nevnímajú. Osadených bolo 125 metrov betónových obrubníkov, 9 priechodov pre chodcov bolo upravených na bezbariérové s osadením zámkovej dlažby pre nevidiacich a slabozrakých. Zároveň bolo obnovených 2 210 metrov vodorovného dopravného značenia realizovaného studeným plastom.

Verím, že čoskoro ukončíme aj rekonštrukciu Javorníckej ulice a práce sa presunú na Hutnú ulicu (cesta na Štiavničky), ktorá je tiež v nevyhovujúcom stave a zaslúži si obnovu. Opravou cesty a chodníkov v tomto úseku tak plynule nadviažeme na aktuálne finišujúcu rekonštrukciu Štadióna SNP na Štiavničkách.

Rok 2021 – milión eur do obnovy chodníkov

V meste sa staráme o 204 kilometrov chodníkov a do zoznamu opráv ich zaraďujeme postupne podľa frekventovanosti či stavu poškodenia. Desiatky rokov zanedbávania dopravnej infraštruktúry sa ťažko dobiehajú, preto som rád, že aj tento rok sa nám podarilo vyčleniť nemalú sumu financií na ich obnovu. Nejde všetko naraz, chce to čas, trpezlivosť a peniaze.

Prvú etapu obnovy chodníkov, ktorú sme v závere apríla avizovali máme takmer hotovú. Obnoviť sa podarilo:

☑️chodník ku krematóriu v Kremničke
☑️chodník na Kalinčiakovej ulici v Radvani pri pošte
☑️chodník na Radvanskej ulici č. 5 až 11
☑️chodník na Wolkerovej ulici
☑️chodník na Jilemnického ulici
☑️chodník, cestu a parkovacie plochy na Gaštanovej ulici
☑️chodník na Ďumbierskej popri Ružovej ulici
☑️chodník na Starej Tehelni pri MŠ
☑️chodník na Hviezdoslavovej ulici,
☑️chodník v Rakytovciach smerom k zastávke MHD
☑️chodník na ul. Československej armády popred Katastrálny úrad
☑️chodník od Tulskej č. 74 a od Moskovskej č. 42. po zastávku MHD

Ďalších viac ako 420 00 eur v druhej etape investujeme, okrem iného, do obnovy ďalších nevyhovujúcich chodníkov. Pôjde o:

▪️ chodník na Severnej ulici popri hlavnej ceste a chodník k bytovému domu č. 1
▪️ vnútroblokové komunikácie na Triede SNP č. 40 až 42 a č. 56 až 58
▪️ chodníky a vstupy na Sitnianskej ulici č. 1 – 33 a opravu cesty a parkovacej plochy na Sitnianskej č. 25 – 33
▪️ schodisko na Kyjevskom námestí
▪️ chodník od Sládkovičovej ulice po Radvanskú k základnej škole
▪️ chodník na Radvanskej č. 12 – 24
▪️ chodník na Ul. 9. mája, na Golianovej ulici
▪️ opravu chodníka na ulici Priehrada v Podlaviciach a chodníkov vo vnútroblokoch sídliska

Vyhlasujeme architektonickú súťaž návrhov na obnovu Námestia slobody

Ešte tento rok vo februári sme zrealizovali dotazníkový prieskum, aby sme sa od samotných obyvateľov a návštevníkov dozvedeli, čo im chýba v lokalite Námestia slobody. Spätná väzba v podobe takmer 3 200 vyplnených dotazníkov nás milo prekvapila. Námestie slobody patrí k dôležitým mestským priestorom Banskej Bystrice, ktorým denne prejde mnoho motoristov, peších i cestujúcich MHD. Po rokoch si zaslúži patričnú pozornosť a komplexnú obnovu.

Aby sme získali čo najlepší návrh revitalizácie a prestavby Námestia slobody, vyhlasujeme v týchto dňoch verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž overenú SKA. Do súťažných podmienok boli zapracované požiadavky odborných útvarov mesta, ako aj Banskobystričanov z realizovaného dotazníkového prieskumu. Môžu sa do nej zapojiť tímy alebo jednotlivci zo Slovenska i zahraničia spĺňajúci podmienky účasti. Lehota na odovzdanie súťažných návrhov je do 12. októbra 2021. Porota zložená z odborníkov následne zasadne, súťaž vyhodnotí a vyhlási výsledky. Chýbať nebude ani výstava súťažných návrhov.

Prihlásení záujemcovia nebudú mať jednoduchú úlohu. Potrebné je zachovať hlavnú funkciu Námestia slobody a dbať na to, že je súčasťou Centrálnej mestskej zóny a jeho veľká časť sa nachádza v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. Verím, že sa zapoja mnohí šikovní architekti a získame kvalitný návrh, na základe ktorého budeme môcť prejsť k postupnej revitalizácii. Cieľ máme všetci spoločný: zvýšiť bezpečnosť chodcov, vytvoriť zelené oddychové plochy, moderné, čisté a kultúrne miesto pre všetkých.

Začíname aj s rekonštrukciou mosta v Jakube

Jakub patrí k menším mestským častiam, no je rovnako dôležité, aby sa jeho obyvatelia bez problémov dostali k ich domom a nemuseli mať obavy o svoju bezpečnosť. Aj napriek tomu, že výmena mosta sa zdá jednoduchá, predchádza jej dlhá cesta. Samospráva preto už viac ako dva roky vyvíja úsilie, aby mohol byť most v Jakube čo najskôr vymenený, na čom záleží aj obyvateľom tejto lokality. S tvorbou projektovej dokumentácie sa začalo už v marci 2019. Následne sme museli získať všetky potrebné povolenia, čo trvalo približne šesť mesiacov, získať stavebné povolenie, spraviť verejné obstarávanie a vyčleniť finančné prostriedky na tento projekt. Som preto rád, že po dlhom čase bol včera most odovzdaný do rúk zhotoviteľa, čo som bol dnes osobne skontrolovať aj so zástupcom Jakubčanov. Veríme, že počas najbližších mesiacov pôjde všetko podľa plánu a most budeme môcť odovzdať do užívania.

Pripravujeme výstavbu okružnej križovatky pri mestskom parku

Medzi naše priority v meste patrí aj zlepšenie dopravnej situácie v okolí mestského parku. Pomôcť by malo vybudovanie mini okružnej križovatky, na čom dlhodobo intenzívne pracujeme. Minulý mesiac sme získali právoplatné územné rozhodnutie a po sfinalizovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie by sa s výstavbou mohlo začať už na jar.

Verím, že toto je najvhodnejšie riešenie, nakoľko pri plánovaní sme dbali na to, aby sme nezasiahli do národnej kultúrnej pamiatky – mestského parku, a akákoľvek výstavba veľkého kruhového objazdu by mala za následok výrub niekoľkých stromov. V tomto prípade sa počíta s výrubom len jedného stromu v parku a s asanáciou nefunkčného chátrajúceho objektu na okraji parku.

Súčasťou prestavby križovatky bude aj úprava chodníkov, obnova poklopov kanalizačných šácht, uličných vpustí a osvetlenia križovatky s nasvietením priechodu pre chodcov. Vďaka novému kruháču bude doprava v tejto lokalite plynulejšia, bezpečnejšia a komfortnejšia.

Nové semafory popri Hrone zlepšia dopravnú situáciu

Veľmi ma teší, že sme uspeli v ďalšom projekte a získali sme eurofondy vo výške 743 000 eur. Vďaka nim bude prebudovaných päť svetelných križovatiek na najvyťaženejšom cestnom ťahu popri Hrone. Pôjde o semafory na Štadlerovom nábreží pri Europa Shopping Center, svetelnú signalizáciu pre chodcov na Huštáku a v Národnej ulici, križovatku v Kapitulskej ulici a smerom na Námestie slobody oproti Terminalu. Na všetkých úsekoch bude osadená svetelná signalizácia spĺňajúca najmodernejšie kritériá.

V súčasnosti sú semafory na vytypovaných križovatkách spolu s kamerovým systémom zastarané, nedostatočne koordinované, bez moderných informačných systémov. Aj to, žiaľ, prispieva k tvoreniu dopravných zápch. Nová svetelná signalizácia zvýši priepustnosť týchto križovatiek a zníži tvorbu kolón na ceste. Realizáciou projektu sa výrazne zvýši bezpečnosť peších a cestujúcich. Vďaka moderným technológiám budeme môcť získavať presné údaje o počte všetkých účastníkov cestnej premávky. Podporíme aj verejnú dopravu, keďže modernizácia semaforov umožní zavedenie aktívnej preferencie vozidiel mestskej hromadnej dopravy.

V rámci projektu bude okrem iného inštalovaných 45 bezdrôtových magneto-detektorov pre identifikáciu vozidiel, 18 kamier a 1 cestná meteostanica. Verím, že aj vďaka Plánu udržateľnej mobility, ktorý pre Banskú Bystricu spracúva Žilinská univerzita, aplikujeme v praxi ďalšie zmeny, ktoré budú plusom nielen pre obyvateľov, ale aj pre mesto a životné prostredie samotné.

Starý most preložený, môže sa začať s výstavbou nového

Niekdajší most na rieke Hron, ktorý spájal mesto s Iliašom odplavila povodeň v roku 1974. V tom čase poskytol štát samospráve dočasný oceľový most, ktorý slúžil až do roku 2000. Následne Banskej Bystrici prenajala Správa štátnych hmotných rezerv SR inú mostovú súpravu. Platnosť nájomnej zmluvy sa niekoľkokrát predlžovala, menila sa výška nájmu a s niekoľkými dodatkami trvala do 31. decembra 2016.

V roku 2016 nám hrozilo, že budeme musieť starý most odkúpiť za viac ako 100 000 eur. Preto som ešte v tom roku inicioval stretnutia so SŠHR, v rámci ktorých sa nám podarilo vyrokovať výhodné podmienky. Spočívali v podpísaní Darovacej zmluvy a v bezodplatnom odovzdaní mosta do vlastníctva mesta Banská Bystrica. Následne sme začali podnikať reálne kroky k odstráneniu nevyhovujúceho prístupu do Iliaša a k vyhotoveniu štúdie uskutočniteľnosti výstavby nového mosta. Po komplikovaných procesoch sme konečne v júni 2020 získali územné rozhodnutie a v januári tohto roku stavebné povolenie. Následne sme v marci podpísali dodatok so zhotoviteľom a odovzdali sme mu stavenisko. Aj keď v Iliaši žije nízky počet obyvateľov, nový most je tu už viac než nevyhnutný.

Verím, že počas stavebných prác sa nič podstatné neudeje a všetko pôjde podľa plánu. Starý most, ktorý sa dnes presunul do novej polohy, bude po zaťažkávacej skúške v priebehu dvoch-troch dní dočasne spojazdnený a poslúži ako obchádzková trasa až do doby, kým nedôjde k ukončeniu výstavby nového mosta. Verím, že sa ho dočkáme na jeseň, a že poslúži nielen motoristom, ale aj peším, bežcom a cyklistom, pretože je to významné prepojenie s turistickou cyklotrasou, ktorú má v pláne vybudovať BBSK. Obyvatelia mestskej časti Iliaš sa dlhé roky sťažovali na to, že jediný príjazd k ich domovom je v katastrofálnom stave. Verím, že konečne po rokoch sa dočkajú nového mosta spĺňajúceho podmienky 21. storočia.

Začíname s rozsiahlou rekonštrukciou dôležitých ciest a chodníkov

Dnes sme odovzdali do rúk vysúťaženého zhotoviteľa tri frekventované cesty – Horná ulica, Partizánska cesta, Javornícka ulica, na ktorých sa postupne od pondelka, 14. júna začne rozsiahla rekonštrukcia. Stavebné práce budú prebiehať postupne po úsekoch za plnej premávky a zamerajú sa na odstránenie starého asfaltu, lokálnu úpravu podložia i výmenu obrubníkov. Zároveň dôjde k obnove funkčnosti dažďovej kanalizácie, výmene poklopov na kanalizačných šachtách a mrežiach na uličných vpustoch, ktoré budú prečistené, aby v prípade silných zrážok nespôsobovali problémy. Následne bude obnovené zvislé a vodorovné dopravné značenie. Verím, že obyvatelia budú spolupracovať, počasie nám bude priať a rekonštrukcia všetkých troch komunikácií sa nám podarí ukončiť do konca augusta.

Na rekonštrukciu Hornej ulice, Partizánskej cesty a Javorníckej ulice schválili poslanci mestského zastupiteľstva čerpanie časti prijatého úveru v objeme predpokladanej hodnoty zákazky s DPH 1,463 mil. eur. Vysúťažená cena stavebných prác po verejnom obstarávaní sa pohybuje na úrovni 732 000 eur, čo znamená, že sme ušetrili približne 731 000 eur. Ušetrené prostriedky zo súťaže, ako aj ďalšie financie z reštrukturalizácie schváleného úveru, ktorú predkladáme poslancom na júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva celkom v hodnote 5 mil. eur, chceme investovať do ďalšej rozsiahlej rekonštrukcie ciest a chodníkov.

Za posledných desať rokov tak pôjde o najväčšiu investíciu. Namiesto klasického asfaltu by sme na niektorých preťažených úsekoch chceli využiť aj modifikovaný asfalt, ktorý sa používa na diaľniciach, aby sme predĺžili životnosť zrekonštruovaných ciest. Okrem Hornej, Partizánskej a Javorníckej sme vytypovali takmer 10 kilometrov najzaťaženejších komunikácií, ktoré si po rokoch vyžadujú rekonštrukciu. Ide o:
?Poľnú ulicu smerom do Malachova
?vozovku od Moskovskej cez Kyjevské námestie smerom na Švermovu ulicu až po kruhový objazd pri Lidli
? cestu na Tajovského ulici v okolí mestského parku, Cestu na amfiteáter
? vozovku od Strieborného námestia cez Bottovu ulicu, Lazovnú ulicu až po Medený hámor
?v pláne je aj obnova Bakossovej ulice s výmenou dlažby popri Penzióne Kúria a popri tržnici na Námestí Š. Moysesa
? Bernolákovu ulica v Radvani
?obnovu chodníkov na Tatranskej, Okružnej a Kráľovohoľskej ulici
?vybudovanie chodníka v Kremničke a Uľanke, Kostiviarskej a na Pršianskej terase.

Viac ako 1,5 mil. eur investujeme do viacerých oblastí

Ďakujem všetkým poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí dnes odsúhlasili náš návrh na potrebné investície v Banskej Bystrici. Viac ako 1,5 milióna eur rozdelíme na tieto účely:

▪️600 000 eur investujeme do opráv chodníkov a vnútroblokových komunikácií
▪️422 300 eur použijeme na splátky istín bankových úverov
▪️300 000 eur pôjde na vypracovanie projektových dokumentácií v rôznych oblastiach rozvoja mesta
▪️80 000 eur pôjde tento rok na participatívny rozpočet, aby sa mohli zrealizovať aj projekty z uplynulého roka
▪️77 100 eur sme vyčlenili na osadenie stabilizačnej konštrukcie, ktorá zabráni ďalšiemu zosuvu skál na vozovku na Mlynskej ulici v Podlaviciach
▪️65 000 eur investujeme do spracovania pasportu cintorínov
▪️28 000 eur pôjde na vykonanie podrobnej diagnostiky mosta pri malej železničnej stanici
▪️25 000 eur sme vyčlenili na odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie s prípojkou v budove Slovenského Červeného kríža

Ďalšie financie na opravy chodníkov

V roku 2020 sme aj napriek koronakríze hospodárili zodpovedne, vďaka čomu teraz môžeme investovať viac financií aj do obnovy miestnych komunikácií. Na utorkovom mestskom zastupiteľstve preto navrhnem schválenie 450 000 eur na ďalšie súvislé opravy chodníkov v našom meste. Návrh, ktorý vznikol na základe odborného posúdenia oddelenia miestnych komunikácií a inžinierskych sietí a podnetov od občianskych rád schválila vo štvrtok aj dopravná komisia mesta.

Okrem toho poslancom predložím aj návrh na navýšenie financií pre výbory mestských častí, v ktorých o jednotlivých investíciách rozhodujú práve oni spoločne s obyvateľmi. Po navýšení to bude ďalších 420 000 eur, ktoré sa prioritne využijú na opravy chodníkov. Ďalej pracujeme na projektových dokumentáciách pre rozsiahle rekonštrukcie miestnych komunikácií, ako aj výstavbu úplne nových chodníkov v okrajových častiach mesta. Aktuálne sme ukončili verejné obstarávanie na rekonštrukciu ciest na Hornej ulici, Ulici ČSA, Partizánskej ceste a na Javorníckej ulici. Stavebné práce by sa mali začať čo najskôr.

V rámci 1. etapy obnovy chodníkov, ktorou ale ani zďaleka tento rok nekončíme, opravíme nasledovné:

▪️oprava chodníka na ulici ČSA popred Katastrálny úrad smerom do Parku pod Pamätníkom SNP,
▪️oprava vnútroblokovej komunikácie na Triede SNP č. 56 – 58,
▪️oprava chodníka na Hviezdoslavovej ulici,
▪️oprava chodníka na Starej Tehelni smerom k materskej škole,
▪️oprava chodníka na Ďumbierskej ulici popri Ružovej ulici smerom na Rudlovskú cestu po zastávku MHD,
▪️oprava cesty na Gaštanovej ulici – od Podlavickej cesty smerom po základnú školu, vrátane opravy parkovacích plôch a chodníka č. 6 – 10,
▪️oprava chodníka na Jilemnického ulici, od Švermovej popred Domov dôchodcov Senium,
▪️oprava chodníka na Wolkerovej ulici smerom k zastávke MHD,
▪️oprava chodníka od Tulskej ulici č. 74 smerom k zastávke MHD,
▪️oprava chodníka od Moskovskej ulice č. 42 smerom k zastávke MHD,
▪️oprava chodníka na Radvanskej ulici č. 5 – 11,
▪️oprava chodníka na Kalinčiakovej ulici popri objekte Slovenskej pošty,
▪️oprava chodníka ku krematóriu v Kremničke.

Žilinská univerzita spracuje pre naše mesto Plán udržateľnej mobility

Som rád, že po komplikovanom procese verejného obstarávania sa nám podarilo vysúťažiť partnera, ktorý má dostatočné skúsenosti na to, aby spracoval pre naše mesto a širšie okolie Plán udržateľnej mobility, ktorého súčasťou je Plán dopravnej obslužnosti. Riešiteľský tím Žilinskej univerzity v Žiline už začína pracovať na strategickom dokumente, ktorého hlavným cieľom je skvalitniť rôzne druhy dopravy a mobility obyvateľov i návštevníkov mesta, a zároveň navrhnúť opatrenia ako znížiť individuálnu dopravu a motivovať ľudí k tomu, aby využívali verejnú a nemotorovú dopravu.

Aj pri spracovaní PUM-u sa odborníci zo Žiliny musia vysporiadať s koronavírusovým obdobím. V tomto roku sa chceli zamerať na analýzu jednotlivých druhov dopravy v Banskej Bystrici. Covidové obdobie však môže prieskumy o počte áut na križovatkách alebo cestujúcich v MHD skresľovať, preto museli zmeniť aj harmonogram projektu. Keď to nariadenia dovolia, Žilinská univerzita plánuje organizovať rôzne workshopy a stretnutia s obyvateľmi, ktorí budú môcť vyjadriť svoje postrehy a vlastné skúsenosti. Už dnes im môžete byť nápomocní, ak sa zapojíte do výzvy na FB profile Mesto Banská Bystrica.

Verím, že po dvoch rokoch trvania projektu bude mať Banská Bystrica kvalitný strategický dokument, ktorý navrhne efektívny a udržateľný dopravný systém a prinesie návrhy skvalitnenia rôznych druhov dopravy a mobility.

Atraktívnejšia mestská hromadná doprava

Dnes sme uzavreli zmluvné vzťahy s víťaznými uchádzačmi medzinárodného tendra na dopravcov mestskej hromadnej dopravy v našom meste. Znamená to, že od 1. januára 2021 bude v Banskej Bystrici zabezpečovať v plnom rozsahu ďalších desať rokov trolejbusovú dopravu Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a autobusovú dopravu Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. Viackrát som deklaroval, že cenová ponuka predložená uchádzačmi v rámci súťaže nebola pre mesto akceptovateľná. Preto sme požiadali oboch dopravcov o úpravu ceny v náš prospech, čím by sme dosiahli parametre, ktoré by boli pre mesto vyhovujúce a dovoľovali nám súťažené zmluvné vzťahy uzatvoriť. Som rád, že sme sa nakoniec dohodli. Vysúťažení dopravcovia budú musieť v priebehu budúceho roka zabezpečiť v autobusoch a trolejbusoch viacero noviniek, napr. nastupovanie a vystupovanie všetkými dverami, wifi pripojenie, USB rýchlonabíjačky a mnoho ďalších.

Viac sa dočítate v tlačovej správe mesta: https://www.banskabystrica.sk/…/mhd-bude-od-1-januara-2021…/

Venujeme zvýšenú pozornosť mostom na Fončorde

Som rád, že po diagnostike ciest, ktorá sa v Banskej Bystrici uskutočnila počas leta, naša spolupráca so Žilinskou univerzitou v Žiline pokračuje. Sme jedna z prvých slovenských samospráv, ktorá podniká potrebné kroky a zakladá mostové zošity s dôležitými údajmi o moste. To však na spracovanie podrobnej projektovej dokumentácie nestačí. Tentokrát sme preto riešiteľský tím požiadali o pomoc pri diagnostike dvoch mostov na Mládežníckej ulici, ktoré pri obhliadke koncom roka 2019 statik označil ako nevyhovujúce. Projektant tak dostane konkrétne materiálové charakteristiky, ktoré bude môcť zakomponovať do projektovej dokumentácie. Od júna na mostoch platia dopravné obmedzenia, no sme si vedomí toho, že oba objekty budú musieť prejsť rekonštrukciou. Náklady súvisiace s dokumentáciou sme pripravení hradiť z vlastných zdrojov a počítame s tým aj pri príprave investičných priorít na budúci rok. Pokiaľ ide o samotnú obnovu, vzhľadom na aktuálne finančné možnosti samospráv v dôsledku koronakrízy sme o pomoc požiadali aj Ministerstvo financií SR. Verím, že s rekonštrukciou sa nám podarí začať už budúci rok.

Testujeme nové spomaľovače

Obyvatelia niektorých častí mesta nás opakovane žiadajú o osadenie spomaľovacích prahov. Týka sa to najmä lokalít, v ktorých nie sú chodníky a autá v nich rýchlou jazdou ohrozujú chodcov. Aj napriek tomu, že obyvatelia sa prevažne zhodujú na potrebe spomaľovačov, málokto ich chce pri vlastnom dome. Dôvodom je najmä hluk či otrasy, ktoré vznikajú pri prejazde vozidiel. Nevýhodou je aj ich absentujúca funkcia počas zimného obdobia, keď ich je vždy potrebné odinštalovať, aby mohla byť vykonávaná zimná údržba. Zakúpili sme preto nové spomaľovacie vankúše z iného materiálu, ktorý nespôsobuje hluk ani otrasy a skúšobne sme ich osadili v mestskej časti Rudlová. Pozitívom je tiež to, že môžu byť na ceste osadené aj v zime, a tak budú užitočné počas celého roka. V prípade, že od obyvateľov Rudlovej dostaneme pozitívnu spätnú väzbu, v budúcnosti plánujeme takéto spomaľovacie vankúše umiestniť aj v iných častiach mesta.

Tatranská s novým chodníkom

Stavebné mechanizmy sa už presunuli aj do Sásovej, kde sa aktuálne pracuje na obnove rozsiahleho úseku chodníka popri bývalej ZŠ Tatranská. Na tento účel sme vyčlenili prostriedky vo výške cca 76 260 eur.

Vďaka precíznej diagnostike môžeme pri rekonštrukcii ciest ušetriť

Ako sme už avizovali, v budúcom roku chceme zrealizovať rozsiahlu obnovu miestnych komunikácií. V auguste sme diskutovali s poslancami mestského zastupiteľstva o investičných prioritách na nasledujúci rok. S ohľadom na finančné možnosti bude potrebné, okrem riešenia havarijných stavov mostov a verejného osvetlenia, vytypovať aj najkritickejšie úseky vozoviek, ktorých sa bude rekonštrukcia týkať. V závere júla sme ako prvé mesto na Slovensku využili služby Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá nám diagnostikovala 12 úsekov vybraných miestnych komunikácií. Na základe výsledkov navrhol tím odborníkov pre každý posudzovaný úsek patričnú technológiu opravy. Diagnostika je čo najadresnejšia vo vzťahu k problémom, vďaka čomu môžeme aj ušetriť.

Výsledky, ktoré nám boli doručené predložíme projektantom, ktorí budú spracovávať projektovú dokumentáciu pre samotnú rekonštrukciu. Vďaka takto precízne spracovanému posudku ciest budú môcť navrhnúť postup odstránenia nedostatkov podľa odporúčaní. Verím, že tým dosiahneme kvalitnejšie výsledky a predĺžime ich životnosť. So Žilinskou univerzitou sme nadviazali spoluprácu aj v prípade posudzovania mostov, ktoré sú v havarijnom stave a vyžadujú si rekonštrukciu. V najbližšom období tak začne riešiteľský tím s diagnostikou na Mládežníckej ulici.

Chodníky v Lazovnej ulici sú kompletne obnovené

V rokoch 2016 a 2017 sme začali v lokalite pri Základnej škole J. Bakossa s rozsiahlou obnovou zanedbaných chodníkov. Počas prvých troch fáz sa nám podarilo skvalitniť 685 metrov štvorcových v hodnote cca 61 500 eur. V minulom týždni sme ukončili aj poslednú etapu a investíciou 18 000 eur sme tak prispeli k ešte kvalitnejšiemu prechodu od Severnej ulice po Evanjelický kostol.

Parkovisko za Tatranskou je našou prioritou aj napriek koronakríze

Málokto vie, že na Tatranskej som kedysi býval so svojou rodinou aj ja. Už v tom období bol na tejto ulici problém s parkovaním. Po nástupe do funkcie primátora sme od začiatku deklarovali, že riešenie otázky parkovania bude jednou z našich priorít. Zorganizovali sme preto verejné prerokovania vo všetkých problémových mestských častiach, aby sme s obyvateľmi diskutovali o tom, kde si vedia výstavbu nových parkovacích miest predstaviť. Za aktívnej účasti obyvateľov sa nám nakoniec podarilo vybudovať parkovisko na Rudohorskej, Povstaleckej a Tulskej ulici. Zároveň sme spustili prípravu výstavby parkovísk za bytovými domami na Tatranskej ulici č. 24 až č. 64, kde je navrhnutých 227 nových parkovacích miest.

Prostredníctvom vchodových dôverníkov sme oslovili obyvateľov, ktorých sa výstavba budúcich parkovísk bezprostredne dotýka. Zo všetkých opýtaných bolo takmer 90 percent obyvateľov za realizáciu tohto projektu. Preto sme rozbehli všetky potrebné procesy.

Keďže je počet plánovaných parkovacích miest vyšší ako 99, museli sme požiadať okresný úrad o proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Aj pre námietky občianskeho združenia z Bratislavy sa toto konanie naťahovalo neuveriteľných sedem mesiacov. Až tento rok vo februári nám okresný úrad vydal rozhodnutie, že v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa zámer vybudovania parkovacej plochy na Tatranskej ulici ďalej posudzovať nemusí.

Následne sme podali žiadosť o územné rozhodnutie a čakali sme na jeho správoplatnenie. Žiaľ, aj počas tohto procesu sa spomínané bratislavské občianske združenie opäť odvolalo, a preto v súčasnosti musíme čakať, ako odvolací orgán rozhodne o jeho námietkach. V prípade, že budeme úspešní, po vydaní a správoplatnení územných rozhodnutí, budeme môcť požiadať o vydanie stavebných povolení a zrealizovať verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

Napriek tomu, že v súčasnosti z dôvodu koronakrízy a výpadku podielových daní prehodnocujeme naše priority, tento projekt k nim naďalej patrí. Poslancom preto navrhnem zaradiť túto investičnú akciu v hodnote 800 000 eur do rozpočtu mesta. Verím, že výstavbu parkovacích plôch na Tatranskej ulici, kde je už dnes situácia neúnosná, sa nám podarí dotiahnuť do úspešného konca. Obyvatelia tejto časti Sásovej si to po dlhých rokoch zaslúžia.

Obnovíme autobusové zastávky z eurofondov

Som rád, že v čase, keď každá samospráva zápasí s finančnými problémami spôsobenými koronakrízou, sa nám podarilo získať mimorozpočtové zdroje na rekonštrukciu a modernizáciu deviatich združených autobusových zastávok. Vybrali sme práve také, na ktorých často dochádza k dopravným kolíziám a blokovaniu dopravy. Vďaka získanému nenávratnému finančnému príspevku vo výške 740 000 eur by sme sa po vysúťažení zhotoviteľa mohli už v budúcom roku pustiť do stavebných prác. ?Zároveň pripravujeme projekty na osadenie elektronických označníkov, ktoré budú cestujúcich informovať o príchodoch a odchodoch autobusov a trolejbusov v reálnom čase.
Rekonštrukcia sa týka autobusovej zastávky: na Partizánskej ceste pri Mýte v smere do Šalkovej a do mesta, na Partizánskej ceste pri SVP, na Rudohorskej ulici pri Jelšovom hájiku, v dolnej časti Rudohorskej ulice pri Podnikateľskom inkubátore, v Lazovnej ulici pri Daňovej škole, pri Úsvite v smere na Fončordu, pri Rooseveltovej nemocnici v smere do mesta, na Tajovského ulici pri mestskom parku v smere do mesta. Projekt sa zameria na: vybudovanie betónových zastávkových pruhov, rekonštrukciu chodníkov s bezbariérovou úpravou, osadenie lavičiek a prístreškov, vybudovanie bezpečnostných pásov pre nevidiacich, nasvietenie priechodov pre chodcov a pod.

September 2020 V odstraňovaní dlhodobo stojacich vozidiel sme úspešní

Hoci aktualizované VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, v ktorom reagujeme na problém dlhodobo stojacich vozidiel, je v platnosti len niečo vyše mesiaca, už dnes sa môžeme pochváliť prvými výsledkami. Vďaka aktívnej činnosti mestskej polície sa za krátku dobu podarilo zo 176 evidovaných DSV odstrániť už 67 (štatistika k 14. septembru). Ani v jednom prípade nebolo potrebné vyrubiť ich majiteľom vysokú daň za zaberanie verejného priestranstva. Je to znak toho, že sme prijali dostatočný legislatívny nástroj na to, aby sme sa mohli posunúť vpred aj v tejto problematike.

August 2020 Monitorujeme rezidentské zóny

Prevádzkovateľ systému plateného parkovania, spoločnosť EEI, začal v Banskej Bystrici v súčinnosti s mestskou políciou kontrolovať parkovanie motorových vozidiel v rezidentských zónach. Hlavným cieľom je uvoľniť parkovacie miesta rezidentom s platnou rezidentskou kartou, ktorým častokrát blokujú  parkovacie miesta motorové vozidlá nezodpovedných vodičov, ktorí takouto kartou nedisponujú.  Pri kontrole parkovania sa využíva monitorovací automobil s modernými technológiami. Postupne by sme tento systém kontroly chceli zaviesť aj v rámci plateného parkovania v centre mesta. Vďaka tejto bezplatnej službe vie mestská polícia pracovať efektívnejšie a ušetrený čas venovať ďalším pálčivým problémom v meste.

Čistíme – opravujeme – pripravujeme

Napriek koronavírusovému obdobiu a šetriacemu režimu nezabúdame ani na bežné komunálne aktivity, ktoré prispievajú k zveľaďovaniu nášho mesta. Prioritne sa venujeme odstraňovaniu výtlkov, čisteniu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, ale aj údržbe a opravám odvodňovacích žľabov v centrálnej mestskej zóne. Postupne zameriavame našu pozornosť aj na súvislejšiu obnovu ciest a chodníkov. V uplynulých týždňoch sa napr. pracovalo na Čerešňovej ulici v Kremničke, na Smrekovej v Rakytovciach i v Iliaši pri zvonici a chystáme obnovu chodníka na Švermovej ulici. Čo ma teší, je aj príprava projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu troch rozsiahlych úsekov ciest na Javorníckej, Partizánskej a Hornej ulici. Pozornosť venujeme aj projektu rekonštrukcie mosta na Mládežníckej, ktorý je v súčasnosti v štádiu verejného obstarávania na projektanta.

Júl 2020 V budúcom roku chystáme rozsiahlu rekonštrukciu ciest a chodníkov

Chceme byť kvalitne pripravení už dnes, preto sme nadviazali spoluprácu s Katedrou technológie a manažmentu stavieb, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity a Výskumným centrom Žilinskej univerzity v Žiline. Posledné júlové dni riešiteľský tím vykonal v Banskej Bystrici podrobnú diagnostiku niektorých súvislých úsekov miestnych komunikácií, ktoré by mohli v nasledujúcom období prejsť rekonštrukciou. Naším hlavným cieľom je efektívne vynaloženie finančných prostriedkov a predchádzanie nepredvídaných situácii pri samotnej činnosti.  Vďaka podrobnej diagnostike budeme poznať detailný obraz o tom, kde a aké chyby sa na vozovkách nachádzajú, a aký technologický postup obnovy vozoviek bude potrebné zvoliť. Riešiteľský tím zo Žiliny nám odporučí optimálnu technológiu rekonštrukcie alebo opravy a zároveň posúdi aj ekonomickú efektívnosť, čo sa pre mesto najviac oplatí. To, ktoré cesty prejdú rekonštrukciou v nasledujúcom období bude samozrejme záležať aj od finančných prostriedkov a od zhody s poslancami mestského zastupiteľstva.

Júl 2020 Rokovali sme s ministrom dopravy

Iniciovali sme stretnutie s pánom ministrom, aby sme dostali odpovede na otázky k projektom, ktoré sa dlhodobo v našom meste a regióne neriešia. Ide napríklad o dobudovanie R1-ky v smere na Slovenskú Ľupču či výstavbu protihlukovej steny R1. Zaoberali sme sa aj témami lokálnejšieho charakteru, napr. rekonštrukciou cesty I/59 v Novom svete a križovatky v Kremničke. Od pána ministra a ďalších hostí sme žiadali, aby nám aktualizovali súčasný stav a časový harmonogram týchto investičných akcií. Banskobystričania sa oprávnene pravidelne pýtajú, v akom štádiu projekty sú, preto chceme poznať odpovede. Upozornili sme ho aj na projekt výstavby zjazdu z rýchlostnej cesty R1 v smere na Tajovského ulicu, kde v ranných a popoludňajších špičkách dochádza k dopravným zápcham. Ďalšími témami boli kompetencie miest a obcí týkajúce sa pripravovaného Stavebného zákona a otvoreného združenia Iniciatíva stredné Slovensko v súvislosti so severojužným prepojením Slovenska modernou dopravnou infraštruktúrou.  Počas konštruktívnej diskusie odznelo veľa požiadaviek a nápadov, ktoré neostali bez reakcie. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s rezortom dopravy, ktorá ak bude pokračovať minimálne tak dynamicky, ako prebiehalo dnešné rokovanie, prinesie požadované výsledky.

Júl 2020 Získali sme eurofondy na rekonštrukciu frekventovaných autobusových zastávok

Som rád, že sa nám podarilo získať ďalšie mimorozpočtové zdroje, a to najmä v čase, keď všetky mestá zápasia s finančnými problémami spôsobenými koronakrízou. V najbližšom období nás čaká verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Predpokladáme, že vysúťažené stavebníka budeme mať začiatkom zimy, preto by sme so samotnou rekonštrukciou začali v budúcom roku. Zameria sa na modernizáciu deviatich združených frekventovaných autobusových zastávok, na ktoré zachádzajú trolejbusy, autobusy aj prímestské spoje.Ide o autobusovú zastávku pri Rooseveltovej nemocnici v smere do mesta, zastávku na Tajovského ulici pri mestskom parku, v Lazovnej ulici pri Daňovej škole,  ďalšie tri zastávky na Partizánskej ceste v smere do Šalkovej aj do mesta, dve zastávky na Rudohorskej ulici a autobusovú zastávku pri Úsvite v smere na Fončordu. Verím, že rekonštrukciou zlepšíme dopravu v jednotlivých lokalitách a zamedzíme dopravným kolíziám.

Júl 2020 Začali sme riešiť problematiku dlhodobo stojacich vozidiel

Vo VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva nastalo niekoľko zmien. Okrem úpravy sadzby daní za osobitné užívanie verejného priestranstva pri organizovaní kultúrnych podujatí reagujeme aj na problém dlhodobo stojacich vozidiel, ktoré majú neplatnú technickú či emisnú kontrolu a dlhé roky blokujú miesta na parkovanie najmä na sídliskách. Novým mechanizmom a vyrubením vysokého poplatku chce mesto docieliť, aby si majitelia svoje nepojazdné autá z verejných priestranstiev odstránili.  Teší ma, že od 15. júla, kedy VZN nadobudlo účinnosť máme už aj prvé pozitívne výsledky. Za uplynulé obdobie zareagovali na výzvu mestskej polície a vyrubenia dane za užívanie verejného priestranstva už viacerí majitelia nepojazdných automobilov a patrične ich odstránili. Verím, že krok za krokom sa nám bude dariť v tomto smere naďalej.

Júl 2020 Vyhlásili sme zelené verejné obstarávanie na dopravcov autobusovej a trolejbusovej dopravy

Jednou súťažou rozdelenou na dve časti chce mesto vysúťažiť dvoch zmluvných partnerov, ktorí budú v meste pod Urpínom poskytovať služby v mestskej hromadnej doprave od 1. 1. 2021 v plnom rozsahu na ďalších desať rokov. Kladieme dôraz najmä na zvýšenie atraktivity MHD.Pôvodným zámerom mesta bolo v čase vyhlásenia tendra mať k dispozícii už aj nový Plán udržateľnej mobility, súčasťou ktorého je Plán dopravnej obslužnosti. Keďže sme museli opakovať verejné obstarávanie na Plán udržateľnej mobility,  súťažné objemy dopravných výkonov v tendri vychádzajú zo súčasne platných cestovných poriadkov.Vysúťažení dopravcovia budú musieť mať napr. GPS monitorovací systém, ktorým bude mesto vedieť získať údaje o pohybe vozidiel v reálnom čase, o tom, kedy a na ktorej zastávke sa aktuálne nachádza, či mešká alebo ide podľa cestovného poriadku… Elektronický odbavovací systém s palubným počítačom zároveň umožní sprístupňovať informácie o počte cestujúcich na jednotlivých autobusových zastávkach, na ktorý spoj nastúpili a aká zľava im bola poskytnutá. V požiadavkách dbáme aj na ekológiu. Pri autobusoch kladieme dôraz na nízko-emisné vozidlá a pri trolejbusovej doprave aj na duálne vozy s čistým pohonom.

Júl 2020 Cyklisti a motoristi veľakrát na pešej zóne neberú ohľad na peších – chceme to zmeniť

Aj z tohto dôvodu som sa niekoľkokrát stretol s odbornými útvarmi mesta aj náčelníkom mestskej polície. Nie je možné, aby sa nám z pešej zóny na Námestí SNP stávala frekventovaná cesta, na ktorej cyklisti a motoristi neberú ohľad na nikoho. Najmä počas leta sme zvýšili frekvenciu preventívnych akcií, v rámci ktorých príslušníci MsP pripomínajú cyklistom a motoristom ako majú jazdiť na námestí. Niektorí totiž zabúdajú, že pešia zóna je predovšetkým pre peších. Cyklisti sú povinní jazdiť nízkou rýchlosťou, ktorá neobmedzuje a neohrozuje iných ľudí, aby v prípade nepredvídateľnej udalosti vedeli zastaviť. Ďalším problémom sú osobné automobily a veľké dodávky rôznych kuriérskych spoločností. V rámci pravidelných kontrol mestská polícia zistila, že  okrem pár prípadov mali všetci vydané povolenie na vjazd do pešej zóny. Preto by bola myšlienka uzavretia námestia bezpredmetná a investícia do osadenia mobilných stĺpov zbytočná. Avšak, práve tí, ktorým je povolený vstup na základe vlastníctva alebo nájomného vzťahu neakceptujú skutočnosť, že na pešej zóne sa nemajú zdržiavať viac, než je nevyhnutné a svoje oprávnenia zneužívajú. Toto musíme zmeniť. Ak nezaberú naše upozornenia, budeme nútení pristúpiť k razantnejším opatreniam a postihom.

Obnovili sme parkovisko na Javorníckej

Nevyhovujúci povrch parkoviska na Javorníckej ulici v Sásovej zmenil svoju podobu. Som rád, že sa nám darí postupne obnovovať všetky rokmi opotrebované cesty, chodníky a plochy, ktoré využívajú obyvatelia denne.

November 2019 Semafor v Šalkovej už v prevádzke

Som veľmi rád, že sa po dlhých rokovaniach stal semafor pri výjazde zo Šalkovej realitou. Bezpečnosť na cestách je dôležitá a odteraz sa obyvatelia Šalkovej a okolitých dedín môžu bez problémov pripojiť na hlavný ťah. Inteligentný semafor funguje počas pracovných dní v dopravných špičkách a dynamicky vyhodnocuje a riadi dopravu tak, aby tu nedochádzalo ku kolíziám a kolónam.

September 2019 Otvorili sme prvú cyklotrasu

Podmienky pre cyklistov v Banskej Bystrici sa snažíme zlepšovať dlhodobo. Po zdĺhavých procesoch majetkovo-právneho vysporiadania, výkupu pozemkov, prípravy projektovej dokumentácie, územného a stavebného konania, verejného obstarávania či samotnej výstavby sa cyklotrasa Hušták – Podlavice tento rok konečne stala realitou.Výstavba cyklotrasy predstavuje dlhodobý proces, a to najmä v meste, kde doteraz takáto infraštruktúra nebola dlhé roky riešená. Pri realizácii sme sa stretli s mnohými prekážkami, a preto sa čas dokončenia predĺžil. Aj napriek tomu som rád, že tento rok môžeme cyklotrasu otvoriť a verím, že postupne sa stanú realitou aj ďalšie. Z problémov, ktoré sme riešili počas prác sme sa poučili a posunuli nás ďalej.

Máj 2019 Vybudovali sme prvé cyklostanovisko 

Banskobystričania sú aktívni ľudia a zo strany verejnosti vnímam aj záujem o životné prostredie. Dnes je trend, že jednej domácnosti prislúcha viac áut, no od obyvateľov prichádza mnoho požiadaviek na dobudovanie cyklotrás v našom meste. Je to zložitý proces, nakoľko vhodná trasa vždy vedie cez niekoľko cudzích pozemkov, no postupne na tom pracujeme a verím, že sa nám to podarí. Podporujeme aj projekty, v ktorých obyvatelia vymenia auto za MHD či bicykel, alebo prídu do práce pešo. Zapája sa stále viac záujemcov, čo ma veľmi teší. Som rád, že sa nám okrem Inštitucionálneho plánu mobility v rámci projektu MOVECIT podarilo zrealizovať aj pilotnú akciu cyklostanoviska. Podobne ako iné mestá Európy, už aj Banská Bystrica tak vytvára podmienky pre nadšencov cyklistiky.

Práce v Parku pod Pamätníkom SNP napredujú

Opravy chodníkov sú v plnom prúde. Som rád, že môžeme z prostriedkov dotácie vlády SR túto obľúbenú relaxačnú zónu skrášliť a v auguste tak v krajšom prostredí osláviť 75. výročie SNP.

Top