Načítavam...

Takto sme menili Banskú Bystricu 2018 – 2022: Staráme sa o seniorov, zraniteľných obyvateľov, aj o mladé rodiny

Aktuality
Zdieľať:
Takto sme menili Banskú Bystricu 2018 – 2022: Staráme sa o seniorov, zraniteľných obyvateľov, aj o mladé rodiny

Život si nevyberá. Život skrátka plynie a sprevádzajú ho radosti i starosti. Neriadi sa pravidlami, a často so sebou prináša situácie, ktoré človek nedokáže či nevládze vyriešiť bez pomoci druhých. Mnohí sa vo chvíľach núdze obracajú na svojich najbližších, na rodinu a priateľov. Tých však nemá po svojom boku každý, a preto som rád, že aj samospráva dokáže podať pomocnú ruku. Úrovňou poskytovania sociálnych služieb v našom meste patríme medzi  najlepších v rámci Slovenska. Za predchádzajúce roky sme vybudovali kvalitnú sieť bývania pre obyvateľov v kríze alebo v odkázanosti na pomoc. V uplynulom období sme sa pustili do ďalších projektov. Zamerali sme sa najmä na rozvoj aktívneho starnutia, zaviedli sme novú službu pre nepočujúcich, odstránili sme nevyhnutné havarijné stavy v objektoch zariadení sociálnych služieb. Viac si prečítajte v mojom blogu. 

Čo sa nám podarilo v uplynulom období

Spracovali sme Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na ďalších päť rokov. Ide o strategický dokument, ktorý podporuje komplexný rozvoj v sociálnej oblasti pre všetkých obyvateľov. Ponúka odpovede na často kladené otázky, akými sú napríklad rozsah a druh poskytovaných sociálnych služieb v súčasnosti, aké ľudské, materiálne a finančné zdroje máme, a čo musíme do budúcna vytvoriť či zlepšiť. Všetky ciele sme komunikovali participatívnym spôsobom s existujúcimi poskytovateľmi sociálnych služieb, klientmi, ale aj s obyvateľmi, ktorí mali potrebu  sa k téme vyjadriť. Naformulovali sme ciele pre všetky skupiny. Vypočuli sme si názory všetkých. Na základe toho priebežne plníme ďalšie úlohy dané legislatívou, ale aj tie, ktoré idú  nad jej rámec.

Malí jasličkári sa môžu rozvíjať v kvalitnejšom prostredí. V Rozprávkových jasličkách sa nám aj v uplynulých rokoch darilo investovať do nevyhnutných opráv a nákupu nových exteriérových herných prvkov. Začali sme s prednáškami pre rodičov a teším sa, že je o ne záujem. Novinkou sú aj infolisty. Rodičia, ale aj ostatní záujemcovia budú dostávať základné informácie, napríklad o adaptačnom procese a ďalších témach súvisiacich s výchovou a starostlivosťou o deti do troch rokov.  

Agentúra sociálnych služieb – terénne služby. Počas uplynulých štyroch rokov sme sa snažili pokryť všetky potreby obyvateľov, no veľký dôraz sme kládli najmä na to, aby mohli klienti zostať čo najdlhšie vo svojom  prirodzenom prostredí. Zamerali sme sa na skvalitňovanie opatrovateľskej služby a pokrytie potrieb seniorov i osôb s hendikepom v ich domácnostiach.  Okrem toho sme rozvíjali prepravnú službu či požičovňu pomôcok, čo uľahčí život skôr narodeným obyvateľom, ako aj hendikepovaným, a dovolí im ostať čo najdlhšie doma. Zamerali sme sa aj na spoluprácu s Centrom dobrovoľníctva. Cieľom je vyhľadávanie klientov, ktorí nie sú odkázaní priamo na sociálne služby, ale už potrebujú pomoc, napríklad pri čítaní, pri venčení domáceho miláčika, alebo len jednoducho potrebujú spoločnosť. Sociálne služby dopĺňame o dobrovoľnícke činnosti,  ktoré im pomôžu zotrvať v ich prirodzenom prostredí. 

Pobytové služby. Zaposledné štyri roky sme skvalitnili aj pobytové služby v zariadení KOMUCe na Krivánskej ulici, v Zariadení pre seniorov Jeseň i v  Stredisku sociálnych služieb na Ul. 9. mája, kde sa nám podarilo zoptimalizovať poskytované služby a zrekonštruovať budovu na bezbariérovú. To všetko  v objeme takmer 700 000 eur. V KOMUCE Krivánska sme vybudovali dve vrátnice ako chránené dielne a zmodernizovali sme viaceré priestory. Vytvorili sme ergo miestnosti,  rozšírili kamerový systém, zakúpili polohovateľné postele a investovali sme do interiérového vybavenia pre potreby klientov. Systematickou modernizáciou interiéru i exteriéru prešlo aj  Zariadenie pre seniorov Jeseň. Zoptimalizovali sme priestory pre nové terapeutické činnosti či domáce kino, ktoré si navrhli klienti. Nakúpili sme nové vybavenie pre skvalitňovanie života seniorov, ale aj zamestnancov. Zmodernizovali sme tri spoločenské miestnosti, vymenili nábytok a vynovili ergoterapeutické miestnosti. Nakúpili sme terapeutické pomôcky, napríklad na výrobu sviečok, keramiky, mydla, rôznych dekoračných predmetov. Vynovili sme knižnice a sprístupnili knihy pre klientov na každom poschodí. Pripravujeme tiež projekt oddychovej zóny Magnólia pre klientov zariadenia. 

Banskobystrická KOTVA oslávila už 20 rokov svojej existencie. Zariadenie núdzového bývania pre rodiny s deťmi – útulok a Zariadenie dočasného ubytovania pre rodiny s deťmi je výnimočné z viacerých dôvodov. Patrí k prvým na Slovensku, ktoré začali poskytovať pomoc pre úplné i neúplné rodiny s maloletými deťmi. KOTVA sa zároveň stala vzorom aj pre iné samosprávy a tento druh sociálnej služby bol vďaka odskúšaniu v praxi zakotvený aj v zákone. Za 20 rokov existencie bolo v zariadení poskytnuté ubytovanie a sociálne služby takmer 600 klientom, t. j. 140 rodinám.

Podporujeme a financujeme komunitné centrá. V uplynulom období sme sa zamerali na sprehľadnenie prevádzkového poriadku a vytvorili sme priestor pre aktívne občianstvo, nadväzovanie pozitívnych medziľudských vzťahov, motivovanie susedských väzieb, sieťovanie partnerov, ako aj na búranie bariér a predsudkov. Spolu s odborníkmi sme pripravili sériu prednášok, online prezentácie či vysielanie pre všetkých. V denných centrách sme vytvorili priestor pre vydávanie časopisu OKO, ktorý pripravujú samotní klienti a distribuujú ho aj do ďalších zariadení.

Záverom

Posledné štyri roky boli aj o strachu a obavách našich skôr narodených Banskobystričanov,  pretože v náročnom období pandémie patrili k rizikovým skupinám. Ďakujem všetkým opatrovateľkám, sestričkám, zamestnancom zariadení sociálnych služieb i mestského úradu za to, že hoci veľakrát museli siahať na dno svojich síl, nevzdali sa. V tejto súvislosti je nevyhnutné pripomenúť, že veľkou výzvou do budúcna bude starnutie obyvateľstva. Preto sa v ďalšom období chceme zamerať na budovanie nízkokapacitných denných stacionárov, zariadení pre seniorov, ale aj pre skupiny so špeciálnymi potrebami.  Verím, že už v budúcom roku sa nám konečne podarí zrealizovať projekt výstavby nájomných bytov na Ďumbierskej ulici. 

Top