Načítavam...

Ján Nosko: Pre Banskú Bystricu máme pripravený poctivý plán

Aktuality
Zdieľať:
Ján Nosko: Pre Banskú Bystricu máme pripravený poctivý plán

Primátor Ján Nosko sa v blížiacich komunálnych voľbách po tretí raz uchádza o dôveru obyvateľov Banskej Bystrice. So svojím tímom pripravil konkrétny plán. Nadviazať chce na projekty, ktoré za osem rokov zmenili mesto k lepšiemu. Prioritou budú zelené projekty a revitalizácia verejných priestranstiev, rekonštrukcie ciest, chodníkov, mostov, riešenie parkovacej politiky či výstavba cyklotrás. Naďalej plánuje investovať do obnovy materských a základných škôl, ale aj do skvalitňovania služieb pre seniorov a znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Pán primátor, kandidujete po tretí raz, čo vás motivovalo k takémuto rozhodnutiu?

Za osemročné obdobie máme za sebou množstvo úspešných projektov, ktoré posunuli Banskú Bystricu vpred. Chcem pokračovať v rozbehnutej práci. Čaká nás neľahké obdobie, počas ktorého budeme musieť riešiť nárast cien materiálov a energií, ako aj výpadok príjmov zo štátneho rozpočtu spôsobený tzv. protiinflačným balíčkom z dielne ministerstva financií. Kandidujem s tímom, ktorý sa nebude musieť učiť. Ponúkam manažérske skúsenosti, istotu a schopnosť prijímať strategické rozhodnutia. V neposlednom rade dokážeme získať mimorozpočtové zdroje na ďalší rozvoj mesta.

V čom bolo uplynulé volebné obdobie iné ako to prvé?

Okrem bežných pracovných povinností sme sa museli vysporiadať s obdobím pandémie, utečeneckou krízou, infláciou, či energetickou krízou, ale aj s mimoriadnymi situáciami. Začína sa intenzívne prejavovať zmena klímy, ako sú veterné smršte či hroziace povodne. Napriek všetkému, mestský úrad vždy fungoval a práce na projektoch pokračovali. Aj mestské zastupiteľstvo si prešlo za uplynulé obdobie viacerými personálnymi zmenami. V zložitom období sa nám však podarilo zrealizovať mnoho investičných zámerov – revitalizovať vnútrobloky v Sásovej i na Fončorde, vybudovať nové mosty v Iliaši či Jakube, zrekonštruovať materské školy a rozšíriť ich kapacity, modernizovať zariadenia sociálnych služieb, obnovovať cesty či chodníky. Vybudovali sme Mestský mládežnícky štadión v Kráľovej, zrealizovali historicky najväčšiu rekonštrukciu zimného štadióna, ale aj okolia Krytej plavárne na Štiavničkách. V neposlednom rade sa nám podarilo zorganizovať najväčšie multišportové podujatie EYOF.

Na čo ste najviac hrdý za posledné štyri roky? Čo považujete za svoj najväčší úspech?

Za úspech možno považovať všetky zrealizované projekty, pretože vznikali v období neistoty. Hrdý som aj na svoj najbližší tím a všetkých zamestnancov mestského úradu, s ktorými sme dokázali vytvoriť jeden tím a s nadhľadom riešiť situácie, ktoré nám denne prinášala pandémia. Mohol som sa na nich spoľahnúť a som rád, že sme patrili k samosprávam, ktoré dokázali túto situáciu zvládnuť. Vytvorili sme si vlastné mechanizmy, procesy či informačný systém, aby sme boli efektívnejší, aby sme dokázali pomôcť seniorom, slabším skupinám obyvateľstva a podnikateľom.

Som rád, že okrem pomoci druhým a realizácie viditeľných zmien sa nám podarilo vybojovať pre naše mesto, a tiež pre Zvolen, možnosť čerpať eurofondy samostatne. Ide o viac ako 50 miliónov eur z európskych zdrojov na rozvoj Banskej Bystrice. Nebol nám ľahostajný ani osud Múzea Slovenského národného povstania, letiska Sliač, rekonštrukcie Rooseveltovej nemocnice či zachovanie banskobystrického Krajského súdu, ktorý mal byť presunutý do Žiliny.

Sú aj projekty, ktoré sa nepodarilo zrealizovať? Ktoré sú to a prečo sa s nimi nepodarilo pohnúť?

Na viacerých doposiaľ nezrealizovaných zámeroch naďalej pracujeme. Ide napríklad o revitalizáciu mestského parku, rekonštrukciu kremačných pecí, výstavbu nájomných bytov či cyklotrás. Práve pri plánovaní budúcich cyklotrás či parkovísk musíme riešiť náročné majetkovo-právne vzťahy k pozemkom. Projektovaniu nepomáha ani ťažkopádna komunikácia so Slovenským pozemkovým fondom, kde nám naše zmluvy dlhodobo stoja. To nám nedovoľuje pokračovať v procesoch územných alebo stavebných konaní. Pokiaľ ide o výstavbu nájomných bytov, spracovanie projektu, zabezpečenie príslušných povolení a výber zhotoviteľa stavby, tieto procesy boli realizované v období pandémie, inflácie a vojnového konfliktu, keď sa zásadne menili podmienky. Tie ovplyvnili lehoty na prípravu a realizáciu stavieb, a tiež ceny a dostupnosť stavebných materiálov. Skutočnosť je taká, že výstavbu nájomných bytov na Ďumbierskej ulici sme plánovali realizovať ešte tento rok. Vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa, ktoré bolo vyhlásené v decembri 2021 sa však ukázalo, že jednotkové ceny stavebných materiálov boli nad rámec výšky dotácie obstarávacích nákladov na 1 m² podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu, ktorú v tom čase dovoľovala vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR. Preto naša  žiadosť nemohla byť úspešná. Po tlaku samospráv došlo k úprave cien. Na základe toho sa opätovne budeme môcť uchádzať o dotáciu na výstavbu nájomných bytov začiatkom roka 2023. Verím, že sa nám tento projekt podarí zrealizovať do úspešného konca.

Najprv pandémia a teraz globálna kríza. Ako sa tieto faktory prejavili na hospodárení mesta?

Dovolím si tvrdiť, že aj napriek kríze hospodárime veľmi dobre. Mesto hľadá všetky možné rezervy na to, aby sme dokázali financovať projekty, ktoré sme rozbehli. Samozrejme, nárasty cien stavebných materiálov či energií sa na týchto investičných akciách prejavujú. Aby rozbehnuté projekty nezastali, musíme hľadať kompromisy. Preto je to veľakrát aj o rokovaniach so zhotoviteľmi tak, by sme našli zhodu a dotiahli naše zámery do úspešného konca. Takto to bolo aj v prípade obnovy ciest, keď sa vo verejnom obstarávaní vysúťažili nižšie ceny a následne došlo k ich nárastu po vypuknutí vojny na Ukrajine.

Ak sa voľby skončia s pozitívnym výsledkom, na čo sa chcete zamerať ďalšie štyri roky? 

Spolu so svojim tímom som pripravil poctivý plán a kvalitný zásobník projektov. Vo veľkej časti sú kryté aj v Integrovanej územnej stratégii a udržateľnom mestskom rozvoji. Ide o revitalizáciu verejných priestranstiev – mestského parku, parku pri kaštieli Radvanských či Námestia slobody. Spolu so župou chceme do konca roka odkúpiť Dom kultúry a pripraviť projekt jeho komplexnej obnovy. V ďalšom období sa chceme venovať aj postupnej revitalizácii siedmich vnútroblokov v projekte Zelené sídliská zamerané na zavádzanie opatrení v súvislosti so zmenou klímy. Zároveň plánujeme vybudovať mestskú fotovoltickú elektráreň na strechách budov vo vlastníctve mesta. V našich plánoch nechýba skvalitňovanie participácie či rozvoj dopravnej infraštruktúry, príprava cyklo projektov a budovanie cyklotrás, obnova ciest i výstavba chýbajúcich chodníkov. Pozornosť chceme zamerať na riešenie parkovacej politiky s využitím dát z Plánu udržateľnej mobility. Zámerom je aj zavedenie rezidenčného parkovania v celom meste a po uplynutí zmluvy s EEI chceme prebrať celý systém parkovania do správy mesta. Chceme pokračovať v rekonštrukciách ďalších škôlok a škôl. V  sociálnej oblasti plánujeme vybudovať denný stacionár pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, nízkokapacitné zariadenia pre seniorov, atď.

Samosprávy majú pred sebou náročné roky. Máte pripravený krízový plán na infláciu, zdražovanie energií či výpadok príjmov zo štátu?

Situáciu s enormným zdražovaním stále riešime. Pripravujeme stratégiu, akým spôsobom budeme postupovať. Tá sa následne pretaví do krízového plánu. Potrebujeme však poznať aj informácie zo strany vlády, aby sme dokázali optimalizovať tvorbu rozpočtu a pod. Svoje požiadavky a potreby intenzívne nastoľujeme aj ako aktívny člen Únie miest Slovenska. Trváme na tom, aby každá legislatívna zmena, ktorá má dopad na samosprávy, bola s nami odkomunikovaná. Aby sme sa vedeli dopredu pripraviť na náročnejšie obdobie. Zmeny, ktoré prichádzajú uprostred rozpočtového obdobia, nám úplne nabúravajú rozpočet. Následne musíme siahať k použitiu rezervného fondu alebo prehodnotiť priority a plánované aktivity. Očakávame lepšiu komunikáciu, aby sme dokázali stabilizovať svoje financie na dlhšie obdobie. Napriek všetkému, máme stále chuť pracovať a nechýba ani odhodlanie plniť ciele. Náročné časy si budú vyžadovať na úrade, ale aj v mestskom zastupiteľstve zodpovedných a skúsených ľudí. Preto som rád, že kandidujem v tohtoročných voľbách s tímom šikovných ľudí, ktorí budú vedieť prijímať rozumné, ale aj ťažké rozhodnutia.

A čo vaša rodina? Je o vás známe, že ste rodinne založený a máte veľmi dobrý vzťah… Ako vníma rodina vaše pôsobenie na čele nášho mesta?

Najväčšou oporou je pre mňa moja rodina, ktorá mi v náročných chvíľach vie dodať energiu. Ďakujem im za podporu, ktorú mi venovali počas predchádzajúceho obdobia. Samozrejme, aj vďaka tomu som sa rozhodol pokračovať v práci pre mesto a po tretí raz sa uchádzať v komunálnych voľbách o dôveru obyvateľov.

Top