Načítavam...

Chceme pre Banskú Bystricu a Zvolen to najlepšie

Aktuality
Zdieľať:
Chceme pre Banskú Bystricu a Zvolen to najlepšie

15. január 2021

Dňa 13. januára 2021 som adresoval podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronike Remišovej otvorený list týkajúci sa čerpania eurofondov v novom programovom období. V liste ju žiadam o stretnutie a domáham sa vysvetlenia, prečo je mestu Banská Bystrica a mestu Zvolen bezprecedentne vnucovaný model spoločného územia udržateľného mestského rozvoja (UMR BB – ZV). Po šiestich mesiacoch intenzívnej snahy o stretnutie som včera, 14. januára 2021 dostal odpoveď s termínom online stretnutia. To by sa malo uskutočniť v utorok, 19. januára o 15:00 hod. Zároveň som si dnes prečítal oficiálnu správu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré tvrdí, že v procese rokovaní o strategickom rozhodnutí robíme problémy.

NESÚHLASÍM s takýmto tvrdením. Nebránime sa spolupráci, ale musí mať logiku a hlavne je potrebné si veci odkomunikovať.

Banská Bystrica si len dlhodobo kladie základnú otázku, prečo sme ako jediné krajské mesto nútené realizovať model spoločného UMR s mestom Zvolen, a prečo nemôžeme ísť do vytvorenia samostatného UMR. Vzhľadom na to, že s pani ministerkou máme diametrálne odlišný názor na tvorbu UMR-u a chceli by sme si protikladné stanoviská spolu s primátorkou mesta Zvolen Lenkou Balkovičovou objasniť, šesť mesiacov sa intenzívne dožadujem stretnutia s pani ministerkou. Chceme, aby si vypočula naše argumenty a prijala správne rozhodnutie, ktoré bude „za ľudí a pre ľudí“. Odmietame jej mediálne vyjadrenia, že ak neuposlúchneme, eurofondy budú mestu Banská Bystrica odobraté. Demokracia je nesporne aj o ľuďoch a budovaní vlády zdola, o akceptovaní názorov obcí a miest a ich volených orgánov, o dobrej a otvorenej komunikácii.

22. január 2021: Pre Banskú Bystricu a Zvolen chceme to najlepšie

Isto si spomínate na môj otvorený list adresovaný dňa 13. januára 2021 podpredsedníčke vlády a ministerke regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronike Remišovej, týkajúci sa čerpania eurofondov v novom programovom období. Žiadal som ju o stretnutie a domáhal som sa vysvetlenia, prečo je mestu Banská Bystrica a mestu Zvolen bezprecedentne vnucovaný model spoločného územia udržateľného mestského rozvoja (UMR BB – ZV). Práve ten je kľúčový pre čerpanie eurofondov v ďalšom programovacom období. Online stretnutie sa nakoniec po niekoľkých presunutiach uskutočnilo v stredu, 20. januára, no s jeho závermi vôbec niesom spokojný.

Dnes popoludní ma zároveň poslanci Banskobystrickej alternatívy vyzvali otvoreným listom k podpísaniu spoločného UMR-u spolu so Zvolenom tak, ako to žiada spomínané ministerstvo. Boli by sme tak jediné krajské mesto, ktoré nezíska vlastný UMR a rovnako Zvolen by bol jediné mesto, ktoré má viac ako 40.000 obyvateľov a ministerstvo mu neumožní vytvoriť vlastný UMR potrebný pre čerpanie eurofondov. Takýto postup by bol zásadne proti záujmom oboch miest.

Napriek tomu, že sa aktuálne zaoberáme prípravou skríningového testovania a všetky sily sústredíme na to, aby dopadlo čo najlepšie, moju odpoveď dostanú. Adresujem im ju do 24 hodín tak, ako ma v otvorenej výzve žiadajú. Ešte skôr, ako vám moju odpoveď sprostredkujem, prečítajte si rozhovor s prezidentom Únie miest Slovenska Richardom Rybníčkom, ako celú situáciu vníma on. Ja sa k jeho názoru jednoznačne pripájam, rovnako ako aj väčšina primátorov a starostov na Slovensku.

Prajem vám pokojný večer.

23. január 2021: Moja odpoveď poslancom Banskobystrickej alternatívy na ich otvorenú výzvu

Vážené poslankyne, vážení poslanci Banskobystrickej alternatívy,

so záujmom som si prečítal Vašu otvorenú výzvu, ktorú ste mi adresovali včera, dňa 22. januára 2021. Musím sa priznať, že v tomto náročnom období, v ktorom sa nachádzame a sme zaneprázdnení organizovaním skríningového testovania v Banskej Bystrici, som skôr očakával, že nám podáte pomocnú ruku a aktívne sa zapojíte do jeho príprav. Namiesto toho ste mi v piatok popoludní, v čase, keď sa všetky sily sústreďovali práve na zabezpečenie testovania, adresovali otvorenú výzvu a žiadate ma o odpoveď, ktorú Vám mám doručiť do 24 hodín…

Vyzývate ma k podpísaniu spoločného územia udržateľného mestského rozvoja (UMR), ktorý umožňuje čerpať európske štrukturálne a investičné fondy, spolu s mestom Zvolen, a to aj napriek tomu, že obe mestá majú nárok na vytvorenie samostatného UMR. Pritom disponujete informáciou, že doposiaľ som nedostal relevantnú odpoveď na to, prečo je mestu Banská Bystrica a mestu Zvolen bezprecedentne zamedzované vytvorenie samostatných území udržateľného mestského rozvoja, čím by obe mestá získali viac, a celý administratívny proces by bol jednoduchší. Dva samostatné UMR korešpondujú aj so zámerom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vytvoriť dva Strategicko-plánovacie regióny (SPR), pričom v jednom je Banská Bystrica spolu Breznom a v druhom Zvolen – Detva a Krupina. Sú to územia, pre ktoré sú v rámci PHRSR BBSK definované špecifické stratégie.

Prostredníctvom môjho druhého viceprimátora Milana Lichého, člena Vášho poslaneckého klubu, som Vám ponúkol možnosť otvorenej diskusie a osobného stretnutia, na ktorom by som Vám objasnil všetky argumenty týkajúce sa vytvárania politík UMR a jadrových sídel pre nové programovacie obdobie na roky 2021 až 2027. Bolo mi však povedané, že o stretnutie so mnou nemáte záujem. Mrzí ma to aj preto, že vo svojich politických vyjadreniach sa dožadujete práve otvorenej diskusie a z jej absencie viníte veľakrát mňa.

Príprava a implementovanie Integrovanej územnej stratégie územia udržateľného mestského rozvoja Banská Bystrica je téma náročná, a je nemožné porozumieť jej zo dňa na deň. Je zjavné, že nemáte dostatok informácií, a preto ani mojim argumentom pre vytváranie UMR-ov zrejme nedostatočne rozumiete. Nedostatočná a nekvalifikovaná (ne)komunikácia MIRRI SR zapríčinila doteraz v území situáciu, v ktorej dodnes nemáme odpovede na kľúčové otázky. Tie by mohli viesť k objektívnemu vyhodnoteniu pozitívnych i negatívnych okolností, a ku správnemu rozhodnutiu mesta. Doposiaľ neprebehla ani tak potrebná odborná diskusia, ktorú sme očakávali. S týmto tvrdením sa stotožňuje aj Únia miest Slovenska, ktorá taktiež deklaruje, že stav, do akého sa riešenie územnej podpory dostalo, je len odrazom nepochopenia tejto problematiky a odborného zlyhania na strane príslušného rezortu.

Pripomínam Vám, že obe mestá, Banská Bystrica aj Zvolen, spĺňajú všetky stanovené požiadavky a kritériá MIRRI SR pre samostatné IÚS UMR, t. j. min. 40 tisíc obyvateľov s trvalým bydliskom na území UMR a územie tvorené min. územím jadrového mesta a priamo susediacich obcí. Aj preto od začiatku deklarujeme, že máme záujem vytvoriť svoj samostatný UMR. Žiaľ, MIRRI má opačný názor a trvá na svojom odporúčaní vytvoriť spoločný UMR Banská Bystrica – Zvolen. Je znepokojujúce, že toto odporúčanie už prešlo do ultimatívnej požiadavky, čo nerešpektuje autonómiu miestnej samosprávy, princípy subsidiarity a partnerstva. Opätovne pripomínam, že v prípade schválenia takéhoto modelu by sme boli jediné krajské mesto, ktoré nebude mať k dispozícii UMR a rovnako Zvolen by bol tiež mesto, ktoré má viac ako 40 000 obyvateľov a ministerstvo mu neumožní vytvoriť svoj vlastný UMR potrebný pre čerpanie eurofondov. Takýto postup bez predchádzajúcej odbornej diskusie, na ktorú sme doteraz čakali, sa zatiaľ javí ako idúci proti záujmom a možnosti autonómneho rozhodovania o svojich prioritách u oboch miest.

Mojou odpoveďou na Vašu otvorenú výzvu Vám chcem preto opätovne zdôrazniť, že som pripravený objasniť Vám na spoločnom stretnutí celý postup a kroky mesta Banská Bystrica v procese príprav nového programovacieho obdobia na roky 2021 až 2027, jeho odborných útvarov, a zároveň Vám aj deklarovať stanoviská odborníkov, ktorí sa tejto problematike venujú v rámci celého Slovenska.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

• vo svojom liste argumentujete, že mesto Banská Bystrica by malo v oblasti udržateľného rozvoja postupovať spolu s mestom Zvolen, pretože súmestie Banská Bystrica a Zvolen je historicky prirodzeným regiónom. Dovoľte mi upriamiť Vašu pozornosť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici konané dňa 18. decembra 2020, počas ktorého v rámci diskusie na tému súmestia Banská Bystrica – Zvolen poslanec Vladimír Pirošík, jeden z členov Vášho poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva, vyjadril svoj názor k súmestiu oboch miest nasledovne: „Keď sa povie súmestie Banská Bystrica – Zvolen, tak ma strasie a spomeniem si na tento plán prvorepublikových urbanistov živený falošne 40 rokov komunistami a vyšperkovaný Mečiarom a bluf, ktorý si tu klameme do kešení niekoľko desiatok rokov. Nikto to nechce, lebo okrem toho, že tieto dve mestá k sebe prirodzene netendujú, tak si myslím, že prirodzené centrum má mať v strede historické centrum a niečo, kde chcete chodiť, a nie letisko s americkými lietadielkami a polia…“

• Vo svojej otvorenej výzve opakovane tvrdíte, že UMR BB – ZV má byť spoločný, čo potvrdzujú aj viaceré národné strategické dokumenty, ktoré banskobystricko-zvolenskej aglomerácii prisudzujú medzinárodný význam a odporúčajú strategickú spoluprácu. Dovoľte mi pripomenúť fakt, že tak, ako sa v dokumentoch píše o banskobystricko-zvolenskej aglomerácii, rovnako tak sa spomína aj bratislavsko-trnavsko-nitrianska aglomerácia, košicko-prešovská a žilinsko-martinská aglomerácia. Zároveň Vám pripomínam, že všetkým týmto mestám príslušný rezort vytvorenie samostatného UMR priznal. Žiaľ, jedine v prípade Banskej Bystrice a Zvolena sú naše mestá tlačené do vytvorenia spoločného UMR. Som presvedčený, že riešenie banskobystricko-zvolenskej aglomerácie by malo byť úlohou Regionálnej Integrovanej územnej stratégie BBSK (IÚS BBSK), to znamená, v koordinácii zámerov štátu a Banskobystrického samosprávneho kraja. Zdôrazňujem, že regionálna spolupráca a hľadanie spoločných projektov pri samostatnom UMR sa nevylučuje, ale je predovšetkým úlohou regionálnej a národnej stratégie, a takto by mala byť aj financovaná.

• Vo svojej otvorenej výzve ďalej tvrdíte, že „spolupráca v rámci spoločného územia UMR nezasahuje do rozhodovacích právomocí zúčastnených strán. Špecifiká spolupráce a koordinácie je možné slobodne definovať a dohodnúť… Nerozhoduje sa o koncepciách zhora, ale sami si môžeme viac určiť vlastné potreby a stratégiu.“ Aj tento výrok dokazuje, že o vytváraní politík udržateľného mestského rozvoja u Vás absentuje širšie poznanie. Stojíme si za svojím presvedčením, že spájanie by zasiahlo do právomocí našich samospráv a skomplikovalo by schvaľovacie procesy, či už v prípade kofinancovania projektov, vlastníckych vzťahov a pod. Pri vytvorení samostatného UMR pre každé mesto zvlášť nič také nehrozí. Dovoľte mi ešte raz pripomenúť, že v našom prípade, keď je nám bezprecedentne vnucovaný model spoločného UMR Banská Bystrica – Zvolen sa rozhoduje zhora, a teda, naše potreby a stratégia sú zo strany MIRRI SR ignorované. Je nepredstaviteľné, aby Kooperačná rada rozhodovala o projekte UMR vo Zvolene, keď si o tom môže Zvolen rozhodnúť sám. A v konečnom dôsledku, žiadateľom môže byť len jeden…

• „Spoločným postupom získame viac financií pre náš rozvoj,“ píšete vo Vašej otvorenej výzve. Neviem, o akej sume polemizujete. Fakt, že spoločným UMR získame viac finančných zdrojov, nie je ničím podložený a prvýkrát nám bola takáto informácia deklarovaná zo strany MIRRI SR dňa 20. januára 2021 počas online stretnutia s ministerkou Veronikou Remišovou, keď zástupcovia jej rezortu nevedeli vyargumentovať svoj postoj k spájaniu mesta Banská Bystrica a Zvolen.

• Zároveň mi vo svojej otvorenej výzve vyčítate nedostatočnú komunikáciu a absentujúcu odbornú a politickú diskusiu organizovanú v dostatočnom predstihu. Áno, sám som presvedčený o tom, že šesť mesiacov bez komunikácie s ministerkou Veronikou Remišovou je premrhaný čas, no nie z našej viny. Viackrát sme žiadali o stretnutie s ňou, či už na úrovni nášho mesta, Únie miest Slovenska a Združenia K8. Časová tieseň bola zrejme účelová a vznikla práve z neochoty spoločne rokovať na strane Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

• Vytvorenie spoločného UMR BB – ZV vidíme len ako jednu z alternatív z viacerých foriem možnej spolupráce aktérov v území pri čerpaní EŠIF, prostredníctvom ktorých sa dajú dosahovať riešenia tém, ktoré sú pre obidve mestá a ich spádové územia spoločné. Ak sa neuskutoční odborná diskusia medzi mestami a MIRRI SR, tak nie je správne čiernobielo akceptovať názor zhora, a potlačiť tým potrebnú diskusiu v našom území.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pri riešení problematiky vytvárania politík udržateľného mestského rozvoja a jadrových sídel pre nové eurofondové obdobie 2021 až 2027 nepožadujeme nič iné, len spravodlivý a rovnaký prístup pre všetky mestá na Slovensku. V konečnom dôsledku je náš postoj nielen v prospech mesta Banská Bystrica, ale aj mesta Zvolen, ktorému, pre nás z nepochopiteľných dôvodov, MIRRI SR odmieta schváliť samostatný UMR ako mestu spĺňajúcemu všetky kritériá. Rád by som Vám zdôraznil a pripomenul aj fakt, že naše názory nie sú ojedinelé, ale majú podporu Únie miest Slovenska, ktorá združuje vyše 50 najväčších slovenských miest. Spoločným rozhodnutím členských miest ÚMS bolo vypovedanané „Memorandum o spolupráci“ s MIRRI ako výsledok zrelej úvahy, a ako posledný krok, ktorým sme všetci členovia chceli spoločne upozorniť na chaotickú situáciu a na potrebu efektívneho riešenia. List Únie miest Slovenska adresovaný ministerke Veronike Remišovej dňa 21. januára 2021 tvorí prílohu tohto listu.

Súhlasím s Vami, že ide o mimoriadne náročnú problematiku. Preto je mimoriadne nebezpečné formulovať otvorené výzvy tohto typu, hoci hlbšia neznalosť problematiky je na Vašej strane očividná, rovnako ako je zrejmá aj absencia komplexných informácií. Som presvedčený, že v tomto prípade je obeťou mesto Zvolen, ktoré ako dvanáste najväčšie mesto na Slovensku má v zmysle metodiky MIRRI SR tiež všetky predpoklady na to, aby vytvorilo svoj samostatný UMR, keďže ten bol ministerstvom priznaný aj oveľa menším mestám, akými sú napr. Lučenec či Rimavská Sobota. Nárok mesta Zvolen na samostatný UMR a mesta Banská Bystrica z pohľadu metodiky MIRRI je teda legitímny.

Bol by som rád, keby ste „bojovali“ za záujmy mesta Banská Bystrica, ktorého obyvatelia Vám dali mandát a nespochybňovali by ste náš legitímny nárok na samostatný UMR. Toto by malo byť aj cieľom poslancov zvolenského mestského zastupiteľstva, ktorí na decembrovom zasadnutí MsZ koncom minulého roka súhlasili s vytvorením samostatného územia udržateľného mestského rozvoja Zvolen. Som presvedčený, že v tejto chvíli by sme mali všetci ťahať za jeden povraz v prospech zvýšenia kvality života obyvateľov nášho mesta. Naším cieľom je získať pre mesto Banská Bystrica z európskych zdrojov čo najviac, a rovnako tak dať takú možnosť aj Zvolenu. Ak to bude nevyhnutné, som pripravený požiadať o pomoc aj Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

S úctou

Ján Nosko

26. január 2021: Bojujem za naše mesto

Vážená pani podpredsedníčka Vlády SR,

na úvod môjho listu, dovoľte mi ešte raz poďakovať sa za termín online stretnutia s Vami, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. januára 2021. Následne po ňom sa v súvislosti s novým programovým obdobím a snahou Vášho Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vytvoriť spoločné územie udržateľného mestského rozvoja miest Banská Bystrica a Zvolen (UMR BB – ZV), rozprúdila v meste Banská Bystrica diskusia, ktorú, predpokladám, sledujete osobne alebo sprostredkovane.

Predpokladom dobrej spolupráce je poskytovanie včasných a úplných informácií, a to primárne aktérom v území, ktorí sú zodpovední za prípravu programového dokumentu. Preto so znepokojením vnímam vyjadrenia skupiny poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, ktorí prostredníctvom sociálnych sietí interpretujú slová expertov z Vášho rezortu, s ktorými sú pravdepodobne v úzkom kontakte. Získané informácie totiž zdieľajú skôr, ako nimi disponujem ja ako primátor mesta Banská Bystrica.

Dovoľte mi, aby som opakovane zdôraznil, že mesto Banská Bystrica a rovnako aj mesto Zvolen spĺňajú, v zmysle metodiky Vášho ministerstva, podmienky pre vytvorenie vlastného UMR potrebného pre čerpanie eurofondov v ďalšom programovom období. Napriek tomu to Váš rezort odmieta. Počas spoločného online rokovania som Vás požiadal o vyargumentovanie Vášho postoja, avšak doteraz som nedostal dostatočnú a jasnú odpoveď. Jediným argumentom, ktorý ste v diskusii použili, bol návrh Vášho štátneho tajomníka Vladimíra Ledeckého, že v prípade spoločného UMR presadíte, aby boli naše mestá pri čerpaní finančných prostriedkov zvýhodnené koeficientom 1,2 oproti alokovaným sumám pre iné mestá. Zdôrazňujem, že tento argument bol prvýkrát vyslovený práve počas online rokovania konaného 20. januára 2021 a dovtedy ho nik neprezentoval. Vnímam túto reakciu ako jasné potvrdenie toho, že neexistujú iné relevantné argumenty, aby mestá, ktoré majú nárok na samostatný UMR, a splnia podmienky existujúcej metodiky, vytvárali spoločný UMR, ktorý bude procesne a administratívne oveľa náročnejší, čo môže v konečnom dôsledku naše mesta, oproti iným, znevýhodniť.

Vážená pani podpredsedníčka,

v tejto súvislosti mi dovoľte upriamiť pozornosť na fakt, že len pred pár dňami bol na 67. rokovaní Vlády SR schválený materiál Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 – nové znenie, v ktorom sa hovorí, okrem iného, aj o prioritách, cieľoch a nástrojoch podpory regionálneho rozvoja podľa typov regiónov, miest a obcí. V spomínanom dokumente boli vymedzené rozvojové národné centrá: metropolitný región Bratislava – Viedeň a rozvojové mestské aglomerácie Košice – Prešov, Žilina – Martin a Banská Bystrica – Zvolen.

Z uvedeného vyplýva, že vytváranie takýchto regionálnych a nadregionálnych centier by malo byť primárne záujmom štátu, prípadne regionálnej samosprávy. Preto je potrebné v národnej a regionálnej stratégii zadefinovať zdroje financovania na vytváranie takýchto rozvojových mestských aglomerácií z verejných zdrojov na národnej úrovni, ako aj z doplnkových zdrojov EŠIF prostredníctvom Partnerskej dohody, Integrovanej územnej stratégie BBSK, resp. príslušných Strategicko-plánovacích regiónov (SPR). Vytvorenie spoločného IÚS UMR BB – ZV z pohľadu existujúcej metodiky, vnímame snahu o spoločný UMR dvoch jadrových miest ako rozporuplné v tom, čo v rámci nástroja UMR má špecificky plniť jadrové mesto pre svoje najbližšie okolie.

Vážená pani podpredsedníčka,

som presvedčený, že schválenie uvedeného dokumentu, v ktorom sa znížil počet obyvateľov jadrového mesta zo 40 000 na 30 000 obyvateľov bolo účelové, v prospech niektorých miest.

Historicky aj mentálne nemožno poprieť divergenciu Zvolena smerom na juh, a naopak, rozvojový odklon Banskej Bystrice smerom na sever a východ. Pripomínam, že tieto tendencie zohľadňuje aj zámer Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vytvoriť dva strategicko-plánovacie regióny (SPR), pričom v jednom je Banská Bystrica spolu s Breznom a v druhom Zvolen, Detva a Krupina. Sú to územia, pre ktoré sú v rámci PHSR BBSK definované špecifické stratégie.

Ak je strategickým zámerom Vlády SR vybudovanie spoločnej aglomerácie, ako tvrdíte v dokumente „Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030…“, tak je pre obyvateľov našich miest – Banskej Bystrice a Zvolena, ich samosprávy a ďalších sociálno-ekonomických partnerov v území dôležité tieto zámery poznať, aby sme nezostali nemilo prekvapení. Je to proces, ktorý si vyžaduje čas, a nie unáhlené rozhodnutie. Mám legitímnu požiadavku, aby sme disponovali primeraným časom na odbornú diskusiu a dostatočným vysvetlením zámerov zo strany Vášho rezortu, a aby sme poznali odpovede na nevyjasnené základné otázky týkajúce sa napríklad budúcnosti Letiska Sliač, ako aj zámeru štátu utlmiť prevádzku banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice a vybudovať novú medzi Zvolenom a Banskou Bystricou, s čím zásadne nesúhlasíme.

Som presvedčený, že práve nové programové obdobie EÚ do roku 2027 je nesmierne dôležité na to, aby si naše mestá dokázali ako jadrá rozvoja spádového územia vybudovať potrebné zázemie vrátane potrieb dotknutých obcí. Dobudovať potrebnú a nevyhnutnú spoločnú infraštruktúru Vami navrhovaného UMR by sme mohli po odborných diskusiách a argumentoch pre plnenie strategického zámeru štátu zrealizovať v ďalšom programovacom období. Mesto Banská Bystrica má vytvorenú stratégiu svojho UMR BB v období 2014 – 2020, kde má zadefinované projekty a priority na rozvoj spádovej oblasti mesta a 16-tich obcí. Naším cieľom je v ich napĺňaní pokračovať a obohatiť ich o ďalšie v novom programovom období.

Vážená pani podpredsedníčka,

na to, aby sme mohli uskutočniť odbornú diskusiu a prijať strategické rozhodnutie, potrebujeme čo najskôr poznať odpovede na nasledovné otázky:

1. V prípade, že sa mestá Banská Bystrica a Zvolen rozhodnú, s odvolaním sa na splnenie všeobecne stanovených kritérií, vytvoriť dva samostatné UMR, budú zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prijaté kroky, ktoré znemožnia obom týmto mestám čerpať zdroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov?
2. V prípade, že sa mestá Banská Bystrica a Zvolen rozhodnú, s odvolaním sa na Vami vyslovenú novú informáciu o zmene koeficientu pre výpočet alokácie finančných zdrojov určených pre územie, vytvoriť spoločný UMR, ako a kedy bude tento záväzok formálne vyjadrený v príslušných dokumentoch, aby mohol byť považovaný za záväzný?
3. V prípade, že sa mesto Banská Bystrica rozhodne prizvať do spoločného územia mestského rozvoja aj mesto Brezno, bude sa úprava koeficientu vzťahovať aj na túto časť UMR?
4. Aké projekty so zásadným vplyvom na územie v kontexte Vašej požiadavky plánuje zaradiť štát prostredníctvom svojich ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy do prípadnej spoločnej stratégie UMR BB – ZV?
5. Je možné v rámci prípravy budúceho Operačného programu Slovensko schváliť samostatný UMR BB a UMR ZV? A v prípade, že z potrebnej odbornej diskusie vzíde požiadavka na vytvorenie spoločného UMR BB – ZV, tak v rámci finalizácie alebo revízií tohto operačného programu, umožní sa vznik takéhoto spoločného UMR?
6. Má Vaše ministerstvo zvýhodňujúci koeficient 1,2 predrokovaný s Európskou komisiou? Nebude hodnotený ako diskriminačný voči ostatným UMR?
7. Uviedli by ste, prosím, príklady konkrétnych projektov, ktoré by sa mohli v území zrealizovať v prípade vytvorenia spoločného UMR a zároveň by sa nemohli realizovať v prípade vytvorenia dvoch samostatných UMR BB a UMR ZV?

Vážená pani podpredsedníčka vlády,

verím, že odpovede na Vaše otázky dostaneme v čo najkratšom čase. Na základe nich bude možné v území uskutočniť vecnú diskusiu, pretože existuje mnoho možností integrovanej územnej spolupráce. Na záver mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že našou spoločnou motiváciou je hľadať efektívne, spravodlivé a zmysluplné riešenie smerujúce k zvýšeniu kvality života obyvateľov našich miest, Banskú Bystricu nevynímajúc.

S úctou

Ján Nosko

1. február 2021: Bojujem za obe mestá: Banskú Bystricu aj Zvolen

Dnes sme na mediálnom brífingu zhrnuli spolu s primátorkou Zvolena Lenkou Balkovičovou a prezidentom Únie miest Slovenska Richardom Rybníčkom naše postoje k diskutovanej téme budúceho čerpania eurofondov v našich mestách v ďalšom programovom období v rokoch 2021 až 2027.

Rád by som zdôraznil, že Banská Bystrica a Zvolen sú dobrí susedia, ktorí si vedia pomáhať a vedia spolupracovať v rôznych oblastiach, a nezmení to ani umelo vytvorený konflikt, ktorý je nám pripisovaný. Ako dve najväčšie mestá v Banskobystrickom kraji sme splnili podmienky odporúčanej metodiky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), a preto naďalej voláme po vytvorení dvoch samostatných UMR Banská Bystrica a UMR Zvolen podobne, ako je to v prípade oveľa menších miest na Slovensku.

Ak sledujete problematiku týkajúcu sa území udržateľného mestského rozvoja (UMR), pozrite si záznam z nášho dnešného spoločného mediálneho vystúpenia. Tlačová správa je dostupná na webe mesta https://www.banskabystrica.sk/…/mesta-banska-bystrica-a-zv…/

11. február 2021: Pani ministerke adresujeme spoločný list, spolupráci sme sa nikdy nebránili, ale pri čerpaní eurofondov chceme postupovať samostatne

S pani primátorkou mesta Zvolen, Lenkou Balkovičovou, sme dnes podpísali list adresovaný pani podpredsedníčke Vlády SR, ministerke Veronike Remišovej.

Deklarujeme v ňom vôľu vytvoriť samostatné územia udržateľného mestského rozvoja UMR Banská Bystrica a UMR Zvolen, no zároveň aj to, že budeme ako susediace mestá spolupracovať a postupovať koordinovane. Sme presvedčení, že práve takýto model umožní obom našim mestám efektívne čerpať financie z európskych štrukturálnych a investičných fondov v ďalšom programovom období 2021 – 2027.

Naše rozhodnutie vytvoriť samostatný UMR Banská Bystrica je podporené uznesením, ktoré prijali banskobystrickí poslanci tento týždeň na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Pani primátorka sa zároveň opiera o uznesenie zvolenských poslancov z decembra minulého roka, ktorí súhlasili s vytvorením UMR Zvolen.

V našom spoločnom liste sme pani ministerku požiadali, aby pri rokovaniach s Európsku komisiou podporovala a presadzovala vytvorenie dvoch samostatných mestských funkčných oblastí Banská Bystrica a Zvolen s vlastnými územnými stratégiami, ktoré však budú previazané a budú nadväzovať na širšie vzťahy v rámci spádových oblastí, celého kraja i ďalších území Slovenska.

Verím, že našou spoločnou snahou je hľadať efektívne riešenie smerujúce k zvýšeniu kvality života obyvateľov našich regiónov.

27. marec 2021: Výborná správa pre BB a ZV, o územiach udržateľného mestského rozvoja si budeme rozhodovať my

Vážený pán štátny tajomník,
chcel by som veriť, že Vaše posledné vety pod dnešným statusom su mienené úprimne. Žiaľ, po skúsenostiach a rokovaniach s Vami to beriem iba ako povinnú floskulu s cieľom zachovať si tvár. Práve Váš iracionálny, bohorovný, ľahkovážny, neodborný a politický tlak na naše samosprávy mohol spôsobiť ohrozenie zdrojov v našom regióne.

Verím, že práve vďaka principiálnemu postoju našich samospráv a podpore Únie miest Slovenska sa tak nestane.
Regionálni politici majú právo vyjadrovať sa k budúcnosti rozvoja svojich miest aj regiónu, pretože ich poznajú, a aj s obyvateľmi v nich žijú.

Verím, že o zásadných otázkach rozvoja v ďalšom programovom období budú rozhodovať skutoční odborníci, nie ľudia, ktorých zmenil politický post, zabudli a následne skúšajú Mňačkovu „Ako chutí moc”.

Pán štátny tajomník, prajem Vám veľa zdravia a úspešných verejnoprospešných rozhodnutí v prospech samospráv, život v ktorých dobre poznáte.

Top