Načítavam...

Máme poctivý plán na roky 2022 – 2026: Udržateľná a bezpečná doprava

Aktuality
Zdieľať:
Máme poctivý plán na roky 2022 – 2026: Udržateľná a bezpečná doprava

Spolu s tímom šikovných a skúsených ľudí máme pripravený poctivý plán, ktorý chceme v ďalšom období naplniť. V oblasti dopravnej infraštruktúry budeme aj naďalej pokračovať v komplexnej obnove zanedbaných ciest a chodníkov, výstavbe chýbajúcich peších prepojení, najmä v okrajových mestských častiach, ale aj v rekonštrukcii mostov v havarijnom stave. Zrealizujeme projekt výstavby cyklomosta vedúceho ponad rýchlostnú cestu R1 v Radvani, a pokračovať budeme aj v projektoch budovania cyklotrás spájajúcich centrum mesta s mestskými časťami.

Našou ambíciou je po ukončení zmluvy so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje platené parkovanie v centre mesta, riešiť systém výberu parkovného vo vlastnej réžii. Aj na základe skúseností z ostatných miest pripravujeme ucelený návrh zavedenia regulovaného parkovania v jednotlivých častiach Banskej Bystrice. Strategický Plán udržateľnej mobility, štúdia realizovateľnosti výstavby hromadných garáží, ako aj spracovanie návrhov možností “zelených” parkovísk a “zelených” parkovacích domov v projekte Zelených sídlisk vytvorí ucelenú predstavu o konkrétnych riešeniach na zlepšenie statickej dopravy.

Inteligentne riadená doprava so smart riešeniami, najmä na križovatkách, pokračovanie rekonštrukcie autobusových zastávok, budovanie elektronických označníkov, podpora MHD i mestský systém zdieľanej dopravy sú tiež na zozname našich priorít, ktorých realizáciu aktuálne pripravujeme.

V akom štádiu sa tieto projekty nachádzajú?

Rekonštrukcia mostov – po tom, ako sme vybudovali nové mosty v Iliaši a Jakube, pripravujeme projekty rekonštrukcie ďalších. Dnes máme spracovanú projektovú dokumentáciu na postupnú rekonštrukciu dvoch mostov na Mládežníckej ulici, ktorú by sme po vysúťažení zhotoviteľa chceli zrealizovať v budúcom roku. Financie vo výške 1 mil. eur na tento zámer sú vyčlenené v mestskom rozpočte. 

Obnova ciest a chodníkov – veľké projekty obnovy súvislých úsekov chceme aj v ďalšom období realizovať komplexne na základe vykonanej diagnostiky a spracovania projektovej dokumentácie.  Po realizácii stavebných prác plynárov na rekonštrukcii plynovodu chceme v jarných mesiacoch začať s obnovou povrchu Poľnej ulice v smere do Malachova. Pozornosť zameriavame aj na Bernolákovu ulicu. V tejto lokalite pripravujeme projekt komplexnej obnovy spolu so zavedením zelených parkovacích plôch. 

Výstavba chodníkov dôležitou súčasťou našich plánov nie je len obnova chodníkov, ktorú plánujeme s odbornými útvarmi, občianskymi radami a výbormi mestských častí, ale aj výstavba nových peších prepojení. Chýbajúce chodníky plánujeme vybudovať v Kostiviarskej, v Kremničke smerom do krematória, v Uľanke i pozdĺž cesty na Pršianskej terase. Projektová dokumentácia troch z nich už bola spracovaná, projekčné práce na chodníku v Uľanke pokračujú.  Procesy územného konania by mohli byť ukončené do konca tohto roka. Nasledovať bude dopracovanie dokumentácie pre  stavebné konanie a verím, že budúci rok aj postupná realizácia všetkých plánovaných chodníkov. 

Skvalitnenie MHD – od roku 2023 začnú dopravcovia  s obnovou časti vozového parku v zmysle vysúťaženej zmluvy. V Banskej Bystrici tak postupne pribudnú nové trolejbusy a autobusy. Po sfinalizovaní Plánu udržateľnej mobility na konci tohto roka, ktorý pre nás spracováva Žilinská univerzita, plánujeme úpravu cestovných poriadkov podľa potrieb cestujúcich. Zároveň pripravíme komplexný projekt rekonštrukcie viacerých autobusových zastávok v celom meste. 

Rekonštrukcia svetelnej signalizácie – na tento projekt sme už získali mimorozpočtové zdroje a zrealizovať by sme ho chceli v priebehu budúceho roka. Naším cieľom je vybudovať najmodernejší systém inteligentného riadenia dopravy pomocou cestnej dopravnej signalizácie na piatich križovatkách na cestnom ťahu popri Hrone, ktorý patrí v Banskej Bystrici k najvyťaženejším. Súčasťou projektu bude prestavenie semaforov na jednotlivých úsekoch (dynamické riadenie križovatiek), ktoré zvýši priepustnosť týchto križovatiek, a zároveň umožní preferenciu vozidiel verejnej dopravy. V pláne máme aj prípravu projektov rekonštrukcie  zvyšných šiestich križovatkových cestných signalizácií, ktoré na území mesta spravujeme a prebudovať dve ďalšie križovatky, ktoré by mali vyriešiť dopravnú situáciu pri OC Point či na Kyjevskom námestí. 

Zavedenie rezidenčného parkovania na území celého mestanaším cieľom je upratať automobily vo všetkých mestských častiach s cieľom zvýhodniť pri parkovaní predovšetkým obyvateľov s trvalým pobytom v Banskej Bystrici. Pre spracovanie komplexného návrhu nám poslúžia aj údaje z Plánu udržateľnej mobility, vďaka ktorému Žilinská univerzita zozbierala obrovské množstvo dát o statickej doprave v našom meste. V rámci analýzy parkovania a reálneho počtu parkovacích miest vytvoríme spravodlivé kritériá pre rezidenčné parkovanie. Po ukončení zmluvy so spoločnosťou EEI plánujeme zároveň prevziať parkovací systém v centre do rúk mesta.  

Parkovacie domy – ruka v ruke so zavedením rezidenčného parkovania vypracujeme štúdiu zameranú na výstavbu parkovacích domov. Naše sídliská sa nedajú nafúknuť a budovanie viacpodlažných objektov slúžiacich na parkovanie je preto takmer jediným riešením. V súčasnosti komunikujeme aj s vlastníkmi súkromných pozemkov a snažíme sa ich územným plánom regulovať, a zároveň presviedčať k tomu, aby dali prednosť výstavbe práve takýchto stavieb pred inými, ktoré by zahusťovali naše mesto a problémy s parkovaním ešte prehlbovali.

Výstavba parkoviska na Tatranskej ulici – je naďalej na zozname našich priorít, aby sme zlepšili dnes už neúnosnú situáciu s parkovaním v tejto lokalite.  Aj keď bol náš zámer dlhé obdobie zabrzdený námietkami občianskeho združenia z Bratislavy, nevzdali sme sa. Dnes máme za sebou ukončený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ale aj vydané územné rozhodnutie na všetky štyri plánované parkoviská. Zdržanie spôsobila aj potreba riešenia majetko-právneho vysporiadania pozemkov so súkromníkmi či Slovenským pozemkovým fondom, ktorého rada bola dlhé obdobie nefunkčná. Dôležité bolo získať aj povolenie na prekládku vysokého napätia. V súčasnosti prebieha proces stavebného povolenia a ja verím, že v budúcom roku sa nám konečne podarí zrealizovať I. a II. etapu tohto projektu.

Chystáme výstavbu 16 kilometrov cyklotrás dobrá správa je, že sme začali s výstavbou cyklomosta vedúceho ponad rýchlostnú cestu R1 na Zvolenskej ceste. Zároveň sa nám podarilo získať územné rozhodnutia na štyri kľúčové cyklotrasy v celkovej dĺžke viac ako 16 kilometrov, vďaka ktorým chceme prepojiť jednotlivé mestské časti: Hušták – Radvaň – Kráľová, Hušták – Námestie slobody – Sídlisko – Senica, Námestie slobody – Sásová, Námestie Ľ. Štúra – Fončorda, Internátna, Tulská. Prvé dve sú v súčasnosti v štádiu spracovania projektových dokumentácií pre stavebné povolenie a na druhé dve sa obstaráva spracovateľ projektovej dokumentácie. V roku 2023 by sme chceli získať právoplatné stavebné povolenia, byť úspešní so žiadosťami na financovanie z európskych fondov i z Plánu obnovy, a postupne pristúpiť k ich realizácii. 

Počas tohto roka sme pripravili projekt dvojkilometrovej cyklotrasy Sitnianska – Tatranská – Starohorská – Rudohorská v Sásovej, ktorá napojí bytové domy na hlavnú cyklotrasu na sídlisku. Tá bude nadväzovať na projekt plánovanej cyklotrasy Nám. slobody – Sásová.

Top