Načítavam...

Máme poctivý plán na roky 2022 – 2026: Čisté, zelené a zdravé mesto reagujúce na zmenu klímy

Aktuality
Zdieľať:
Máme poctivý plán na roky 2022 – 2026: Čisté, zelené a zdravé mesto reagujúce na zmenu klímy

Banská Bystrica patrí k samosprávam s najvyššou mierou vytriedeného odpadu, čo je skvelá správa. Banskobystričanom záleží na čistejšom a zdravšom meste, preto nebudeme poľavovať v edukácii a v ďalších aktivitách na podporu triedenia odpadu. Prispeje k tomu aj budovanie podzemných kontajnerov vo vytypovaných lokalitách. V odpadovom hospodárstve budeme čoraz viac presadzovať princípy obehového hospodárstva a podporíme vznik centra opätovného využívania.

Citlivo vnímame aj nenahraditeľnú úlohu zelene v našom meste, a tiež nástrahy, ktoré so sebou prináša klimatická zmena. Preto sa podľa vzoru revitalizácie vnútroblokov v Sásovej a na Fončorde budeme v ďalšom období venovať  skvalitňovaniu verejných priestorov v ďalších siedmich lokalitách na banskobystrických sídliskách s rozlohou viac ako 50 hektárov v rámci projektu Zelené sídliská, ktorý je zameraný na zelené (zeleň) a modré (voda) riešenia.

Po komunikácii s obyvateľmi zrevitalizujeme Mestský park na Tajovského ulici do podoby, akú si tento priestor zaslúži. Na zozname plánovaných projektov je aj revitalizácia mestských verejných priestorov – Námestia slobody, Národnej ulice či parku pri kaštieli Radvanských. Pokračovať budeme v inštalácii verejného inteligentného osvetlenia i v projekte ozelenenia a riešenia verejných priestorov popri Hrone a Tajovke.

Budeme pokračovať v intenzívnej výsadbe stromov, v prípravách prvej klimatickej stratégie, ktorá vytýči zelené a nízkouhlíkové smerovanie Banskej Bystrice na nasledujúce obdobie. Dôsledne budeme aplikovať všetky adaptačné opatrenia  na zníženie dopadov zmeny klímy – od realizácie vegetačných striech, vodozádržných riešení, až po vybudovanie fotovoltickej elektrárne umiestnením solárnych panelov na strechách mestských budov. Uvedenými krokmi chceme šetriť peniaze v mestskom rozpočte. Medzi naše priority parí trvalé zlepšovanie kvality životného prostredia, jeho monitoring a projekty prinášajúce inovatívne smart riešenia pre udržateľný manažment nášho mesta.

Prečítajte si viac:

Revitalizácia Mestského parku na Tajovského ulici – na základe rozsiahleho participatívneho procesu s verejnosťou a vďaka mnohým podnetom, ktoré sa nám podarilo získať organizovaním informačno-vzdelávacích aktivít, rozhovorov či odbornej konferencie, vzniklo zadanie pre krajinno-architektonickú medzinárodnú súťaž návrhov. Jej výsledky by sme mohli poznať do konca tohto roka. V ďalšom období by nasledovalo vypracovanie komplexného projektu aj so získaním všetkých nevyhnutných povolení a externých zdrojov a vo finále očakávaná komplexná revitalizácia.

Fotovoltická elektráreň na mestských budovách – stúpajúce ceny energií a naše priority v oblasti energetiky vyústili do ďalšieho ambiciózneho projektu – vyrábať v našom meste vlastnú elektrinu a využívať ju najmä na pokrytie spotreby mestských zariadení a budov. V počiatočnej fáze sme vytypovali prvých 32 mestských budov, na ktorých by mohli vyrásť biosolárne strechy, ktoré budú následne vyrábať elektrickú energiu zo slnka. Aktuálne realizujeme na vybraných objektoch štúdiu uskutočniteľnosti inštalácie fotovoltických zariadení a batériových úložísk. Práve tá nám stanoví vhodnosť objektov, návratnosť, náklady, technické riešenia a predpokladaný výkon, ktorý budeme vedieť vyrobiť. Zelené riešenia patria medzi naše priority, preto súčasťou našich projektov sú aj zelené strechy, ktoré, okrem iného, prirodzene ochladzujú budovy, zmierňujú negatívne dopady zmeny klímy a pod. Po projektovej príprave sa sústredíme na možnosti realizácie a financovania biosolárnych striech, najmä z finančných zdrojov EÚ. Už v roku 2023 predpokladáme začiatok realizácie prvých 6 objektov, ktoré budú financované z Plánu obnovy a odolnosti.

Zdroj: https://pixabay.com/sk/photos/solarnej-energie-solarne-panely-862602/

Revitalizácia parku pri kaštieli Radvanských – aj keď kaštieľ Radvanských prenajalo mesto v minulosti do dlhodobého nájmu Akadémii umení, a spoločne sa nám postupne darí získavať zdroje na jeho rekonštrukciu, v súčasnosti pracujeme na tom, aby sa park v jeho okolí vrátil do rúk mesta, a aby sme sa o neho následne mohli starať my. V budúcnosti chceme zrealizovať jeho komplexnú revitalizáciu, ktorej podoba vzíde z plánovanej krajinno-architektonickej súťaže v roku 2023. Zároveň budeme aj naďalej nápomocní pri získavaní externých zdrojov na nevyhnutnú rekonštrukciu kaštieľa – klenotu Banskej Bystrice, na ktorom sa doposiaľ podarilo zrealizovať najmä práce súvisiace s jeho záchranou, ako je napríklad výmena poškodených striech.

Zelené sídliská poznajú víťazov súťaže – ide o projekt najväčšej revitalizácie zelených plôch (viac ako 50 hektárov) na území mesta za posledné desaťročia, ktorý je  zameraný predovšetkým na zmierňovanie dopadov súvisiacich so zmenou klímy a zavádzanie zelených, a najmä vodozádržných opatrení. Vytypovali sme sedem rozsiahlych lokalít, ktoré prejdú komplexnou obnovou. Sú to: Mládežnícka – Družby – Okružná (Fončorda), Bernolákova – Radvanská (Radvaň), Podháj (Kráľová), Magurská – Krivánska – Jelšový hájik (Rudlová – Sásová), Vansovej (Fortnička), Severná ulica (centrum), Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká (Podlavice).

Aby sme zistili, aké sú potreby ľudí a čo si Banskobystričania želajú mať v okolí svojich domovov, v rokoch 2021 a 2022 sme zorganizovali rozsiale participatívne plánovanie, ktorého súčasťou boli najmä stretnutia s obyvateľmi. Získali sme mnoho názorov a podnetov, ktoré boli spracované do lokalitných programov a poslúžia pre spracovanie projektovej dokumentácie. Dobrá správa je, že dnes už poznáme víťazov verejnej súťaže, ktorí by mali v priebehu niekoľkých mesiacov spracovať štúdiu, a následne ju predstaviť samotným obyvateľom. Na realizáciu projektov plánujeme čerpať európske štrukturálne a investičné fondy v novom programovom období. Nadväzujeme tak na už schválené projekty revitalizácie vnútrobloku na Tulskej ulici s rozlohou 1,5 ha a vnútrobloku medzi ulicami Tatranská a Sitnianska s rozlohou 4,5 ha, ktoré už dnes obyvatelia využívajú. Verím, že po zrealizovaní projektu, ktorého súčasťou bude okrem zelených opatrení aj rekonštrukcia chodníkov, verejného osvetlenia či budovanie prvkov pre voľnočasové aktivity, vytvoríme v jednotlivých mestských častiach kvalitnejšie podmienky na oddych a stretávanie sa susedov, detí a obyvateľov všetkých vekových kategórií.

Oddychová zóna Tajovka – projekt revitalizácie priestoru pozdĺž plážového kúpaliska máme pripravený, predložili sme žiadosť o jeho financovanie z európskych zdrojov a očakávame výsledok vyhodnotenia.

Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia – naším zámerom je postupne zrekonštruovať zastarané verejné osvetlenie v celom meste, vďaka čomu sa zvýši nielen bezpečnosť, ale dokážeme dosiahnuť aj zásadné energetické úspory. Projektovú dokumentáciu pre mestskú časť Fončorda už máme pripravenú, na ostatnom území pracujeme, aby sme sa mohli v ďalšom období postupne uchádzať o  mimorozpočtové zdroje.

Top