Načítavam...

Máme poctivý plán na roky 2022 – 2026: Otvorené inovatívne a spolupracujúce mesto

Aktuality
Zdieľať:
Máme poctivý plán na roky 2022 – 2026: Otvorené inovatívne a spolupracujúce mesto

V dnešnej náročnej dobe zmien je veľkou výzvou nachádzať riešenia pre zložité problémy a nepredvídateľné situácie, s ktorými sa stretávame čoraz častejšie. Ide napr. o vyrovnávanie sa s pandemickou situáciou, environmentálnou krízou, vojnovým konfliktom a z toho vyplývajúcimi dopadmi  – utečeneckou krízou,  zdražovaním a pod. Aby sme mohli prinášať najlepšie možné riešenia a verejné služby, potrebujeme kvalitne komunikovať, spolupracovať a do tvorby politík a hľadania riešení zapájať nielen interných a externých odborníkov z rôznych sektorov, ale aj obyvateľov mesta. 

Aj preto sa naša samospráva prihlásila v roku 2020 k medzinárodnej Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Pripojili sme sa k 56 samosprávam sveta, ktoré sa rozhodli inovovať svoje postupy a procesy v oblasti participácie, komunikácie, spolupráce a transparentnosti, s dôrazom na skvalitňovanie spolupráce a komunikácie obyvateľov a mesta. V tejto oblasti sme spracovali akčný plán, na pôde MsÚ sme vytvorili stálu pozíciu koordinátorky pre participáciu a otvorené vládnutie a pripravujeme projekt Inštitútu pre otvorenú a inovatívnu samosprávu, ktorý umožní systematickú podporu participácie a spolupráce v nasledujúcom období. Zrealizovali sme niekoľko konkrétnych participatívnych procesov,  v rámci ktorých sa mohli obyvatelia priamo zapojiť do tvorby projektov či stratégií samosprávy.

Získali sme mnoho kvalitných podnetov a nápadov od Banskobystričanov na stretnutiach k projektom revitalizácie Mestského parku na Tajovského ulici, Zelených sídlisk,  pri tvorbe Integrovanej územnej stratégie, ale aj pri rozvoji kultúry. Vďaka plnohodnotným nápadom obyvateľov sme spracovali stratégiu športu či rozvoja sociálnej oblasti na ďalšie roky. Vytvorili sme nový nástroj komunikácie – mestskú platformu/spolupracovňu, ktorú chceme neustále skvalitňovať. Chceme, aby bola mestská platforma priestorom pre aktívnu spoluprácu mesta a obyvateľov a miestom na rozhovor o dôležitých témach, projektových zámeroch, o rozvoji nášho mesta a o všetkom, čo obyvateľov trápi i teší.

Zároveň patríme k samosprávam, ktoré sprístupňujú čo najviac informácií o svojej činnosti, rozhodnutiach, pravidlách a tokoch verejných financií. Na tento účel používame aj otvorené dáta (open data), ktoré budeme naďalej rozširovať. Vytvorili sme nový web i mobilnú aplikáciu mesta, aktívne komunikujeme na sociálnych sieťach, tvoríme Radničné noviny, ktoré sa v rámci Slovenska umiestnili na druhom mieste v hodnotení Transparency International a skvalitňujeme komunikáciu v rámci výborov mestských častí.

V neposlednom rade, podľa aktuálneho hodnotenia Transparency International obsadila Banská Bystrica v otvorenosti a transparentnosti šiestu priečku medzi slovenskými mestami. Medzi krajskými mestami sa aktuálne nachádza na prvom mieste. Stále je čo zlepšovať, preto budeme aj v nasledujúcom období klásť dôraz na skvalitňovanie komunikácie a pariticipácie s obyvateľmi.

Prečítajte si viac:

Inštitút pre otvorenú a inovatívnu samosprávu

Všetky plánované projekty a inovácie v politikách – či už je to revitalizácia verejných priestranstiev, inovácie v oblasti dopravy, vrátane parkovania, alebo nové projekty v oblasti sociálnych vecí či školstva, sa nezaobídu bez kvalitnej spolupráce a komunikácie. Týka sa to rôznych partnerov, obyvateľov mesta či samotných projektových tímov. Práve na podporu kvalitného aplikovania princípov otvoreného vládnutia – participácie, spolupráce a transparentnosti – za účelom zvyšovania kvality projektov, služieb a rozvoja nášho mesta, pripravujeme projekt Inštitút pre otvorenú a inovatívnu samosprávu. Inštitút pre otvorenú a inovatívnu samosprávu bude zabezpečovať podporu práve v oblasti spolupráce, participácie a komunikácie k vytypovaným investičným akciám, ale aj k menším projektom, ktoré chceme v ďalšom období realizovať. Inštitút sa bude zameriavať, okrem iného, aj na vzdelávanie a školenia zamestnancov MsÚ a angažovaných obyvateľov v oblasti komunikačných aktivít, na riešenia konfliktných situácií či na rozvíjanie facilitačných a dialógových zručností. Veríme, že prostredníctvom plánovaného inštitútu docielime takú spoluprácu, ktorá prispeje nielen ku kvalitným projektom a kvalitným službám pre vás, ale aj k súdržnosti a dobrým medziľudským vzťahom v našom meste. 

Skvalitňovanie mestskej spolupracovne

Okrem plánovaného inštitútu v oblasti otvoreného vládnutia, špeciálne v oblasti komunikácie s obyvateľmi, plánujeme intenzívne rozvíjať aj už vytvorený komunikačný nástroj – mestskú spolupracovňu. Mestská spolupracovňa je priestor pre aktívnu spoluprácu mesta a obyvateľov, a je to tiež miesto na rozhovor o dôležitých témach, projektových zámeroch, o rozvoji nášho mesta a o všetkom, čo obyvateľov trápi i teší. Identifikovali sme niekoľko dôležitých tém (napr. rozvoj mesta, tvorba územného plánu, tvorba rozpočtu, odpadové hospodárstvo, mimoriadne situácie), o ktorých by odborníci MsÚ chceli diskutovať spoločne s obyvateľmi v nasledujúcom období, a ktoré plánujeme postupne otvárať. Zároveň dúfame, že prostredníctvom spolupracovne získame podnety, o ktorých by chceli zas diskutovať obyvatelia s odborníkmi MsÚ či s jeho vedením. Veríme, že mestská spolupracovňa zvýši kvalitu dialógu mesta a obyvateľov, ktorý je veľmi dôležitý.

 

Top