Načítavam...

Máme poctivý plán na roky 2022 – 2026: Lepšie služby pre seniorov, rodiny i znevýhodnené skupiny

Aktuality
Zdieľať:
Máme poctivý plán na roky 2022 – 2026: Lepšie služby pre seniorov, rodiny i znevýhodnené skupiny

Starnutie je prirodzenou súčasťou nášho života, a práve seniori patria k najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Aj preto sme počas predchádzajúcich rokov venovali zvýšenú pozornosť projektom na rozvoj aktívneho starnutia. Podarilo sa nám vytvoriť nové miesta a skvalitňovať podmienky v zariadeniach pre Banskobystričanov, ktorí prežívajú jeseň svojho života. Ako krajské mesto hodláme v rozvoji sociálnych služieb napredovať.

Chceme v tejto oblasti rozvinúť  ďalšie formy služieb, a vytvoriť tak efektívny a funkčný systém pre všetkých, ktorí takúto pomoc potrebujú. Participatívnym spôsobom sme vypracovali Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021 – 2027, ktorý podporuje komplexný rozvoj v sociálnej oblasti pre všetkých obyvateľov, pričom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby. Zameriame sa na modernizáciu služieb, vďaka ktorým budú môcť seniori či obyvatelia s nepriaznivým zdravotným stavom ostať čo najdlhšie vo svojom domácom prostredí. 

Rozvojom dobrovoľníckych programov a spoluprácou s partnermi zabezpečíme činnosti, ktoré si imobilní i skôr narodení obyvatelia nedokážu zabezpečiť sami. Plánujeme vybudovať nízkokapacitné zariadenia pre seniorov,  podporovať komunitné centrá, ale aj rozvíjať kvalitnú a finančne dostupnú opatrovateľskú službu. V našej pozornosti bude aj naďalej systematické budovanie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, ale aj vytvorenie nízkoprahového denného stacionára pre ľudí bez domova, ktorí chcú pracovať na skvalitňovaní svojho života. Nezabúdame na debarierizáciu celého mesta pre osoby so zdravotným znevýhodnením a ešte lepšie služby pre osoby v nepriaznivých životných situáciách. Projekt výstavby nájomných bytov je pripravený, preto verím, že v budúcom roku sa budeme môcť pustiť do jeho realizácie.

Prečítajte si, čo plánujeme:

Vybudovanie oddychovej zóny Magnólia – aj obdobie pandémie koronavírusu ukázalo potrebu vytvárania bezpečných exteriérových priestorov pre trávenie voľného času skôr narodených Banskobystričanov, ale aj krátke stretnutia so svojimi vnúčatami, priateľmi či príbuznými. V náročných časoch boli separovaní a izolovaní vo svojich izbách, preto som rád, že v budúcom roku začneme s realizáciou projektu vybudovania oddychovej záhrady pri Zariadení pre seniorov Jeseň na Fončorde. Oddychová zóna je navrhnutá tak, aby poskytla najmä zeleňou a vhodným mobiliárom malé zákutia a vytvorila priestor určitej intimity a pokoja na stretnutia, čo dnes chýba. Okrem iného ponúkne tento projekt priestor na realizáciu relaxačných metód za pomoci rôznych odborníkov, pohybové aktivity prepojené s rehabilitačnými cvičeniami, ale aj vzájomný sociálny kontakt klientov medzi sebou. Projekt je v štádiu žiadosti o stavebné povolenie. Verím, že čoskoro sa nám podarí vytvoriť bezpečnú zónu pre klientov zariadenia, ich  rodinných príslušníkov či zamestnancov. 

Vybudovanie denného stacionára pre ľudí so zdravotným postihnutím a poskytovanie ambulantných sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú odkázané na starostlivosť len na určitý čas počas dňa – po týchto službách je v našom meste dopyt, preto reagujeme na potreby rodinných príslušníkov. Dôkazom toho je aj náš plánovaný zámer rozšírenia kapacít komunitnej a sociálnej starostlivosti z Plánu obnovy. Naším cieľom je, aby rodina, ktorá sa stará o zdravotne postihnutého človeka, mohla túto osobu počas dňa zveriť do odbornej starostlivosti a nemusela jej vybavovať celoročné poskytovanie sociálnej služby. Chceme, aby takto znevýhodnené osoby ostali vo svojom prirodzenom domácom  prostredí čo možno najdlhšie. 

Vytvorenie nízkokapacitných zariadení pre seniorov z Plánu obnovy – naším cieľom je vytvoriť nové kapacity pobytových sociálnych služieb pre seniorov, ktorí sú odkázaní na celodennú starostlivosť. V tomto prípade ide nielen o rozšírenie existujúcich kapacít v zariadeniach, ale aj o modernizáciu existujúcich spoločenských a oddychových  miestností či priestorov na rozvoj pracovných zručností a záujmovú činnosť.           

Projekt „Moderné technológie” – v súčasnosti čakáme aj na výsledky jednej časti projektu SOS – moderný systém do domácnosti pre ľudí, ktorí potrebujú určitý dohľad, privolanie pomoci, meranie vitálnych funkcií. Verím, že v prípade tohto projektu zameraného na sociálne služby s použitím špičkovej technológie, ktorá slúži nielen na pomoc pri riešení krízových situácií, ale aj na kontrolu zdravotného stavu a predvídanie hroziaceho nebezpečenstva, budeme úspešní. 

Skvalitňovanie opatrovateľskej služby – neustále kladieme dôraz na terénne služby akéhokoľvek druhu, aby mohli naši klienti ostať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí. V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťame aj projekt zameraný na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Tí môžu byť nápomocní opatrovateľom v domácnosti pre obyvateľov, ktorým už mesto poskytuje opatrovateľskú službu. Môžu pomáhať pri umývaní okien, vešaní záclon, vysávaní, upratovaní, čítaní alebo lúštení krížoviek. Zároveň môžu asistovať pri nákupoch, pomocných prácach v záhrade či okolo rodinného domu, pri venčení psíka, prechádzke atď.

Výstavba nájomných bytov – výstavbu nájomných bytov na Ďumbierskej ulici sme plánovali realizovať ešte tento rok. Avšak, vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa sa ukázalo, že jednotkové ceny stavebných materiálov boli nad rámec výšky dotácie obstarávacích nákladov na 1 m² podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu, ktorú v tom čase poskytovala vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR. Preto naša  žiadosť nemohla byť úspešná. Po tlaku samospráv došlo k úprave cien, na základe čoho sa opätovne budeme môcť uchádzať o dotáciu na výstavbu nájomných bytov začiatkom roka 2023. 

Top