Načítavam...

Máme poctivý plán na roky 2022 – 2026: Školy, škôlky a športoviská pre všetkých

Aktuality
Zdieľať:
Máme poctivý plán na roky 2022 – 2026: Školy, škôlky a športoviská pre všetkých

Za uplynulé roky sa nám darilo rekonštruovať materské školy a rozširovať ich kapacity. Vďaka tomu je dnes Banská Bystrica jedným z mála miest na Slovensku, ktoré dokážu prijať do svojich škôlok všetky prihlásené deti. Naďalej chceme komplexne a systematicky znižovať investičný dlh a opotrebovanie budov a školských zariadení. Budeme  pokračovať v rozširovaní odborných učební na školách pre zlepšenie podmienok na získavanie vedomostí a zručností našich detí.

Zároveň plánujeme vytvoriť environmentálny program pre školy a rozvíjať tzv. inkluzívne tímy zložené z odborných zamestnancov, detských psychológov, pedagógov či asistentov, ktoré vytvoria podmienky pre vzdelávanie všetkých žiakov i detí, a zároveň budú podporovať učiteľov i rodičov. Našou ambíciou je podporovať komunitný život a podľa moderných trendov vytvoriť z Banskej Bystrice 15-minútové mesto, kde budú mať obyvatelia základné služby v dostupnej vzdialenosti.

Preto neustále budujeme, opravujeme a revitalizujeme zastarané športoviská, športové areály a verejné priestory na sídliskách, vďaka čomu môžu obyvatelia rôznych vekových kategórií tráviť voľný čas v okolí svojich domovov bez toho, aby museli cestovať za oddychom a voľnočasovými aktivitami do iných častí mesta. Zároveň plánujeme realizovať aj výstavbu hokejbalového ihriska a skateparku.

Stúpajúce ceny energií a naše priority v oblasti energetiky vyústili do ďalšieho ambiciózneho projektu – vyrábať v našom meste vlastnú elektrinu a využívať ju najmä na pokrytie spotreby mestských zariadení a budov.  Chceme tým nadviazať na systematickú prácu a realizáciu opatrení, na ktorých sme pracovali v uplynulých rokoch, keď sa nám darilo zlepšovať energetickú hospodárnosť budov našich materských škôl, vymieňať okná, ale aj regulovať vykurovanie.

Prečítajte si o našich plánoch:

Obnova ďalších škôlok a škôl

V rámci našich plánovaných aktivít chceme zrealizovať z Plánu obnovy a odolnosti ďalšie projekty zamerané na rekonštrukciu materských a základných škôl. Cieľom je okrem vytvorenia príjemnejšieho prostredia pre naše deti a učiteľov, zásadným spôsobom zmeniť energetickú efektívnosť budov, a tak v tejto neľahkej dobe obrovského nárastu cien energií ušetriť mestské financie. V podobnom duchu chceme dokončiť rekonštrukciu základnej umeleckej školy, v ktorej plánujeme dokončiť výmenu všetkých okien. Aj keď väčšina základných škôl na území mesta má už vo svojom areáli multifunkčné športoviská, ktoré v popoludňajších hodinách slúžia verejnosti, chceme pokračovať v ich dopĺňaní, a najmä budovaní v školách, v ktorých ešte chýbajú. V zmysle návrhov vyplývajúcich z aktuálne vytvorenej novej koncepcie rozvoja banskobystrického školstva budeme zavádzať opatrenia, ktoré sú v nej odporúčané a mali by smerovať k zvýšeniu kvality vzdelávania v našich školských zariadeniach.

Fotovoltická elektráreň na mestských budovách

Stúpajúce ceny energií a naše priority v oblasti energetiky vyústili do ďalšieho ambiciózneho projektu – vyrábať v našom meste vlastnú elektrinu a využívať ju najmä na pokrytie spotreby mestských zariadení a budov. Chceme tým nadviazať na systematickú prácu a realizáciu

opatrení, na ktorých sme pracovali v uplynulých rokoch, keď sa nám darilo zlepšovať energetickú hospodárnosť budov našich materských škôl (MŠ Karpatská, MŠ na Ul. 9. Mája, MŠ Tatranská, MŠ Na Lúčkach, MŠ Šalgotarjánska…). Vyregulovaním vykurovania vo viacerých objektoch mesta, ale aj výmenou okien na škôlkach či školách sme minimalizovali najväčšie úniky tepla.  K ďalším úsporným opatreniam patrila  napr. výmena osvetlenia na Uhlisku a časti Fončordy, v čom chceme pokračovať aj v ďalšom období.

Na to, aby sme mohli vyrábať vlastnú energiu sme v prvej fáze vytypovali prvých 32 budov, na ktorých by mohli vyrásť biosolárne strechy vyrábajúce elektrickú energiu zo slnka. V najbližších dňoch  bude ukončená na vybraných objektoch štúdia uskutočniteľnosti inštalácie fotovoltických zariadení a batériových úložísk. Štúdia nám jasne stanoví vhodnosť objektov, návratnosť, náklady, technické riešenia a predpokladaný výkon, ktorý budeme vedieť vyrobiť. Následne prebehne proces statického posúdenia vybraných budov a navrhovaných technických a technologických riešení. Po statickom posúdení bude nasledovať príprava projektovej dokumentácie.

Zelené riešenia patria medzi naše priority, preto súčasťou našich projektov sú aj zelené strechy, ktoré, okrem iného, prirodzene ochladzujú budovy, zmierňujú negatívne dopady zmeny klímy a pod. Po projektovej príprave sa sústredíme na možnosti realizácie a financovania biosolárnych striech, najmä z finančných zdrojov EÚ. Už v roku 2023 predpokladáme začiatok realizácie prvých 6 objektov, ktoré budú financované z Plánu obnovy a odolnosti (napr. ZŠ Ďumbierska, ZŠ Golianova, ZŠ Gaštanová, ZŠ Trieda SNP, MŠ Horná).

Zdroj: https://pixabay.com/sk/photos/solarnej-energie-solarne-panely-862602/

Top