Načítavam...

Máme poctivý plán na roky 2022 – 2026: Príťažlivé, atraktívne a bezpečné mesto

Aktuality
Zdieľať:
Máme poctivý plán na roky 2022 – 2026: Príťažlivé, atraktívne a bezpečné mesto

Banská Bystrica patrí k obľúbeným a vyhľadávaným mestám na mape Slovenska. Aj napriek pandémii sa nám podarilo vďaka mnohým projektom zatraktívniť ponuku pre obyvateľov, ako aj pre domácich a zahraničných návštevníkov. V nastavenom trende chceme pokračovať, podobne ako aj v odstraňovaní „kostlivcov a strašiakov“, ktorých v meste máme. Našou prioritou je  získanie Domu kultúry do vlastníctva mesta, jeho rekonštrukcia a opätovné otvorenie pre verejnosť.

Intenzívne komunikujeme aj s investormi, ktorí plánujú realizovať svoje zámery na roky zanedbaných miestach. Ide o výstavbu parkovacieho domu v jame pri MsÚ, rekonštrukciu objektov kina Hviezda, starého Tesca či výstavbu moderného komplexu na mieste bývalej Slovenky. Pripravujeme revitalizáciu Námestia slobody na základe urbanisticko-architektonickej súťaže či obnovu Strieborného námestia.

Zatraktívnime ďalšie verejné priestory, ktoré skvalitnia život Banskobystričanom a návštevníkom nášho mesta. Nie je nám ľahostajná ani budúcnosť mestských hradieb, ako ani najvýznamnejšej národnej kultúrnej pamiatky – Medeného hámra, ktorého dva objekty sme už odkúpili do nášho vlastníctva. Máme zámer vybudovať parčík s prístaviskom pre vodákov pri malej železničnej stanici, rozširovať kamerový systém, zameriame sa na komplexnú obnovu urpínskych serpentín, ale  aj na podporu aktivít pre návštevníkov našich zdravých a zelených mestských lesov.

V neposlednom rade chceme zvýšenú pozornosť venovať aj plážovému kúpalisku a amfiteátru, ktoré boli mojimi predchodcami prenajaté súkromníkom na tridsať rokov. Aj napriek tomu chceme po dôkladnej analýze priniesť možnosti ich ďalšieho rozvoja.

Prečítajte si viac

Odkúpenie Domu kultúry – naším cieľom je do konca tohto roka spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom získať do vlastníctva mesta a kraja objekt Domu kultúry. Následne sa budeme môcť pustiť do prípravy projektu jeho komplexnej obnovy, ktorú chceme zrealizovať z mimorozpočtových zdrojov. Pevne verím, že sa nám postupnými krokmi podarí prinavrátiť Domu kultúry status dôstojného kultúrno-spoločenského stánku, aby ho mohli po rokoch opäť využívať všetci Banskobystričania a návštevníci mesta.  

Projekt parčíka pri malej železničnej stanici a revitalizácia urpínskych serpentín – ide o projekt zameraný na premenu existujúceho priestranstva pri Hrone, vrátane mosta, na promenádu určenú pre peších aj cyklistov s vybudovaním prístaviska pre vodákov. V procese príprav bolo najnáročnejšie majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov so Železnicami SR, a následné získanie potrebných povolení, keďže sa nachádzame v ochrannom pásme železníc. Na vytvorenie parčíka je v súčasnosti vydané územné rozhodnutie, a následne sfinalizujeme  projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Pripravujeme aj zadanie k súťaži na projekt komplexnej revitalizácie urpínskych serpentín s vybudovaním výhľadne na Urpíne, ktorý by nadväzoval na spomínaný parčík pri malej železničnej stanici.

Komplexná revitalizácia Námestia slobody – na základe medzinárodnej architektonickej súťaže chceme získať komplexný návrh obnovy Námestia slobody, vrátane priestoru pred Domom kultúry či parkoviska pred bývalou Dopravnou bankou. Naším zámerom je, aby sa prioritou tejto lokality stal chodec, nie autá, ako je to v súčasnosti. Nevyhnutnou súčasťou budú rôzne bezpečnostné opatrenia, obnova autobusových zastávok i zazelenanie celej lokality. Aktuálne sme v procese vyhlásenia medzinárodnej architektonickej súťaže formou súťažného dialógu.  Začiatkom roka 2023 by sme mohli poznať výsledky a najlepší návrh, ktorý vyberie odborná komisia zložená aj zo zahraničných architektov.

Pozornosť venujeme Striebornému námestiu – vnímame aj potrebu riešenia dopravnej situácie v lokalite Strieborného námestia. V súčasnosti preto pracujeme na vybudovaní malej okružnej križovatky pri mestskom parku, a zároveň veľmi intenzívne komunikujeme s novým vlastníkom Slovenky. Po dohode s mestom pracujú architekti tohto projektu nielen na riešení výstavby bytových jednotiek a polyfunkčných objektov, ale aj na návrhu komplexnej revitalizácie celého územia Strieborného námestia.  Verím, že aktívnou spoluprácou s investorom, vybudovaním nového prestupného bodu verejnej dopravy či kvalitných priestorov pre chodcov zvýšime bezpečnosť a atraktivitu celej  lokality. 

Mestské hradby – zameranie hradieb bolo vykonané tento rok fotogrametricky laserovým skenerom a pomocou dronov v kombinácii s metódami terestrického merania. Geodetické zamerania boli postúpené oddeleniu evidencie a správy majetku MsÚ za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov. Po komplexnom spracovaní všetkých podkladov chceme požiadať Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica o metodické usmernenie k obnove hradieb, predovšetkým tých, ktoré sa nachádzajú na mestských pozemkoch.

https://sketchfab.com/3d-models/bb-hradby-a-11ace59cac574925b1963588c1077bd8

Medený hámor – v uplynulom období sme odkúpili dva objekty tejto najvýznamnejšej technickej pamiatky aj s priľahlými pozemkami. V súčasnosti rokujeme s vlastníkom zvyšnej časti tohto priestoru, aby sme vytvorili ucelenú koncepciu jeho využitia.

Analýza zmlúv plážového kúpaliska a amfiteátra – o plážové kúpalisko s jedinečnou polohu v bezprostrednom centre mesta sa zaujímame dlhodobo. Svedčí o tom nejeden poslanecký prieskum, ktorý sme v uplynulom období zrealizovali. Treba pripomenúť, že moji predchodcovia dali ešte v roku 2007 kúpalisko do dlhodobého nájmu na tridsať rokov súkromnému prevádzkovateľovi. Už po mojom nástupe do funkcie primátora sme disponovali právnou analýzou zmluvy od môjho predchodcu, ktorá hovorila o tom, že nie je možné zmluvu vypovedať. Na základe nových informácií, ktoré sme získali, sme túto otázku opätovne otvorili. Zmluvy k plážovému kúpalisku, podobne ako aj k amfiteátru sa aktuálne nachádzajú na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá nám k nim pripraví nezávislé stanovisko. Ak sa ukáže čo i len najmenšia šanca tieto zmluvy ukončiť, urobíme to. Zároveň budeme hľadať možnosti ako prinavrátiť týmto miestam to, čo ich robilo kedysi výnimočnými.

Top