Načítavam...

Takto sme menili Banskú Bystricu 2018 – 2022: Pracujeme na zdravšom, krajšom a čistejšom meste

Aktuality
Zdieľať:
Takto sme menili Banskú Bystricu 2018 – 2022: Pracujeme na zdravšom, krajšom a čistejšom meste

Všetci chceme žiť v čistom, zelenom a bezpečnom meste. To vieme docieliť nielen činnosťou samosprávy, ale najmä správaním sa každého jedného z nás. Teší ma, že v Banskej Bystrici žije mnoho aktívnych komunít a ľudí, ktorí svojou prácou a prostredníctvom rôznych aktivít nezištne prispievajú k vytváraniu zdravšieho a krajšieho prostredia.  Zároveň som rád, že sa nám počas uplynulých štyroch rokov darilo skvalitňovať služby v odpadovom hospodárstve, odstraňovať čierne skládky či dlhodobo stojace vozidlá, revitalizovať verejné priestranstvá a zvyšovať bezpečnosť v uliciach mesta. Zmena dodávateľov niektorých služieb tiež priniesla do mesta nové inovatívne prístupy, napríklad v oblasti zberu odpadu či pri údržbe chodníkov. Prečítajte si, na čom všetkom sme pracovali, a to aj napriek neľahkým časom, ku ktorým prispela pandémia či situácia vo svete. 

Moderný a inovatívny prístup v oblasti zberu odpadu

Počas môjho druhého volebného obdobia došlo v Banskej Bystrici k výraznej zmene, keď sme po 28 rokoch vysúťažili nového partnera zabezpečujúceho zber a likvidáciu odpadu. Aj vďaka tomu boli v celom meste na kontajnerových stojiskách vymenené staré plechové nádoby za nové. Našou požiadavkou zároveň bolo, aby zberová spoločnosť kládla väčší dôraz na čistotu stojísk, ale aj kontajnerov. Tú dodávateľ služby v súčasnosti zabezpečuje prostredníctvom špecializovaných vozidiel, čo sa ukázalo ako výhoda aj počas pandémie. Spoločne sme sa venovali náročnej projektovej príprave budovania podzemných kontajnerov, ktoré postupne pribudnú v lokalitách, v ktorých nám to umožňujú inžinierske siete. Dovolím si tvrdiť, že zber komunálneho odpadu patrí k náročným službám nielen z hľadiska počtu každodenných úkonov, jeho vývozu v hustej premávke za každého počasia, ale aj z dôvodu potrebného obslužného personálu či techniky. Hoci pandémia v uplynulých rokoch neraz spôsobila výpadok zamestnancov zbernej spoločnosti, ktorí sú často predmetom diskusií na sociálnych sieťach, všetci v našom meste odvádzajú záslužnú prácu.  Ja osobne si ich veľmi vážim a za ich nasadenie, napríklad aj počas víkendov a sviatkov, som im vďačný.

Odstraňovanie čiernych skládok a starostlivosť o zeleň

Vďaka odborným útvarom, aktivačným pracovníkom mesta, mestskému sociálnemu podniku Medzitrh práce – Šanca pre všetkých, ako aj aktívnym dobrovoľníkov sa za uplynulé roky podarilo z Banskej Bystrice odstrániť takmer sto čiernych skládok. Dobrá správa je, že pokiaľ ide o mieru vytriedeného odpadu, patríme medzi najlepšie samosprávy. Okrem toho sa môžeme pochváliť aj tým, že patríme k najzelenším krajským mestám. Naša unikátnosť spočíva v tom, že z ktorejkoľvek mestskej časti sa vieme len za pár minút ocitnúť v mestských lesoch, v ktorých  sme len v priebehu tohto roka vysadili 26 000 nových stromčekov. Mnohé projekty súvisiace so zeleňou sme realizovali aj vďaka príspevkovej organizácii Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), napr. prírode blízke a mozaikovité kosenie či osádzanie mobilnej zelene a pod. 

Revitalizácia vnútroblokov so zelenými a modrými opatreniami

Obnovu rozsiahlych verejných priestorov v Sásovej (4,5 ha) a na Fončorde (1,5 ha)  zameraných aj na zavádzanie zelených a modrých opatrení súvisiacich so zmenou klímy sme mohli zrealizovať vďaka získaným mimorozpočtovým zdrojom. Revitalizáciu lokalít sme plánovali ešte v roku 2018 spolu s obyvateľmi, preto majú dnes podobu, akú sme si spoločne na stretnutiach odsúhlasili. Oba vnútrobloky už dnes môžu využívať všetky vekové kategórie. Na sídliskách vznikli atraktívne voľnočasové zóny,  zastarané športoviská nahradili nové plochy na športovanie, pribudli komunitné záhrady, obnovili sa chodníky, zrealizovala sa výsadba nových stromov rôzneho druhu a mnoho iného. Participatívnym spôsobom a vďaka stretnutiam s obyvateľmi sme rozbehli aj projekty Zelených sídlisk s cieľom obnoviť ďalších sedem lokalít Banskej Bystrice s celkovou rozlohou 55 hektárov. Sú to lokality Mládežnícka – Družby – Okružná (Fončorda), Bernolákova – Radvanská (Radvaň – Kráľová), Podháj (Radvaň – Kráľová), Magurská – Krivánska – Jelšový hájik (Rudlová – Sásová), Vansovej (staré mesto – Fortnička), Severná ulica (staré mesto), Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká (Podlavice). Ide o projekt najväčšej revitalizácie zelených plôch na území mesta za posledné desaťročia, ktorý je  zameraný práve na zmierňovanie dopadov súvisiacich so zmenou klímy. Som si istý, že prienik názorov odborníkov a ľudí, ktorí bývajú a každý deň trávia svoj čas v daných lokalitách, nám prinesie pozitívnu a žiadanú zmenu.   

Zefektívnenie práce príslušníkov mestskej polície

Mestská polícia je neoddeliteľnou súčasťou nášho mesta už 30 rokov. Policajti to v dnešnej dobe nemajú vôbec jednoduché. O to viac si vážim prácu celého tímu, ktorý dohliada na verejný poriadok a je v mnohých smeroch nápomocný obyvateľom a návštevníkom nášho mesta. Po nástupe nového náčelníka mestskej polície v roku 2019 sa podarilo zefektívniť celý aparát MsP zvýšením počtu príslušníkov do priameho výkonu služby, ale aj zmodernizovať vybavenie. Rozšírili sme kamerový systém v jednotlivých lokalitách mesta, ako aj operačné stredisko MsP, ktoré je riešené ako chránená dielňa. Príslušníci mestskej polície zohrali dôležitú úlohu v časoch pandémie koronavírusu či pri utečeneckej kríze. Svoju nezameniteľnú pozíciu v našom meste potvrdili aj počas organizácie Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2022. Čo ma však teší je aj fakt, že sme sa stali vzorom pre iné samosprávy.  Vďaka  kvalitne nastavenému mechanizmu a systematickej práci mestských policajtov i odborných útvarov sa nám podarilo z viacerých lokalít odstrániť viac ako 300 dlhodobo stojacich vozidiel, čo predstavuje takmer  90-percentnú úspešnosť. Začal sa tak riešiť problém, na ktorý Banskobystričania poukazovali dlhé roky. Okrem krajšieho vzhľadu sídliska sa tak uvoľnilo aj niekoľko parkovacích miest.

Záverom

Za uplynulé štyri roky sa nám však toho podarilo omnoho viac. Zrealizovali sme doposiaľ najväčšiu rekonštrukciu verejného osvetlenia za posledných 30 rokov na Uhlisku a v časti Fončordy, ako aj komplexnú rekonštrukciu verejných toaliet na Námestí SNP či Štefánikovom nábreží. Vďaka získanému grantu vo výške 1,4 mil. eur na projekt Reakcia na zmenu klímy, pracujeme na vytvorení mestskej klimatickej stratégie a realizácii ďalších opatrení. Ďakujem všetkým odborným útvarom, ktoré každý deň pracujú na projektoch prospešných pre mesto i obyvateľov, ale aj vám, milí Banskobystričania a Banskobystričanky. Ľudia v našom meste sa vždy vedeli spojiť, a pokiaľ ide o životné prostredie musím uznať, že je táto súdržnosť vo veľkej miere viditeľná. Dobrú energiu je cítiť počas Týždňa dobrovoľníctva, ale aj pri každoročnej akcii Za krajšie mesto. Ruku k dielu vždy priložia deti z materských a základných škôl, stredoškoláci, stredná generácia i seniori. Ďakujem, že realizujete mnoho zelených nápadov, skrášľujete okolie svojich domov či bytoviek, sadíte kvety, triedite odpad a zaujímate sa o mesto, v ktorom žijete. Aj to je jeden z dôvodov, prečo nepoľavujeme a podnikáme všetky možné kroky vedúce k tomu, aby bola Banská Bystrica čisté, zelené a bezpečné mesto. Verím, že aj v tejto oblasti ešte máme čo zlepšovať a aj prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov sa nám podarí dať zelenú ešte mnohým skvelým nápadom a projektom. 

Top