Načítavam...

Deti v zdravých priestoroch

Kto sa hýbe, robí veľa pre svoje zdravie. Aj preto sme za posledné obdobie investovali nemalé finančné prostriedky z mestského rozpočtu a zo získaných dotácií do budovania a obnovy športovísk.

Naše projekty
Zdieľať:

Začali sme s obnovou Materskej školy Šalgotarjánska

Som rád, že sa nám podarilo získať dotáciu vo výške 1,4 mil. eur z Nórskych fondov, vďaka ktorým môžeme realizovať viacero aktivít. Súčasťou je aj rekonštrukcia škôlky na Fončorde. Začiatkom apríla sme spustili stavebné práce, ktoré sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy. Ide o súčasť aktivít v rámci projektu „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“. Pôjde napríklad o zateplenie budovy, strechy, výmenu svietidiel či merania a regulácie pre vykurovanie, vetranie a zber prevádzkových dát. Cieľom je prispieť k zvýšeniu odolnosti voči klimatickým zmenám. Zároveň sme sa zapojili do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu. Verím, že budeme úspešní a pristúpime aj k rozšíreniu kapacít tejto škôlky.

Budova MŠ Šalgotarjánska

Naši žiaci sa dočkajú moderných odborných učební

Projekt modernizácie učební vo všetkých jedenástich základných školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti sme predstavili po prvý raz už v roku 2017. Žiaľ, pre komplikovaný a opakovaný proces verejného obstarávania sa celý zámer zastavil. Chcem sa preto poďakovať všetkým riaditeľom a riaditeľkám i pedagogickému zboru za trpezlivosť a pochopenie. Školy budú mať zrekonštruované učebne fyziky, bio-chémie, techniky či informatiky a obnovy sa dočkajú aj školské knižnice. Dokopy pôjde o 40 tried, ktorých vybavenie bude vyhovovať súčasnej dobe. Chýbať nebudú nové notebooky, dataprojektory, interaktívne tabule, ale aj laboratórne zariadenie a edukačné pomôcky. Žiaci tak budú môcť realizovať rôzne chemické či fyzikálne pokusy, aplikovať teoretické poznatky do praxe a zároveň zdokonaliť svoje technické schopnosti. Som presvedčený, že zmodernizované učebne vybavené rôznymi didaktickými pomôckami skvalitnia výučbu vybraných odborných predmetov nielen učiteľom, ale hlavne školákom.

Mestský mládežnícky štadión v novom šate

Podarilo sa! Som rád, že staré ihrisko v nevyhovujúcom stave v mestskej časti Radvaň-Kráľová sa premenilo na moderné športovisko, ktoré budú môcť využívať futbalisti na trénovanie a organizovanie športových podujatí na lokálnej i národnej úrovni. Už len kompletne skolaudovať a odovzdať do užívania, aby mohlo slúžiť všetkým futbalovým nadšencom.

Mestský mládežnícky štadión v Kráľovej

Obnovujeme národnú kultúrnu pamiatku – Základnú umeleckú školu J. Cikkera

Základná umelecká škola Jána Cikkera, ktorá vychováva mladých tanečníkov, hudobníkov či výtvarníkov, je neodmysliteľnou súčasťou nášho mesta. Som rád, že sa nám ju podarilo zrekonštruovať a zamedziť tomu, aby rozpadajúca sa fasáda ohrozovala deti a rodičov. V roku 2020 išlo o náročnú obnovu, a to aj z finančného hľadiska, keďže budova ZUŠ-ky je národná kultúrna pamiatka. Práve z tohto dôvodu sme museli intenzívne komunikovať s pamiatkarmi, ktorí sa vyjadrovali k postupu prác a použitiu potrebných materiálov. Počas obnovy fasády musela byť vrchná brizolitová omietka odstránená v celom rozsahu a v zmysle požiadaviek Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) nahradená novou špeciálnou omietkou, ktorú sme objednávali až z Nemecka. Spolu s výmenou 57 okien v dvorovej časti sa preto náklady na obnovu len v týchto dvoch položkách vyšplhali na 291 000 eur. Keramický obklad, ktorým je budova ZUŠ-ky špecifická, mal byť podľa pôvodného zámeru len očistený a ošetrený hydrofóbnym náterom. Počas opravy omietok sa však zistilo, že keramická výzdoba fasády okolo okien a na štítových stenách je značne poškodená a navyše bola v minulosti neodborne natretá nevhodným náterom. Miestami obklad úplne chýbal. Aby sme predĺžili životnosť pôvodného keramického obkladu a zároveň aj zjednotili vzhľad fasády, pristúpili sme k jeho reštaurovaniu v rozsahu 512 metrov štvorcových, čo si vyžiadalo ďalšie náklady vo výške 72 000 eur. Som rád, že v ulynulom roku sme začali aj s kompletnou obnovou strechy, ktorá už bola v havarijnom stave. Starú strešnú krytinu nahradí nová falcovaná z titánzinku. Na základe vypracovaného dendrologického posudku je navrhnutá výmena debnenia v celom rozsahu a lokálna výmena nevyhovujúcich prvkov konštrukcie krovu. Súčasťou prác je aj zosilnenie existujúcich oceľových nosných prvkov atiky a kompletná výmena bleskozvodu. Verím, že po dohode s KPÚ sa budeme môcť pustiť v ďalšom období aj do výmeny okien na prednej fasáde, ktorá je viditeľná z cesty I/66 popri Hrone.

Pripravujeme výstavbu skateparku a hokejbalového ihriska

Po tom, ako sme vyčlenili finančné prostriedky na výstavbu týchto dvoch športovísk na parkovisku Mičinská, sa naplno rozbehla ich príprava. Dnes sme sa spolu s projektantom a kolegami z mestského úradu stretli priamo na mieste, aby sme doladili všetky detaily pred tým, než pristúpime k príprave projektu. Prizvaní boli aj zástupcovia hokejbalovej a skaterskej komunity. Koniec koncov, slúžiť má predovšetkým im, takže sme si chceli vypočuť, aké sú ich konkrétne predstavy a požiadavky. V minulosti na tomto mieste skatepark bol. Dnes je však v nevyhovujúcom stave, a preto je naším cieľom obnoviť ho. Zároveň chceme vedľa neho vybudovať hokejbalové ihrisko, ktoré v požadovaných rozmeroch v Banskej Bystrici chýba. Na jeho výstavbu využijeme mantinely z haly B, ktoré nám zostali po rekonštrukcii zimného štadióna. Celý areál oplotíme, pribudnú toalety, šatne či osvetlenie. Z nášho pohľadu je práve táto oblasť ideálnym priestorom, v ktorom nebudú športovci nikoho rušiť. Táto lokalita prirodzene nadväzuje na oddychovú zónu Pod Ryba, ako aj na chodníky popri protipovodňovej ochrane, ktoré využívajú mnohí Banskobystričanmi na šport. Výhodou je aj dobré dopravné napojenie, vrátane MHD, vďaka čomu môžu športoviská využívať obyvatelia z akejkoľvek časti mesta. V tejto chvíli začíname s prípravou projektu a verím, že sa nám čo najrýchlejšie podarí vybaviť všetky potrebné povolenia, aby sa mladí športovci dočkali svojho vytúženého športoviska čo najskôr.

Pripravujeme projekt pre hokejbalovú a skaterskú komunitu

Zrekonštruujeme aj okolie zimného štadióna

Som rád, že popri komplexnej obnove a modernizácii jedného z najstarších zimných štadiónov na Slovensku, môžeme pristúpiť aj k rekonštrukcii celého areálu. Práce sa zamerajú na prepojenie chodníka pre peších popri Hrone so spevnenými plochami v okolí zimného štadióna. V južnej časti areálu ich budú tvoriť pochôdzne a vnútro-areálové odstavné plochy zo zámkovej dlažby. V severnej časti bude zatrávňovacia dlažba, terasy a štrkové časti. Okolie budú dopĺňať trávnaté plochy s vysokou i krovitou zeleňou a chýbať nebude ani nový mobiliár. Pribudne aj oplotenie, vlajkosláva, sadovnícke úpravy a nové areálové osvetlenie. Vynovený areál bude disponovať aj priestorom pre nabíjanie elektrických bicyklov a predprípravou na nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Zároveň sa už čoskoro začne aj s modernizáciou technickej infraštruktúry štadióna ako je osvetlenie, ozvučenie a inštalácia veľkoplošných obrazoviek. Banská Bystrica sa tak po rokoch bude môcť pýšiť nielen moderným športovým stánkom 21. storočia, ale aj bezpečným a komfortným okolím pre návštevníkov športových podujatí i samotných športovcov.

Október 2020 Obnovené sú už aj škôlky na Strážovskej a Karpatskej

Projekty zamerané na rozširovanie kapacít a znižovanie energetickej náročnosti v MŠ Karpatská a MŠ Strážovská  na sídlisku Sásová boli ukončené, škôlky sú riadne skolaudované  a  môžu ich plnohodnotne využívať všetci malí škôlkari i zamestnanci. Vďaka dvom novým triedam mohli riaditeľky prijať ďalších 44 detí. V mestskej časti Rudlová – Sásová sme tak vďaka získaným eurofondom za uplynulé roky kompletne obnoviť tri najväčšie materské školy a z rozpočtu mesta  vymeniť okná v MŠ na Magurskej, v MŠ Odbojárov a v MŠ Sásovská cesta.

Jún 2020 Vybudujeme Mestský mládežnícky štadión v mestskej časti Radvaň – Kráľová

Práve v deň ukončenia školského roka sme zrealizovali posledný symbolický výkop na futbalovom trávniku v Radvani. Z prieskumov, ktoré sme realizovali v roku 2017, keď sme boli Európske mesto športu sme zistili, že športová infraštruktúra v Banskej Bystrici je poddimenzovaná, a aj futbal v našom meste. Toto riešenie  dokáže vytvoriť podmienky a skvalitniť infraštruktúru tak, aby sa futbal mohol vrátiť späť na miesta, ktoré mu v meste pod Urpínom vždy patrili. Verím, že tento zámer sa nám podarí zrealizovať do úspešného konca, mladí futbalisti a športová verejnosť projekt ocenia a vo finále ho budú využívať.  

Jún 2020 Kompletne sme zrekonštruovali MŠ na Ulici 9. mája

Materská škola na Ulici 9. mája na Uhlisku zmenila za posledný rok svoju podobu.  Po komplexnej rekonštrukcii, rozšírení kapacít a nákupe nového vybavenia je modernejšia, priestrannejšia, kvalitnejšia a bezbariérová. Vďaka prístavbe nového objektu ju bude môcť navštevovať na rozdiel od pôvodného počtu  63 až 107 detí. Skrášlenie vonkajšej záhrady a ihriska spolu s obnovou prístupovej cesty a chodníkov prispeje k väčšiemu komfortu malých Banskobystričanov.  Od roku 2016 sme vďaka eurofondom a financiám z mestského rozpočtu vytvorili  pre malých Banskobystričanov 242 nových miest.  Záujem rodičov umiestniť svoje dieťa do škôlky v centre mesta je veľký, preto som rád, že sa nám podarilo zrekonštruovať túto škôlku v oveľa skoršom termíne ako sme plánovali a vybudovať ďalšie triedy pre 44 detí.

Top