Načítavam...

Deti v zdravých priestoroch, obnova športovísk

Kto sa hýbe, robí veľa pre svoje zdravie. Aj preto sme za posledné obdobie investovali nemalé finančné prostriedky z mestského rozpočtu a zo získaných dotácií do budovania a obnovy športovísk.

Naše projekty
Zdieľať:

Na futbalový štadión v Kráľovej sme získali dotáciu 900-tisíc eur

Mestský mládežnícky štadión má už niekoľko mesiacov nový vzhľad, z čoho majú radosť predovšetkým mladé a talentované futbalové nádeje. Naším cieľom bolo pre nich vytvoriť podmienky pre rozvoj a odborný rast, zabezpečiť základňu pre mládežnícke reprezentácie Slovenskej republiky, a v neposlednom rade, organizovať vlastné športové podujatia na národnej úrovni. Som preto rád, že čerstvo zmodernizovaný areál sme mohli pokrstiť Majstrovstvami Slovenska v malom futbale, ktoré naše mesto hostilo začiatkom júla. Bolo to vydarené podujatie, na ktoré môžeme byť právom hrdí.

Teší ma, že na rekonštrukciu štadióna sa nám podarilo čerpať aj mimorozpočtové finančné prostriedky. Z vládnej dotácie sme získali najprv 730 tisíc eur, a pred nedávnom sme boli úspešní opäť, kedy sme z Fondu na podporu športu dostali viac ako 900 tis. eur. Aj vďaka tomuto kroku sme dokázali ušetriť financie, ktoré budeme môcť využiť na iné dôležité zámery, ktoré posunú Banskú Bystricu vpred.

V škôlkach máme miesto pre všetky banskobystrické deti

Som veľmi rád, že Banská Bystrica je jedným z mála miest na Slovensku, ktoré dokážu prijať do svojich materských škôl všetky prihlásené deti. Týka sa to škôlkarov, ktorí si budú plniť predprimárne vzdelávanie, ale aj detí, ktoré dosiahli vek štyri, tri, a vzhľadom na voľné kapacity výnimočne aj dva roky.

Od samého začiatku bolo mojou víziou zabezpečiť dostatočný počet miest v škôlkach, a uspokojiť tak potreby rodičov. Postupne, po malých krokoch sme hľadali cesty a riešenia, pomocou ktorých by sme mohli získať finančné prostriedky, a následne pristúpiť k rekonštrukciám materských škôl, vrátane rozšírenia ich kapacít. Od roku 2015 sa nám podarilo stavebnými úpravami financovanými z mestského rozpočtu, ale predovšetkým vďaka získaným európskym zdrojom, vytvoriť 286 nových miest pre najmenších obyvateľov nášho mesta. Dobrou správou je, že v rámci aktuálne realizovanej obnovy MŠ Šalgotarjánska už čoskoro pribudnú ďalšie.

Veľmi ma teší, že zamietnuté žiadosti spred niekoľkých rokov sú už minulosťou. Ak aj došlo k situácii, že požadovaná škôlka, do ktorej prihlásili rodičia svoje dieťa bola obsadená, zamestnanci Školského úradu sa im snažili vyjsť v ústrety a ponúkli im inú alternatívu. Dlhodobé ciele či systematická a tímová práca tak opäť raz padli na úrodnú pôdu. Výsledkom je, že už tretí rok po sebe sme prijali všetky malé Banskobystričanky i Banskobystričanov, a vzhľadom na mimoriadnu situáciu v uplynulých mesiacoch sme mohli pomôcť aj deťom z našej susednej krajiny.

Ďalšia dobrá správa pre materskú školu Šalgotarjánska

Začiatkom apríla tohto roka sme začali so stavebnými prácami, ktoré sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy. Cieľom je prispieť k zvýšeniu odolnosti voči klimatickým zmenám a zlepšiť schopnosť reakcie. Zároveň sme sa zapojili do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu. Som rád, že naša žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená. Čoskoro tak budeme môcť pristúpiť k rekonštrukcii zameranej na rozšírenie kapacít, zväčšenie i zlepšenie priestorov. Vytvorené budú nové šatne a sprchy pre zamestnancov školskej jedálne a sprchy budú zároveň zriadené aj pre deti v miestnostiach hygieny. Súčasťou opráv bude aj výmena obkladov, stierok, vnútorných dverí, zdravotechnického zariadenia a škôlka sa dočká aj novej kanalizácie či elektroinštalácie v celom rozsahu.

Začali sme s obnovou Materskej školy Šalgotarjánska

Som rád, že sa nám podarilo získať dotáciu vo výške 1,4 mil. eur z Nórskych fondov, vďaka ktorým môžeme realizovať viacero aktivít. Súčasťou je aj rekonštrukcia škôlky na Fončorde. Začiatkom apríla sme spustili stavebné práce, ktoré sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy. Ide o súčasť aktivít v rámci projektu „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“. Pôjde napríklad o zateplenie budovy, strechy, výmenu svietidiel či merania a regulácie pre vykurovanie, vetranie a zber prevádzkových dát. Cieľom je prispieť k zvýšeniu odolnosti voči klimatickým zmenám. Zároveň sme sa zapojili do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu. Verím, že budeme úspešní a pristúpime aj k rozšíreniu kapacít tejto škôlky.

Budova MŠ Šalgotarjánska

Naši žiaci sa dočkajú moderných odborných učební

Projekt modernizácie učební vo všetkých jedenástich základných školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti sme predstavili po prvý raz už v roku 2017. Žiaľ, pre komplikovaný a opakovaný proces verejného obstarávania sa celý zámer zastavil. Chcem sa preto poďakovať všetkým riaditeľom a riaditeľkám i pedagogickému zboru za trpezlivosť a pochopenie. Školy budú mať zrekonštruované učebne fyziky, bio-chémie, techniky či informatiky a obnovy sa dočkajú aj školské knižnice. Dokopy pôjde o 40 tried, ktorých vybavenie bude vyhovovať súčasnej dobe. Chýbať nebudú nové notebooky, dataprojektory, interaktívne tabule, ale aj laboratórne zariadenie a edukačné pomôcky. Žiaci tak budú môcť realizovať rôzne chemické či fyzikálne pokusy, aplikovať teoretické poznatky do praxe a zároveň zdokonaliť svoje technické schopnosti. Som presvedčený, že zmodernizované učebne vybavené rôznymi didaktickými pomôckami skvalitnia výučbu vybraných odborných predmetov nielen učiteľom, ale hlavne školákom.

Sásovčania môžu tráviť voľný čas na novom multifunkčnom športovisku

Som rád, že staré opotrebované ihrisko pod oporným múrom na Rudohorskej ulici sa po rokoch dočkalo obnovy, hoci už v minulom roku bolo zrekonštruované volejbalové ihrisko s oplotením. Dnes je z neho komplexne zmodernizovaný priestor, ktorý môžu využívať malí aj veľkí Banskobystričania a Banskobystričanky. Ihrisko je okrem hernej zóny pre najmenšie deti vybavené novou umelou trávou, lavičkami, stojanmi na bicykle či fitness strojmi vrátane dopadovej plochy. Práve v tomto areáli bol osadený vôbec prvý verejný stôl na teqball v našom meste. Ide o moderný šport, ktorý má základy vo futbale i nohejbale. Zároveň pribudol aj stôl určený na stolný tenis. Záhradnícke a rekreačné služby mysleli aj na izolačnú zeleň a popri plote dosadili tuje a ihličnany, ktoré prispejú k zníženiu hluku a prašnosti od frekventovanej cesty. Ďakujem sásovskému poslancovi Martinovi Majlingovi a jeho kolegovi zo ZAaRESu Lukášovi Berecovi, ktorí sa aktívne podieľali na obnove celého areálu. V neposlednom rade patrí moja vďaka Nezávislej občianskej iniciatíve Náš domov Sásová, ktorá svojou snahou získala zdroje na potrebnú obnovu umelej trávy, a tak sme peniaze z rozpočtu mesta mohli vo väčšej miere využiť na ďalšie dovybavenie tohto športoviska.Verím, že ihrisko sa stane ešte obľúbenejším a navštevovanejším miestom pohybu, zábavy a voľnočasových aktivít všetkých vekových kategórií Sásovčanov i obyvateľov mesta.

Mestský mládežnícky štadión v novom šate

Podarilo sa! Som rád, že staré ihrisko v nevyhovujúcom stave v mestskej časti Radvaň-Kráľová sa premenilo na moderné športovisko, ktoré budú môcť využívať futbalisti na trénovanie a organizovanie športových podujatí na lokálnej i národnej úrovni. Už len kompletne skolaudovať a odovzdať do užívania, aby mohlo slúžiť všetkým futbalovým nadšencom.

Mestský mládežnícky štadión v Kráľovej

Spracovali sme koncepciu školstva na nasledujúce roky

Vytváranie bezpečného a atraktívneho prostredia v našich materských a základných školách má pre deti a žiakov pozitívny vplyv na ich celkový vývoj. Zároveň je to jeden z aspektov, ktorý môže vzbudiť záujem o školu a ďalšie vzdelávanie. Aj keď viaceré banskobystrické základné školy a škôlky uspeli v roku 2020 v Národnom projekte ministerstva školstva podporujúcom inkluzívne vzdelávanie, stále potrebujeme viac pedagogických asistentov, školských psychológov, ale aj špeciálnych a sociálnych pedagógov, ktorí by vypomáhali učiteľom v triedach.  Napriek desiatkam miliónov eur, ktoré sme do rekonštrukcie materských i základných škôl za posledné roky investovali, plánujeme pokračovať v modernizácii tried a znižovaní energetickej náročnosti budov aj naďalej. Dôležitý je preto energetický audit 33 mestských objektov, ktoré  sme si dali vypracovať vďaka získaným eurofondom ešte v minulom roku.  Ďakujem spracovateľskému tímu za vytvorenie dôležitého dokumentu – Koncepcie rozvoja školstva, ktorá dáva nášmu mestu víziu na najbližších päť rokov. Verím, že vďaka zahrnutým podnetom a potrebám bude mať Školský úrad s čím pracovať a podarí sa nám napredovať aj v tejto oblasti. Zároveň dúfam, že sa status učiteľa vráti na miesto, ktoré mu v minulosti patrilo. Bez dobrých učiteľov bude v budúcnosti len veľmi ťažko realizovať akúkoľvek koncepciu.

Fanúšikovia môžu Baranom fandiť už aj z nových tribún – rekonštrukcia zimného štadióna

Obnovujeme národnú kultúrnu pamiatku – Základnú umeleckú školu J. Cikkera

Základná umelecká škola Jána Cikkera, ktorá vychováva mladých tanečníkov, hudobníkov či výtvarníkov, je neodmysliteľnou súčasťou nášho mesta. Som rád, že sa nám ju podarilo zrekonštruovať a zamedziť tomu, aby rozpadajúca sa fasáda ohrozovala deti a rodičov. V roku 2020 išlo o náročnú obnovu, a to aj z finančného hľadiska, keďže budova ZUŠ-ky je národná kultúrna pamiatka. Práve z tohto dôvodu sme museli intenzívne komunikovať s pamiatkarmi, ktorí sa vyjadrovali k postupu prác a použitiu potrebných materiálov. Počas obnovy fasády musela byť vrchná brizolitová omietka odstránená v celom rozsahu a v zmysle požiadaviek Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) nahradená novou špeciálnou omietkou, ktorú sme objednávali až z Nemecka. Spolu s výmenou 57 okien v dvorovej časti sa preto náklady na obnovu len v týchto dvoch položkách vyšplhali na 291 000 eur. Keramický obklad, ktorým je budova ZUŠ-ky špecifická, mal byť podľa pôvodného zámeru len očistený a ošetrený hydrofóbnym náterom. Počas opravy omietok sa však zistilo, že keramická výzdoba fasády okolo okien a na štítových stenách je značne poškodená a navyše bola v minulosti neodborne natretá nevhodným náterom. Miestami obklad úplne chýbal. Aby sme predĺžili životnosť pôvodného keramického obkladu a zároveň aj zjednotili vzhľad fasády, pristúpili sme k jeho reštaurovaniu v rozsahu 512 metrov štvorcových, čo si vyžiadalo ďalšie náklady vo výške 72 000 eur. Som rád, že v ulynulom roku sme začali aj s kompletnou obnovou strechy, ktorá už bola v havarijnom stave. Starú strešnú krytinu nahradí nová falcovaná z titánzinku. Na základe vypracovaného dendrologického posudku je navrhnutá výmena debnenia v celom rozsahu a lokálna výmena nevyhovujúcich prvkov konštrukcie krovu. Súčasťou prác je aj zosilnenie existujúcich oceľových nosných prvkov atiky a kompletná výmena bleskozvodu. Verím, že po dohode s KPÚ sa budeme môcť pustiť v ďalšom období aj do výmeny okien na prednej fasáde, ktorá je viditeľná z cesty I/66 popri Hrone.

Pripravujeme výstavbu skateparku a hokejbalového ihriska

Po tom, ako sme vyčlenili finančné prostriedky na výstavbu týchto dvoch športovísk na parkovisku Mičinská, sa naplno rozbehla ich príprava. Dnes sme sa spolu s projektantom a kolegami z mestského úradu stretli priamo na mieste, aby sme doladili všetky detaily pred tým, než pristúpime k príprave projektu. Prizvaní boli aj zástupcovia hokejbalovej a skaterskej komunity. Koniec koncov, slúžiť má predovšetkým im, takže sme si chceli vypočuť, aké sú ich konkrétne predstavy a požiadavky. V minulosti na tomto mieste skatepark bol. Dnes je však v nevyhovujúcom stave, a preto je naším cieľom obnoviť ho. Zároveň chceme vedľa neho vybudovať hokejbalové ihrisko, ktoré v požadovaných rozmeroch v Banskej Bystrici chýba. Na jeho výstavbu využijeme mantinely z haly B, ktoré nám zostali po rekonštrukcii zimného štadióna. Celý areál oplotíme, pribudnú toalety, šatne či osvetlenie. Z nášho pohľadu je práve táto oblasť ideálnym priestorom, v ktorom nebudú športovci nikoho rušiť. Táto lokalita prirodzene nadväzuje na oddychovú zónu Pod Ryba, ako aj na chodníky popri protipovodňovej ochrane, ktoré využívajú mnohí Banskobystričanmi na šport. Výhodou je aj dobré dopravné napojenie, vrátane MHD, vďaka čomu môžu športoviská využívať obyvatelia z akejkoľvek časti mesta. V tejto chvíli začíname s prípravou projektu a verím, že sa nám čo najrýchlejšie podarí vybaviť všetky potrebné povolenia, aby sa mladí športovci dočkali svojho vytúženého športoviska čo najskôr.

Pripravujeme projekt pre hokejbalovú a skaterskú komunitu

Zrekonštruujeme aj okolie zimného štadióna

Som rád, že popri komplexnej obnove a modernizácii jedného z najstarších zimných štadiónov na Slovensku, môžeme pristúpiť aj k rekonštrukcii celého areálu. Práce sa zamerajú na prepojenie chodníka pre peších popri Hrone so spevnenými plochami v okolí zimného štadióna. V južnej časti areálu ich budú tvoriť pochôdzne a vnútro-areálové odstavné plochy zo zámkovej dlažby. V severnej časti bude zatrávňovacia dlažba, terasy a štrkové časti. Okolie budú dopĺňať trávnaté plochy s vysokou i krovitou zeleňou a chýbať nebude ani nový mobiliár. Pribudne aj oplotenie, vlajkosláva, sadovnícke úpravy a nové areálové osvetlenie. Vynovený areál bude disponovať aj priestorom pre nabíjanie elektrických bicyklov a predprípravou na nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Zároveň sa už čoskoro začne aj s modernizáciou technickej infraštruktúry štadióna ako je osvetlenie, ozvučenie a inštalácia veľkoplošných obrazoviek. Banská Bystrica sa tak po rokoch bude môcť pýšiť nielen moderným športovým stánkom 21. storočia, ale aj bezpečným a komfortným okolím pre návštevníkov športových podujatí i samotných športovcov.

Rozsvietili sme štadión v Kráľovej

Rekonštrukcia Mestského mládežníckeho štadióna sa pomaly, ale isto blíži do úplného finále. Aktuálne sa podarilo osvetliť stožiare ihriska. Následne bude kompletne dokončená hlavná budova so zázemím a šatňami. Po oteplení bude zapieskovaná zelená tráva pieskom i granulátom a dokončia sa spevnené plochy na parkoviskách a chodníkoch. Verím, že už na jar ho budú môcť využívať všetci mladí futbalisti z rôznych klubov nášho regiónu. Už teraz sa teším.

Zasnežený okruh na plážovom kúpalisku láme rekordy

Keď sme v roku 2016 prvýkrát spustili zasnežovanie okuhu pre bežkárov na Štiavničkách, naším cieľom bolo vytvoriť miesto, kde sa budú v zime stretávať Banskobystričania z celého mesta. Postupne sme dokúpili snežné delá a z roka na rok vymýšľali ďalšie vylepšenia. V týchto dňoch areál zimných športov na plážovom kúpalisku doslova praská vo švíkoch. Počas víkendových dní ho denne navštívi neuveriteľných viac ako 2000 návštevníkov. Podobný areál, kde môže bežkovať také množstvo ľudí od rána do večera priamo v centre mesta, by sme na Slovensku hľadali len veľmi ťažko. Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom mesta a najmä mestskej organizácie ZAaRES, ktorí sa o tento areál denno-denne starajú. Spolu s kolegami pracujeme aj na ďalších projektoch a novinkách, ktoré budeme postupne predstavovať. Verím, že si ich obľúbite minimálne tak, ako bežkovanie či korčuľovanie. Pripájam niekoľko fotografií z dnešného dňa. Ak ste boli na Štiavničkách aj vy, pridajte svoje fotky a videá do komentárov. Prajem príjemný večer.

Do finále sa blížime aj v Kráľovej, štadión sa začína zelenať

Na Mestskom mládežníckom štadióne v časti Radvaň – Kráľová sa od začiatku týždňa na hlavnom ihrisku realizuje pokládka koberca s umelou trávou. Je to jasný dôkaz toho, že do finále sa blížime aj v rámci tohto projektu. Budova zázemia sa aktuálne zatepľuje a vo vnútri pokračujú ešte dokončovacie práce – kladenie dlažieb, obkladov a maľovanie. Zároveň prebieha realizácia spevnených plôch na parkoviskách a chodníkoch. V tomto období začíname aj s rokovaniami so zástupcami futbalových klubov,  aby sme nastavili harmonogram využívania tohto nového športoviska. Mladé futbalové talenty sa veru majú na čo tešiť.

Stavebné práce na zimnom štadióne napredujú

V decembri 2020 sme začali s najrozsiahlejšou rekonštrukciou zimného štadióna vo svojej histórii. Po minulotýždňovom kontrolnom dni dnes môžem potvrdiť, že stavebné práce sú ukončené na 80 percent a naši Barani sa už pripravujú na odohratie svojho prvého zápasu na domácom ľade. Aktuálne sa finalizuje  zateplenie fasád, montáže obkladov a dlažieb, schodísk i zábradlí na západnej tribúne. Začiatkom novembra plánuje zhotoviteľ osádzať mantinely, a následne sa začne s mrazením ľadovej plochy. Do konca novembra by mali byť ukončené aj všetky zazmluvnené práce na západnej tribúne, s výnimkou reštaurácie a bufetov, ktoré si nájomca týchto priestorov dokončuje vo vlastnej réžii.

Verím, že termíny sa podarí dodržať a 5. decembra budú môcť Barani odohrať na štadióne svoj prvý domáci zápas. Po dokončení stavebných prác na západnej tribúne nás ešte čaká náročný proces jej kolaudácie. Ak by sa tento administratívny postup neúmerne predlžoval, naším zámerom je v takom prípade sprístupniť divákom severnú a južnú tribúnu. Všetko bude závisieť aj od vtedy aktuálne platných protiepidemických opatrení. Som presvedčený, že ešte chvíľu všetci vydržíme, a následne budeme môcť štadión naplniť do posledného miesta. V súčasnosti finišujú aj projektové práce na oprave spevnených plôch, oplotenia a revitalizácie okolia celého zimáku. Predpokladáme, že v zimných mesiacoch by malo prebehnúť verejné obstarávanie na zhotoviteľa, aby v jarných mesiacoch, hneď ako to počasie dovolí, mohol začať s realizáciou. Čoskoro spúšťame aj verejnú súťaž na modernizáciu technickej infraštruktúry. Pribudne nové osvetlenie, ozvučenie oboch hál, turniketové systémy s predprípravou na detekciu tváre, časomiery a 35 LCD obrazoviek, ktoré budú umiestnené v útrobách štadióna. Súčasťou vybavenia bude aj multimediálna kocka zavesená nad hracou plochou haly A, ktorá by svojím vzhľadom a veľkosťou mala byť jedinečná na Slovensku. Neviem, ako vy, ale ja sa už dnes teším na výsledok a návrat našich Baranov do svojho domáceho stánku.

Novým cyklomostom prepojíme Radvaň s rodinnou cyklocestičkou

Teší ma, že poctivá dlhotrvajúca projektová príprava priniesla ďalšie pozitívne výsledky a po zdĺhavých procesoch sa nám podarilo získať eurofondy vo výške 3,1  milióna eur na vybudovanie cyklomosta ponad rýchlostnú cestu R1 v Radvani. Cyklomost sa bude napájať na hlavnú cykloradiálu, ktorá bude prechádzať celým mestom. Jedna vetva bude smerovať poza obchodné domy Tesco a Nay do priemyselnej zóny pri ZVT s napojením na mestské časti Kráľová a Podháj. Druhá vetva bude smerovať poza čerpaciu stanicu Tesco novovybudovaným podchodom popod Kúpeľnú ulicu a bude viesť celou Radvaňou, centrom mesta až do mestskej časti Senica. Na túto cyklotrasu už bolo vydané územné rozhodnutie.

Som rád, že sme pokročili aj v tomto smere, pretože už len pri samotnej príprave projektov budovania cyklotrás sa stretávame s komplikovanými majekto-právnymi vzťahmi, potrebným výkupom pozemkov či  s rozmanitosťou a členitosťou terénu. Dôležité sú aj technické parametre a výškové pomery vyplývajúce z geografického umiestnenia nášho mesta. Aj pri plánovaní tejto cyklotrasy sme narazili na niekoľko problémov. V prvom rade sme sa totiž zaoberali myšlienkou, že by cyklotrasa viedla po moste, ktorý sa nachádza pri Tescu. Zo statického hľadiska nám však odborníci takýto zásah neodporúčali, a v zmysle platných noriem bolo vylúčené, aby po ňom smerovala cyklotrasa. Jediné riešenie, ako prekonať rýchlostnú cestu, bola výstavba samostatného objektu – cyklomosta, ktorý vychádza aj zo strategického dokumentu – Generelu nemotorovej dopravy.

Cyklomost je síce finančne najnáročnejšia časť, no z hľadiska majetko-právneho vysporiadania pri plánovanej cyklotrase zároveň aj najjednoduchšia. Začínať sa bude pri čerpacej stanici Tesco, smerovať bude ponad R1-ku až po predajňu automobilov Hyundai na Zvolenskej ceste. Cyklisti i peší sa budú môcť následne napojiť na chodník smerujúci popri protipovodňovej ochrane mesta do mestskej časti Iliaš a v budúcnosti aj na cyklistickú cestičku Banská Bystrica – Sliač – Zvolen, ktorú plánuje vybudovať Banskobystrický samosprávny kraj.

Naším cieľom však nie je len prepojenie jednotlivých častí mesta, ale najmä bezpečnosť, ktorá sa v tejto lokalite vďaka výstavbe cyklomosta zvýši.  Peší i cyklisti sa budú bez problémov vedieť dostať na druhú stranu tak, aby nevznikali zbytočné dopravné kolízie, čo uľahčí situáciu aj vodičom. Verím preto, že v najbližšom období budeme môcť vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Začiatok výstavby bude závisieť od plynulosti verejnej súťaže a následnej kontroly na príslušnom ministerstve.

Vizualizácie: Link projekt, s. r. o.

V meste vládne čulý stavebný ruch

Tak, ako sa v minulom roku veľa projektov zabrzdilo a spomalilo, tak je dnes všetko inak a vo viacerých mestských častiach vládne čulý stavebný ruch. Hneď zrána som bol osobne na najväčších stavbách, ktoré v súčasnosti realizujeme, aby som sa presvedčil, že ide všetko podľa plánu. Na niektorých sa museli vysúťažení zhotovitelia vysporiadať s nepredvídanými situáciami, no napriek tomu sú všetky práce v plnom prúde.

?Zimný štadión

V hale A sa v súčasnosti dokončuje montáž najvyšších radov železobetónovej konštrukcie novej západnej tribúny. Pred dokončením sú aj doplnkové opatrenia statického zabezpečenia novovybudovanej oceľovej konštrukcie východnej fasády. Po odovzdaní zapracovaných projekčných zmien vyvolaných dodatočnými požiadavkami budúceho nájomcu na dispozičné zmeny v šatniach pod západnou tribúnou, ktoré mali vplyv na architektúru, vzduchotechniku, elektroinštaláciu, ústredné vykurovanie, zdravotechniku a požiarnu ochranu priestorov, sa začali inštalácie všetkých vnútorných rozvodov v prízemí prístavby západnej tribúny. Na hale B bola ošetrená strecha, zrealizovala sa výmena všetkých okenných otvorov a dokončuje sa výmena fasádnych okenných výplní. Zrekonštruovali sa šatne a toalety, vymaľovaný bol celý interiér tréningovej haly a aktuálne prebieha rekonštrukcia podlahy telocvične.

?‍♀️Plaváreň Štiavničky

Od odovzdania staveniska boli vytýčené inžinierske siete, zrealizovali sa terénne úpravy a búracie práce starých spevnených plôch, recykluje sa stavebný materiál a jeho využitie na spätné zásypy. Zároveň sa rieši aktuálny stav starej nefunkčnej kanalizácie.

⚽️Mestský mládežnícky štadión Radvaň-Kráľová

Hrubá stavba objektu zázemia a šatní je hotová. Aktuálne sa realizujú vnútorné priečky na treťom poschodí, rozvody vody, kúrenia a elektriky na spodných dvoch poschodiach. Zároveň sa pracuje na strešnom plášti, ktorý by mal byť tento týždeň hotový.
Z ostatných objektov sa pracuje na oporných múroch okolo ihriska a dažďovej kanalizácii vo vnútri areálu.

?Most Iliaš

Po preložení pôvodného mosta do obchádzkovej polohy a jeho uvedení do prevádzky sa začalo s výkopmi pre nové opory mosta. Po ich realizácii sa začne s vŕtaním mikropilót. Výroba oceľovej nosnej konštrukcie mosta prebieha u dodávateľa v halách mimo staveniska.

?‍?‍?‍?Vnútroblok Sitnianska

V prvej etape, v lokalite pred základnou školou, boli vybúrané pôvodné chodníky a schodiská. Na niektorých miestach už má zhotoviteľ osadené nové obrubníky a realizuje podkladové vrstvy pod dlažbu. Hotový je už aj výkop pre budúcu fontánu a robia sa prípravné zemné práce na mieste plánovaného detského ihriska. Združený chodník pre chodcov a cyklistov pri bytovkách na Tatranskej ulici bude možné realizovať až po rekonštrukcii plynovodu, ktorú má SPP-Distribúcia naplánovanú od polovice júla do polovice augusta. V druhej etape, za základnou školou, sa budujú nové chodníky a rekonštruujú sa staré. Taktiež sa realizuje prípojka vody pre fontánku na pitie.

Kontrolný deň na Mestskom mládežníckom štadióne

Som rád, že stavebné práce na Mestskom mládežníckom štadióne napredujú. Aktuálne môžete sledovať, ako rastie hlavná budova so zázemím a šatňami. Na jednej z tribún už boli osadené prefabrikované stupne, ktoré tvoria podklad pre osadenie sedačiek. V objektoch bufetov, toaliet a pokladní sa robia vnútorné omietky a obklady stien. Zároveň sa realizuje ochrana vysokotlakového plynového potrubia, rozvody kanalizácie a začína sa s výstavbou oporných múrov okolo hracej plochy.
Tento týždeň boli na stavbu dovezené aj stožiare osvetlenia ihriska.

Teším sa na výsledok. 

Začína sa historicky najväčšia rekonštrukcia banskobystrických zimných štadiónov

Dnes dopoludnia sme podpísali zmluvu medzi mestskou spoločnosťou MBB a.s. spravujúcou zimný štadión a vysúťaženým zhotoviteľom stavebných prác, spoločnosťou INGSTEEL, spol. s r.o., čo znamená, že môžeme začať s najrozsiahlejšou rekonštrukciou oboch hál nášho zimného štadióna. Teší ma, že nemalá investícia v očakávanom konečnom objeme 5,5 mil. eur pomôže zmodernizovať kľúčové športovisko potrebné aj pre organizáciu EYOF 2022. Ďakujem za podporu bývalej vláde, že nám s dôverou vložila do rúk organizáciu mládežníckeho olympijského festivalu a schválila potrebné financie na organizáciu i s tým spojenú rekonštrukciu športovísk v našom meste. Zároveň chcem poďakovať súčasnej Vláde SR, že tento medzinárodný záväzok rešpektuje a napĺňa ho.

V médiách sa toho popísalo veľa. Je aj v našom záujme, aby sa hokej v meste pod Urpínom naďalej rozvíjal, a aby nám tu vyrastali mladé hokejové nádeje. Uvedomujeme si, že stavebná činnosť ovplyvní fungovanie hokejových klubov, preto návrh rozpočtu počíta okrem samotnej dotácie na prevádzku zimného štadióna aj s poskytnutím dotácie pre hokejovú mládež vo výške 120 000 eur a seniorského hokeja v objeme 150 000 eur. Sme pripravení urobiť maximum, aby sme vytvorili dôstojné miesto pre budúce generácie, pre výchovu mladých hokejistov, ale aj trojnásobných hokejových majstrov či krasokorčuliarov. So zhotoviteľom sme sa zároveň dohodli, že upraví plánovaný harmonogram, aby sa pokúsil do začiatku novej hokejovej sezóny ukončiť všetky hrubé stavebné práce.

Celý projekt spočíva v rekonštrukcii oboch hál zimného štadióna. V týchto dňoch sa na nich inštaluje vzduchotechnika, ktorá vytvorí kvalitnejšie klimatické prostredie pre mrazenie ľadu, zvýši jeho kvalitu a zníži náklady na jeho výrobu. Zároveň sa zabráni vytváraniu kondenzu a oparu vo vnútri štadióna. Klimatizácia umožní využívať zimný štadión aj počas letných mesiacov pri organizovaní rôznych kultúrnych podujatí. Obe haly sa dočkajú obnovy vonkajších fasád. V hale A dôjde k vybúraniu celej západnej tribúny („béčko“), a vytvoreniu novej, s vyššou kapacitou. Jej sklon bude prispôsobený tak, aby bol výhľad na bránkovú čiaru zabezpečený z každého miesta na tribúne.

Pod ňou vznikne centrálny vstup, vďaka ktorému sa prepoja vnútorné priestory severnej a južnej tribúny. Znamená to, že po rekonštrukcii sa budú návštevníci pohybovať po celom štadióne bez toho, aby ho museli opustiť. Pod západnou tribúnou pribudnú štyri šatne pre mladých hokejistov, fan shop, športový obchod, reštaurácia a piváreň s krytou terasou, brúsiareň korčúľ a pod. Plánujeme vymeniť oblúkovú presklenú fasádu, ošetriť strechu, rekonštruovať priestory rolbárne a inštalovať efektné osvetlenie a ozvučenie, veľkoplošné LED obrazovky i najmodernejšie pružiace mantinely, ktoré zvýšia ochranu hokejistov pred zranením. V okolí zimného štadióna budú upravené spevnené plochy.

Výsledky, ktoré dosahujú jednotlivci alebo športové kluby nás zaväzujú k tomu, aby sme šport v Banskej Bystrici naďalej rozvíjali a vytvárali pre športovcov adekvátne prostredie. Som presvedčený, že rekonštrukciou oboch hál zimného štadióna k tomu prispejeme.

Ďalšia obnova mestských budov

Aj keď sme nútení niektoré investičné akcie z dôvodu koronakrízy prehodnocovať, obnova budov slúžiacich najmä našim najmenším Banskobystričanom ostáva stále v našej pozornosti. V minulom týždni boli dokončené práce na kompletnej obnove strechy na budove bývalej Základnej školy Tatranská v objeme takmer 80 000 eur. Počas priaznivého počasia môžete vidieť pokrývačov aj na streche školskej jedálne Základnej školy Pieninská (54 200 eur) a na Materskej škole Radvanská 26 (33 000 eur). Zároveň sme z havarijného fondu vyčlenili približne 110 000 eur na opravu strechy na Základnej škole s materskou školou Jána Bakossa. Po obnove kanalizácie v škôlke na Jilemníckeho ulici vo výške 76 500 eur sa v najbližšej dobe pustíme aj do opráv v ZŠ Sitnianska (24 700 eur) a ŠJ pri ZŠ Trieda SNP 20 (15 000 eur). Verím, že poruchy všade odstránime a deti sa vrátia začiatkom septembra do kvalitných priestorov.

Obnovené sú už aj škôlky na Strážovskej a Karpatskej

Projekty zamerané na rozširovanie kapacít a znižovanie energetickej náročnosti v MŠ Karpatská a MŠ Strážovská  na sídlisku Sásová boli ukončené, škôlky sú riadne skolaudované  a  môžu ich plnohodnotne využívať všetci malí škôlkari i zamestnanci. Vďaka dvom novým triedam mohli riaditeľky prijať ďalších 44 detí. V mestskej časti Rudlová – Sásová sme tak vďaka získaným eurofondom za uplynulé roky kompletne obnoviť tri najväčšie materské školy a z rozpočtu mesta  vymeniť okná v MŠ na Magurskej, v MŠ Odbojárov a v MŠ Sásovská cesta.

Jún 2020 Vybudujeme Mestský mládežnícky štadión v mestskej časti Radvaň – Kráľová

Práve v deň ukončenia školského roka sme zrealizovali posledný symbolický výkop na futbalovom trávniku v Radvani. Z prieskumov, ktoré sme realizovali v roku 2017, keď sme boli Európske mesto športu sme zistili, že športová infraštruktúra v Banskej Bystrici je poddimenzovaná, a aj futbal v našom meste. Toto riešenie  dokáže vytvoriť podmienky a skvalitniť infraštruktúru tak, aby sa futbal mohol vrátiť späť na miesta, ktoré mu v meste pod Urpínom vždy patrili. Verím, že tento zámer sa nám podarí zrealizovať do úspešného konca, mladí futbalisti a športová verejnosť projekt ocenia a vo finále ho budú využívať.  

Jún 2020 Kompletne sme zrekonštruovali MŠ na Ulici 9. mája

Materská škola na Ulici 9. mája na Uhlisku zmenila za posledný rok svoju podobu.  Po komplexnej rekonštrukcii, rozšírení kapacít a nákupe nového vybavenia je modernejšia, priestrannejšia, kvalitnejšia a bezbariérová. Vďaka prístavbe nového objektu ju bude môcť navštevovať na rozdiel od pôvodného počtu  63 až 107 detí. Skrášlenie vonkajšej záhrady a ihriska spolu s obnovou prístupovej cesty a chodníkov prispeje k väčšiemu komfortu malých Banskobystričanov.  Od roku 2016 sme vďaka eurofondom a financiám z mestského rozpočtu vytvorili  pre malých Banskobystričanov 242 nových miest.  Záujem rodičov umiestniť svoje dieťa do škôlky v centre mesta je veľký, preto som rád, že sa nám podarilo zrekonštruovať túto škôlku v oveľa skoršom termíne ako sme plánovali a vybudovať ďalšie triedy pre 44 detí.

MŠ 9. Mája po obnove

Obnova materských škôl pokračuje

Po troch úspešných europrojektoch – MŠ Tatranská 63, MŠ Radvanská 28 a MŠ Na Lúčkach pokračujeme ďalej. Momentálne prebiehajú práce aj v MŠ 9. mája, kde je ukončenie obnovy naplánované na august 2020. Veľmi ma teší, že sme dnes do rúk zhotoviteľa odovzdali aj MŠ Strážovskú v Sásovej a nasledovať bude aj MŠ Karpatská. Prvú etapu v týchto dvoch budovách sme úspešne ukončili v roku 2019, no následne sa práce z dôvodu pochybenia externého verejného obstarávateľa skomplikovali. Najbližšie mesiace bude zhotoviteľ naplno pracovať, aby na jeseň mohli byť deti už v nových priestoroch. Okrem toho, že sa rozšíria kapacity o jednu triedu v každej škôlke, vznikne aj zdravší a komfortnejší priestor pre výchovný proces detí. Pribudnú aj bezbariérové vstupy a finančné úspory budeme môcť investovať do ďalšej obnovy materských škôl. Na základe sľubu, ktorý sme na stretnutí dali rodičom malých škôlkarov zakúpi samospráva aj nové skrinky. Po dokončení všetkých rozbehnutých projektov by malo v škôlkach pribudnúť približne 100 miest pre malých Banskobystričanov.

MŠ Štrážovská pred obnovou

Nové šatne na zimnom štadióne

Teší ma, že podmienky pre športovcov v našom meste sa neustále zlepšujú. Vďaka dotácii, ktorú schválila vláda, pribudlo na zimnom štadióne šesť nových šatní, ktorých súčasťou sú aj kancelárie, kompletné sociálne zariadenia, vzduchotechnika a nábytkové vybavenie na mieru. V Banskej Bystrici sa momentálne pripravujeme na EYOF 2021 a zlepšovanie športovej infraštruktúry patrí k našim prioritám. Musíme však myslieť najmä na športovcov, ktorí tu denne trénujú a reprezentujú mesto pod Urpínom doma i v zahraničí. Veríme, že skvalitňovanie prostredia im dopomôže k lepším výkonom.

Top