Načítavam...

Zelené a čisté mesto

Zeleň, čistota, zdravý vzduch. Bez nich si azda ani nevieme predstaviť plnohodnotný život v meste. Aj preto si musíme naše životné prostredie chrániť a starať sa oň.

Naše projekty
Zdieľať:

V Banskej Bystrici vybudujeme 171 polopodzemných kontajnerov

Som rád, že naše dlhodobé plány sa konečne stávajú realitou a v niektorých mestských častiach môžu vzniknúť prvé lastovičky v podobe moderných a estetických polopodzemných nádob. Prvé z nich by mali byť v spolupráci so zmluvným partnerom mesta, spoločnosťou Marius Pedersen, a. s., zabudované v lokalite Radvaň, Kráľová a Pršianska terasa na prelome leta a jesene tohto roka.

V procese spracovania projektovej dokumentácie sme citlivo zvažovali predovšetkým ich umiestnenie a s tým súvisiace zabratie verejného priestranstva, predovšetkým zelene i existujúcich parkovacích plôch. Preto sme prijali rozhodnutie, na základe ktorého bol pôvodne plánovaný typ polopodzemných nádob okrúhlej základne nahradený štvorcovou, čím došlo k úspore približne 15 parkovacích miest. Zároveň vznikol v daných lokalitách priestor pre vytvorenie niekoľkých nových parkovacích miest. Výber lokalít bol ovplyvnený aj limitujúcimi podmienkami existujúcej infraštruktúry, či už zabudovanými inžinierskymi sieťami, ale aj finančnými a technickými nárokmi na ich prekládku. Ďalším dôležitým faktorom bol existujúci dopravný režim, hustota zástavby a komplexnosť zberového rajónu.

Súčasných 46 stojísk nádob na zber odpadu v mestskej časti Radvaň, Kráľová a Pršianska terasa nahradí po novom 23 stojísk polopodzemných kontajnerov. Tým dôjde k zlúčeniu miest zberu zmesového odpadu s miestami triedeného zberu plastov, papiera, skla, kovov a biologicky rozložiteľných odpadov v súlade s legislatívnou požiadavkou, podporujúcou efektivitu triedenia komunálneho odpadu. Pri realizácii síce dôjde na niektorých miestach k zabratiu existujúcich parkovacích miest, avšak súbežne budú nahradené plochami v priestoroch pôvodných kontajnerových stojísk odstránením kovových prístreškov, alebo stavebnou úpravou povrchov. V dotknutých mestských častiach by tak malo vzniknúť celkom 16 nových parkovacích miest.

Verím, že sa nám pilotný projekt podarí zrealizovať, obyvatelia budú spokojní a zvyknú si na nové rozmiestnenie stojísk. Zároveň dúfam, že budeme môcť pokračovať v príprave projektov a budovaní aj v ostatných mestských častiach tam, kde to bude možné.

Ilustračná foto, zdroj: www.molok.com/molok-products/molokdomino

Súčasťou projektu zelené sídliská bude aj udržateľná koncepcia zeleného parkovania reagujúceho na zmenu klímy

V projekte Zelené sídliská sa odborné útvary okrem vyhodnocovania pripomienok od obyvateľov z verejných stretnutí či prechádzok lokalitami s odborníkmi na zeleň, v uplynulom období venovali aj príprave dotazníka o statickej doprave. Pre sedem častí mesta, na ktoré je projekt Zelené sídliská zameraný, vypracovalo Oddelenie územného plánovania a architekta mesta návrh možností zeleného parkovania reagujúceho na zmenu klímy, ktorý obsahuje umiestnenie parkovacích domov a vhodných plôch na budovanie parkovísk. Naším cieľom je nájsť inovatívne a udržateľné riešenia v otázke parkovania práve s pomocou obyvateľov. Prostredníctvom dotazníka chceme identifikovať ich dopravné návyky a potreby a poznať ich názor na ponúkané možnosti zeleného parkovania reagujúceho na zmenu klímy. Ide napríklad o vytváranie vodopriepustných parkovacích plôch s použitím zatrávňovacej dlažby, klimaticky odolných parkovacích domov na teréne alebo čiastočne zapustených do terénu s vegetačnými fasádami a strechami, ktoré sa zároveň môžu využívať aj na voľnočasové aktivity. Na jednej strane sa musíme riadiť územným plánom a objektívnymi faktami, ktoré máme. Na strane druhej nám informácie od Banskobystričanov a Banskobystričaniek môžu pomôcť zistiť, ako celú túto problematiku vnímajú. Verím, že nám dotazník pomôže vytvoriť spoločnú predstavu o tom, ako môže zelené parkovanie v našom meste vyzerať. Všetkých sedem dotazníkov je dostupných na tomto odkaze: https://www.banskabystrica.sk/…/dotaznik-parkovanie-v…/. Ďakujem za každý jeden vyplnený dotazník.

zdroj: internet

V boji proti nástrahám klimatickej krízy sieťujeme odborníkov na zeleň, komunity i samotných obyvateľov

Som rád, že v participatívnom plánovaní v projekte Zelené sídliská sme sa posunuli do ďalšej fázy. Okrem prípravy hlavného projektového zámeru sa v súčasnosti s odborníkmi z mestského úradu, ale aj externého prostredia, zameriavame na identifikovanie a realizáciu rýchlych drobných a nenáročných zelených a modrých opatrení na sídliskách. Ich cieľom je čo najskôr pomôcť zmierniť negatívne dopady na životné prostredie v súvislosti so zmenou klímy. Zároveň chceme robiť osvetu a aktivizovať komunity, aby sa tiež podieľali na týchto činnostiach.“Zelený tím“ mesta, v rámci ktorého sme zosieťovali expertov na zeleň a témy súvisiace s klimatickou krízou, má aktuálne za sebou prechádzky priamo v teréne. Vďaka ich odbornému pohľadu a skúsenostiam sa podarilo v siedmich častiach Banskej Bystrice vytypovať a naplánovať konkrétne ekologické aktivity, s ktorých realizáciou sa začne už v najbližšom období. K rýchlym a okamžitým opatreniam, ktoré budú realizovať komunity s podporou Záhradníckych a rekreačných služieb a banskobystrického ekocentra Malá Líška sú napr. hmyzie domčeky, ktoré postupne pribúdajú aj v areáloch našich škôlok. Ďalej ide napríklad o vytváranie kompostovísk, kvetnatých lúk, predzáhradok, dažďových záhrad, budovanie a osádzanie búdok pre vtáctvo, dážďovníky, ale aj ježkov, veverice a pod. Zúčastnení aktéri sa na prechádzkach zároveň dohodli na organizácii workshopov zameraných na tvorbu kvetinových záhonov, kosenie i zastrihávanie stromčekov, ale aj prednášok o klíme a dôležitosti zavádzania takýchto klimatických opatrení. Dôležitými partnermi v celom tomto procese sú pre nás práve samotní obyvatelia, pretože nároky pre zvládnutie klimatickej krízy neustále narastajú. Zapájanie komunít, dobrovoľníkov a všetkých aktívnych ľudí do realizácie zelených a modrých riešení je žiaduci a efektívny spôsob, ktorý nám môže pomôcť zvládnuť tak náročnú úlohu, akou klimatická kríza jednoznačne je. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom spolu s nami podieľajú a pomáhajú nám v boji proti negatívnym vplyvom klimatickej zmeny.

Hmyzí domček

Rekonštruujeme a modernizujeme verejné toalety na Námestí SNP a pri Parku pod Pamätníkom SNP

Už dlhodobo vnímame potrebu obnovy verejných mestských toaliet. Preto sme hneď po schválení rozpočtu na rok 2022 oslovili projektantov, aby zhodnotili aktuálny stav oboch objektov a vypracovali projektové dokumentácie spolu s rozpočtami. Za posledné dva roky došlo k výraznému zhoršeniu technického stavu a opakujúcim sa poruchám rozvodov inžinierskych sietí. Súčasťou je preto predovšetkým kvalitné zaizolovanie priestoru, kompletná výmena rozvodov vody a elektriky, vyčistenie vzduchotechniky a následné osadenie nových obkladov a sanity. Počet toaliet ostane zachovaný, ale zo súčasných dvoch spŕch bude ponechaná len jedna. V druhej vznikne priestor pre rodičov s deťmi, prebaľovací kútik a umývadlo. Modernizáciou prejde aj vstupné schodisko z oboch strán, ktoré bude vyhrievané. V zlom technickom stave sú aj verejné toalety na Štefánikovom nábreží, ktoré tiež prejdú komplexnou rekonštrukciou. Súčasťou bude zateplenie, bezbariérové vybavenie priestoru a vodozádržný prvok v podobe vegetačnej strechy, ako riešenie zelenej infraštruktúry. Som rád, že poslanci a poslankyne schválili návrh prerozdelenia prebytku mesta za minulý rok, v rámci ktorého sme žiadali schválenie prostriedkov na dofinancovanie tohto zámeru. Banská Bystrica tak bude mať samoobslužné, veľkokapacitné toalety, ktoré budú vybavené mincovníkom, umožňujúcim ich používanie aj bez prítomnosti obsluhy a navyše, platiť sa bude dať aj kartou.

Október 2020 Získali sme viac ako dva milióny eur pre naše sídliská

Opäť sme boli úspešní a získali sme eurofondy vo výške viac ako dva milióny eur na obnovu vnútroblokov v Sásovej a na Fončorde. Projekt revitalizácie 45 000 metrov štvorcových medzi Sitnianskou, Tatranskou a Strážovskou ulicou je po verejnom prerokovaní a získaní všetkých potrebných povolení v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa. V budúcom roku by nám tak už nič nemalo brániť v tom, aby sme stavebné práce rozbehli naplno a vytvorili zo zanedbanej plochy ihriska Opavia, priestoru s tenisovým kurtom nad ZŠ Sitnianska a lokalitou za školským areálom kvalitné prostredie pre všetkých. Po rokoch pribudnú nové herné prvky a športové plochy pre rôzne vekové skupiny, osadia sa nové lavičky, stojany na bicykle, prístrešky, smetné koše… V rámci projektu je plánovaná obnova chodníkov a spevnených plôch, pribudne verejné osvetlenie a vysadí sa nová zeleň. Aj v prípade revitalizácie vnútrobloku na Fončorde postupujeme ďalej a v súčasnosti sa pripravujeme na spustenie verejného obstarávania na zhotoviteľa.

September 2020 Čaká nás najväčšia rekonštrukcia verejného osvetlenia za posledných 30 rokov

Ďakujem všetkým 26 poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí jednomyseľne schválili náš návrh použiť návratnú finančnú výpomoc od štátu vo výške 1,9 mil. eur na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia na Uhlisku a v časti Fončordy, ktoré je v nevyhovujúcom stave.  Pôjde o najväčšiu investíciu v tejto oblasti za posledných tridsať rokov. Čím skôr s prácami začneme, tým skôr zabezpečíme úsporu, znížime náklady na spotrebu elektrickej energie a distribučné poplatky, zvýšime svietivosť, a najmä bezpečnosť obyvateľov pri pohybe po verejných priestranstvách. Zároveň tiež v týchto lokalitách znížime náklady na údržbu.

Júl 2019 Vysúťažili sme nového poskytovateľa služby zberu odpadu

Zber komunálneho odpadu predstavuje jednu z dôležitých vitálnych funkcií mesta a pre správne fungovanie je potrebné nielen kvalitné nastavenie služby, ale aj aktívne zapojenie sa všetkých obyvateľov. Teší ma, že po 28 rokoch dochádza k výraznej zmene a rozšíreniu zmluvných podmienok v poskytovaní služby zberu odpadu. Verím, že nový poskytovateľ bude schopný v plnom rozsahu a kvalite zabezpečovať službu a podnety, ktoré sme v poslednom období dostávali, sa nebudú opakovať.

Top