Načítavam...

Zelené a čisté mesto

Zeleň, čistota, zdravý vzduch. Bez nich si azda ani nevieme predstaviť plnohodnotný život v meste. Aj preto si musíme naše životné prostredie chrániť a starať sa oň.

Naše projekty
Zdieľať:

Projekt revitalizácie vnútrobloku na Fončorde, ktorý odzrkadľuje názory a podnety obyvateľov pokročil

Som rád, že komplexná revitalizácia vnútrobloku medzi Tulskou, Moskovskou a Kyjevským námestím napreduje. Už za pár mesiacov budú môcť malí i veľkí obyvatelia Fončordy využívať príjemné a moderné prostredie. Koniec koncov, to, ako bude vo svojej finálnej podobe areál vyzerať, navrhli práve oni. Momentálne sú kompletne dokončené chodníky zo zámkovej dlažby, zrealizovali sa terénne úpravy i násypy, a zároveň je osadená nádrž na zachytávanie dažďovej vody či štrkový bazén so stromami, ktorý slúži na odparovanie zadržanej vody. Zhotoviteľ v tomto priestore vysadil viac ako 100 stromov. V najbližšom období bude potrebné dokončiť mlatové chodníky, osadiť svietidlá verejného osvetlenia a zhotoviť povrchy pre plochy na voľnočasové aktivity. Následne pribudne mobiliár vrátane fontánky na pitie, športové či hracie prvky a vysadené budú aj trávniky a okrasné kríky. Tak, ako je naším cieľom vytvoriť z vnútroblokov na Fončorde či v Sásovej zelené oázy s uplatnením ekologických princípov, podporiť biodiverzitu prostredníctvom zelených a modrých opatrení chceme aj v siedmich vytypovaných lokalitách v rámci projektu Zelené sídliská. Verím, že sa procesy rozbehnú a my sa čoskoro budeme môcť naplno pustiť do práce.

Po rokoch ožila ďalšia výnimočná fontána

Banská Bystrica bola v minulosti známa ako mesto fontán. Preto sme sa pred niekoľkými rokmi rozhodli prinavrátiť jej historickú povesť a postupne obnoviť fontány, ktoré sa nachádzajú na verejných priestranstvách.

V roku 2017 začala po dlhom období zurčať fontána pri Barbakáne a pred tromi rokmi sme investovali do rekonštrukcie fontány pred mestským úradom. Zároveň sme pred nedávnom dali priestor študentovi Akadémie umení, ktorý v parčíku pred Hungáriou zrealizoval na fontáne svoj študentský projekt. V pláne máme aj ďalšie projekty. Podľa výsledkov urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov budú obnovené dve fontány na Námestí slobody. V budúcnosti chceme investovať aj do fontány v Národnej ulici. Zámerom je prinavrátiť jej podobu z čias minulých, keď zažívala obdobie svojej najväčšej slávy.

Fontány v našom meste plnia nielen estetickú a oddychovú, ale predovšetkým praktickú funkciu. Zachytávajú prašnosť a slúžia ako príjemné osvieženie počas horúcich letných dní. Aj v súvislosti so zmenou klímy ide o dôležité modré opatrenia, na ktoré zameriavame našu pozornosť aj v prípade revitalizácie vnútroblokov a projektov Zelených sídlisk. Už o dva týždne otvoríme novú fontánu v obnovenom vnútrobloku Tatranská-Sitnianska v Sásovej.

Som rád, že dnes sme mohli oficiálne spustiť ďalšiu obnovenú žblnkajúcu dominantu, tentokrát na Fortničke. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o jej „znovuzrodenie“, predovšetkým Radovanovi Ocharovichovi, poslancovi za centrum mesta, ktorý bol hlavným iniciátorom a hnacím motorom tejto myšlienky.

Nech vám všetkým slúži, prináša radosť a potešenie, milé Banskobystričanky a Banskobystričania!

V Banskej Bystrici vybudujeme 171 polopodzemných kontajnerov

Som rád, že naše dlhodobé plány sa konečne stávajú realitou a v niektorých mestských častiach môžu vzniknúť prvé lastovičky v podobe moderných a estetických polopodzemných nádob. Prvé z nich by mali byť v spolupráci so zmluvným partnerom mesta, spoločnosťou Marius Pedersen, a. s., zabudované v lokalite Radvaň, Kráľová a Pršianska terasa na prelome leta a jesene tohto roka.

V procese spracovania projektovej dokumentácie sme citlivo zvažovali predovšetkým ich umiestnenie a s tým súvisiace zabratie verejného priestranstva, predovšetkým zelene i existujúcich parkovacích plôch. Preto sme prijali rozhodnutie, na základe ktorého bol pôvodne plánovaný typ polopodzemných nádob okrúhlej základne nahradený štvorcovou, čím došlo k úspore približne 15 parkovacích miest. Zároveň vznikol v daných lokalitách priestor pre vytvorenie niekoľkých nových parkovacích miest. Výber lokalít bol ovplyvnený aj limitujúcimi podmienkami existujúcej infraštruktúry, či už zabudovanými inžinierskymi sieťami, ale aj finančnými a technickými nárokmi na ich prekládku. Ďalším dôležitým faktorom bol existujúci dopravný režim, hustota zástavby a komplexnosť zberového rajónu.

Súčasných 46 stojísk nádob na zber odpadu v mestskej časti Radvaň, Kráľová a Pršianska terasa nahradí po novom 23 stojísk polopodzemných kontajnerov. Tým dôjde k zlúčeniu miest zberu zmesového odpadu s miestami triedeného zberu plastov, papiera, skla, kovov a biologicky rozložiteľných odpadov v súlade s legislatívnou požiadavkou, podporujúcou efektivitu triedenia komunálneho odpadu. Pri realizácii síce dôjde na niektorých miestach k zabratiu existujúcich parkovacích miest, avšak súbežne budú nahradené plochami v priestoroch pôvodných kontajnerových stojísk odstránením kovových prístreškov, alebo stavebnou úpravou povrchov. V dotknutých mestských častiach by tak malo vzniknúť celkom 16 nových parkovacích miest.

Verím, že sa nám pilotný projekt podarí zrealizovať, obyvatelia budú spokojní a zvyknú si na nové rozmiestnenie stojísk. Zároveň dúfam, že budeme môcť pokračovať v príprave projektov a budovaní aj v ostatných mestských častiach tam, kde to bude možné.

Ilustračná foto, zdroj: www.molok.com/molok-products/molokdomino

Súčasťou projektu zelené sídliská bude aj udržateľná koncepcia zeleného parkovania reagujúceho na zmenu klímy

V projekte Zelené sídliská sa odborné útvary okrem vyhodnocovania pripomienok od obyvateľov z verejných stretnutí či prechádzok lokalitami s odborníkmi na zeleň, v uplynulom období venovali aj príprave dotazníka o statickej doprave. Pre sedem častí mesta, na ktoré je projekt Zelené sídliská zameraný, vypracovalo Oddelenie územného plánovania a architekta mesta návrh možností zeleného parkovania reagujúceho na zmenu klímy, ktorý obsahuje umiestnenie parkovacích domov a vhodných plôch na budovanie parkovísk. Naším cieľom je nájsť inovatívne a udržateľné riešenia v otázke parkovania práve s pomocou obyvateľov. Prostredníctvom dotazníka chceme identifikovať ich dopravné návyky a potreby a poznať ich názor na ponúkané možnosti zeleného parkovania reagujúceho na zmenu klímy. Ide napríklad o vytváranie vodopriepustných parkovacích plôch s použitím zatrávňovacej dlažby, klimaticky odolných parkovacích domov na teréne alebo čiastočne zapustených do terénu s vegetačnými fasádami a strechami, ktoré sa zároveň môžu využívať aj na voľnočasové aktivity. Na jednej strane sa musíme riadiť územným plánom a objektívnymi faktami, ktoré máme. Na strane druhej nám informácie od Banskobystričanov a Banskobystričaniek môžu pomôcť zistiť, ako celú túto problematiku vnímajú. Verím, že nám dotazník pomôže vytvoriť spoločnú predstavu o tom, ako môže zelené parkovanie v našom meste vyzerať. Všetkých sedem dotazníkov je dostupných na tomto odkaze: https://www.banskabystrica.sk/…/dotaznik-parkovanie-v…/. Ďakujem za každý jeden vyplnený dotazník.

zdroj: internet

V boji proti nástrahám klimatickej krízy sieťujeme odborníkov na zeleň, komunity i samotných obyvateľov

Som rád, že v participatívnom plánovaní v projekte Zelené sídliská sme sa posunuli do ďalšej fázy. Okrem prípravy hlavného projektového zámeru sa v súčasnosti s odborníkmi z mestského úradu, ale aj externého prostredia, zameriavame na identifikovanie a realizáciu rýchlych drobných a nenáročných zelených a modrých opatrení na sídliskách. Ich cieľom je čo najskôr pomôcť zmierniť negatívne dopady na životné prostredie v súvislosti so zmenou klímy. Zároveň chceme robiť osvetu a aktivizovať komunity, aby sa tiež podieľali na týchto činnostiach.“Zelený tím“ mesta, v rámci ktorého sme zosieťovali expertov na zeleň a témy súvisiace s klimatickou krízou, má aktuálne za sebou prechádzky priamo v teréne. Vďaka ich odbornému pohľadu a skúsenostiam sa podarilo v siedmich častiach Banskej Bystrice vytypovať a naplánovať konkrétne ekologické aktivity, s ktorých realizáciou sa začne už v najbližšom období. K rýchlym a okamžitým opatreniam, ktoré budú realizovať komunity s podporou Záhradníckych a rekreačných služieb a banskobystrického ekocentra Malá Líška sú napr. hmyzie domčeky, ktoré postupne pribúdajú aj v areáloch našich škôlok. Ďalej ide napríklad o vytváranie kompostovísk, kvetnatých lúk, predzáhradok, dažďových záhrad, budovanie a osádzanie búdok pre vtáctvo, dážďovníky, ale aj ježkov, veverice a pod. Zúčastnení aktéri sa na prechádzkach zároveň dohodli na organizácii workshopov zameraných na tvorbu kvetinových záhonov, kosenie i zastrihávanie stromčekov, ale aj prednášok o klíme a dôležitosti zavádzania takýchto klimatických opatrení. Dôležitými partnermi v celom tomto procese sú pre nás práve samotní obyvatelia, pretože nároky pre zvládnutie klimatickej krízy neustále narastajú. Zapájanie komunít, dobrovoľníkov a všetkých aktívnych ľudí do realizácie zelených a modrých riešení je žiaduci a efektívny spôsob, ktorý nám môže pomôcť zvládnuť tak náročnú úlohu, akou klimatická kríza jednoznačne je. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom spolu s nami podieľajú a pomáhajú nám v boji proti negatívnym vplyvom klimatickej zmeny.

Hmyzí domček

Rekonštruujeme a modernizujeme verejné toalety na Námestí SNP a pri Parku pod Pamätníkom SNP

Už dlhodobo vnímame potrebu obnovy verejných mestských toaliet. Preto sme hneď po schválení rozpočtu na rok 2022 oslovili projektantov, aby zhodnotili aktuálny stav oboch objektov a vypracovali projektové dokumentácie spolu s rozpočtami. Za posledné dva roky došlo k výraznému zhoršeniu technického stavu a opakujúcim sa poruchám rozvodov inžinierskych sietí. Súčasťou je preto predovšetkým kvalitné zaizolovanie priestoru, kompletná výmena rozvodov vody a elektriky, vyčistenie vzduchotechniky a následné osadenie nových obkladov a sanity. Počet toaliet ostane zachovaný, ale zo súčasných dvoch spŕch bude ponechaná len jedna. V druhej vznikne priestor pre rodičov s deťmi, prebaľovací kútik a umývadlo. Modernizáciou prejde aj vstupné schodisko z oboch strán, ktoré bude vyhrievané. V zlom technickom stave sú aj verejné toalety na Štefánikovom nábreží, ktoré tiež prejdú komplexnou rekonštrukciou. Súčasťou bude zateplenie, bezbariérové vybavenie priestoru a vodozádržný prvok v podobe vegetačnej strechy, ako riešenie zelenej infraštruktúry. Som rád, že poslanci a poslankyne schválili návrh prerozdelenia prebytku mesta za minulý rok, v rámci ktorého sme žiadali schválenie prostriedkov na dofinancovanie tohto zámeru. Banská Bystrica tak bude mať samoobslužné, veľkokapacitné toalety, ktoré budú vybavené mincovníkom, umožňujúcim ich používanie aj bez prítomnosti obsluhy a navyše, platiť sa bude dať aj kartou.

Nové stromy pre Sásovú

Dorazili prvé stromy do sásovského vnútrobloku, ktorý rekonštruujeme medzi Tatranskou a Sitnianskou ulicou. Celkovo tu vysadíme viac ako 130 nových stromov, chýbať nebudú ani kríky a farebné trvalkové záhony. Teším sa, keď to na jar všetko rozkvitne.

Práce vo vnútrobloku v Sásovej sa blížia do finále

Som rád, že revitalizácia vnútrobloku medzi ulicami Tatranská, Sitnianska a Strážovská stále napreduje. Aj keď nás na začiatku pribrzdili práce plynárov, ktorí v tejto lokalite rekonštruovali rozvody, teší ma, aký kus práce sa doposiaľ podarilo urobiť. Momentálne sa dokončujú rekonštrukcie chodníkov a schodísk, ktorých rozloha, vrátane vstupov do bytových domov, je viac ako 4000 m2. Na hlavnom združenom chodníku  došlo aj k úprave pôvodných strmých sklonov tak, aby sme uľahčili pohyb nielen cyklistom, ale aj mamičkám s kočíkmi a osobám so zníženou pohybovou schopnosťou.

Zhotoviteľ začal aj s osádzaním herných prvkov na budúcich detských ihriskách a od polovice mesiaca sa začne aj s výsadbou stromov a úpravou zelene na miestach, kde budú všetky ostatné práce dokončené. V rámci tohto projektu vysadíme celkovo 133 nových stromov a revitalizáciou prejde viac ako 20 000 m2 trávnikov. Na športovisku pri základnej škole sú už osadené obrubníky pre budúce športoviská. Vznikne tam  ihrisko s umelou trávou, multifunkčná plocha pre hádzanú a basketbal, ihrisko s fitness prvkami, parkourové ihrisko i plocha pre skok do piesku. Chýbať nebude ani petangové a minidopravné ihrisko, stena pre grafitti, ping-pongový a šachový stolík či exteriérová školská trieda pre 20 detí.

V najbližšom období prejde rekonštrukciou aj tenisový kurt a postupne sa začne s osádzaním 50 nových lavičiek, smetných košov, stojanov na bicykle a výmenou svietidiel verejného osvetlenia. Do zimy chceme stihnúť otestovať aj novú pochôdznu fontánu s farebným osvetlením, ktorá bude umiestnená v strede detskej zóny. Hoci nám uplynulý týždeň počasie veľmi neprialo, verím, že práce sa podarí ukončiť načas  a všetci Sásovčania sa už čoskoro budú môcť tešiť z príjemného a moderného prostredia.

Na Uhlisku sme inštalovali prvú meraciu stanicu kvality ovzdušia

Zvyšovanie kvality života obyvateľov, znižovanie prašnosti a produkcie CO2 , ako aj realizácia ďalších opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy patrí k našim prioritám. V súčasnosti sa  pripravujeme na nové programové obdobie, a zároveň realizujeme viacero environmentálnych projektov zameraných na regeneráciu vnútroblokov, budovanie zelenej a modrej infraštruktúry, vypracovanie klimatickej stratégie, zlepšenie energetickej efektívnosti budov a energetického manažmentu, ako aj plánovanie udržateľnej mobility. Pracujeme aj na projekte modernizácie cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66, ktorý zefektívni dopravu na vyťažených dopravných uzloch. Cieľom je prispieť  k skvalitneniu dopravy či ovzdušia v meste.

Meteostanica na Uhlisku, ktorej inštalácia sa realizovala v rámci rekonštrukcie časti verejného osvetlenia, je schopná kontinuálne merať 13 veličín, napr. koncentrácie oxidu dusičitého, ozónu, oxidu uhoľnatého, oxidu siričitého, prachových častíc PM 2,5 a PM 10. Medzi ďalšie veličiny patrí teplota farby svetla, intenzita osvetlenia, UV index, atmosférický tlak aj teplota, relatívna vlhkosť a hladina akustického tlaku. Všetky môžete sledovať aj na tomto odkaze https://bit.ly/2Y7fZnZ.

Vyhodnocovanie jednotlivých údajov nám umožní v budúcnosti plánovať aktivity v oblasti energetiky a dopravy, riešiť potrebu vytvárania nízkoemisných zón v meste a stanoviť opatrenia na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny.

Projekt revitalizácie vnútrobloku na Fončorde vychádza z požiadaviek obyvateľov

Po ukončení procesov verejného obstarávania a jeho finálnej kontrole na príslušnom ministerstve sme dnes ráno mohli odovzdať vysúťaženému zhotoviteľovi vnútroblok na Fončorde, ktorý prejde revitalizáciou.  V nasledujúcich dňoch nám predloží harmonogram prác, s ktorými by mal v prípade priaznivého počasia začať čoskoro. Blíži sa zimné obdobie, preto sme sa zhodli, že nie je vhodné realizovať rozsiahle búracie práce, ktoré by mohli počas tohto obdobia komplikovať obyvateľom život, ale postupovať skôr etapovito po častiach. Na tému revitalizácie vnútrobloku, ktorý sa nachádza medzi Tulskou ulicou, Moskovskou ulicou a Kyjevským námestím sme sa stretli s miestnymi obyvateľmi dvakrát ešte v roku 2018.  K navrhovanému projektu mohli vyjadriť svoj názor všetci záujemcovia, pričom relevantné pripomienky boli zapracované do finálnej projektovej dokumentácie.  Som rád, že výsledný zámer je príkladom dobrej spolupráce medzi mestom, projektantmi a obyvateľmi, na čom staviame aj v súčasnosti pri príprave projektov Zelených sídlisk.

Zhotoviteľ má na obnovu vnútrobloku osem mesiacov. Zastarané športoviská a pozostatky betónových plôch nahradia nové plochy na športovanie pre deti každého veku, pribudnú komunitné záhrady a prvky tienenia. Všetky chodníky v areáli vnútrobloku budú obnovené, rôzne kríky  nahradí nová výsadba  110 stromov viacerých druhov. V revitalizovanom vnútrobloku pribudnú stojany na bicykle, smetné koše, lavičky, fontánka na pitie, fitness prvky, work-out zostava, stôl s lavicami, šachový stolík, kolotoč, hojdačka, ping-pong, stena pre sprejerov, malý amfiteáter a mnoho iného. Celková výška ceny stavebných prác, obnovy a výsadby zelene po verejnom obstarávaní predstavuje 831 585,90 eur, z toho nenávratný finančný príspevok, ktorý sme získali je vo výške 760 000 eur. Spolufinancovanie mestom sa po verejnom obstarávaní pohybuje na úrovni cca 71 585,90 eur.  Už dnes sa teším na výsledok.

Aj vďaka mestským lesom patríme k najzelenším krajským mestám

Málokedy si uvedomujeme, že Banská Bystrica je jedinečná aj vďaka svojej polohe a z ktorejkoľvek mestskej časti sa vieme len za pár minút ocitnúť v ozajstnom lese. Hoci naše lesy nie sú rozlohou najväčšie, ponúkajú tri rezervácie, lesoparky s náučnými chodníkmi, európske rarity a bohatú faunu i flóru. Aktuálne sa práca mestskej organizácie Mestské lesy Banská Bystrica, s. r. o. zameriava na zalesňovanie. Keďže zamestnanci sa snažia lesy obhospodarovať prírode blízkymi a trvalo udržateľnými spôsobmi, po ťažbe nevznikajú veľké holiny, ktoré je potrebné dodatočne zalesniť. Banskobystrické lesy sú prevažne listnaté, preto ak vznikne nejaká čistina, spestrujú ju ihličnatými drevinami, najmä smrekmi, jedľami či smrekovcom opadavým.

Dnes so zalesňovaním pomáhali skúseným zamestnancom aj deti z otvorenej škôlky – Lesný klub Mravenisko, ktorá sa nachádza v Laskomeri. Malým lesníkom som sa bol poďakovať aj ja. Sledovať, ako pomáhajú pri vysádzaní stromčekov, pričom dodržiavajú všetky postupy, ktoré ich skúsení lesníci učia, je po celodenných rokovaniach príjemná psychohygiena. Ďakujem zamestnancom Mestských lesov za profesionálnu starostlivosť o najväčšie bohatstvo, ktoré mesto má. Malým „mravcom“ zas za aktívne nasadenie a za to, že sa s láskou starajú o našu prírodu.

Ukončili sme rekonštrukciu verejného osvetlenia na Uhlisku a v časti Fončordy

Návratnú finančnú výpomoc od štátu vo výške takmer 1,9 mil. eur, ktorej čerpanie schválili všetci prítomní poslanci minulý rok na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, sme investovali do rekonštrukcie a modernizácie nevyhovujúceho verejného osvetlenia na Uhlisku a v časti Fončordy.

Na základe požiadavky poslancov boli použité svietidlá s tzv. teplým bielym svetlom s jemným žltým vyžarovaním. Z hľadiska komfortu prostredia pre život v obytných častiach mesta je vhodnejšie, a to aj napriek tomu, že je energeticky náročnejšie, ako pôvodne navrhované svietidlá s bielym svetlom.
Od polovice októbra bolo zrekonštruovaných: 37 rozvádzačov verejného osvetlenia na území celého mesta, zároveň k nim bola spracovaná aj technická dokumentácia, 276 stožiarov, na nich 330 LED svietidiel a k nim prislúchajúcich 3 510 metrov káblových vedení verejného osvetlenia na Uhlisku, vymenených bolo ďalších 608 LED svietidiel na Fončorde, vykonané boli revízie všetkých zariadení, ktoré prešli rekonštrukciou, bola vypracovaná optimalizácia počtu a umiestnenia rozvádzačov verejného osvetlenia (RVO), v zmysle ktorej budeme ďalej postupovať pri znižovaní počtu a rekonštrukcii ostatných RVO, boli vytýčené všetky káblové vedenia verejného osvetlenia.

S príchodom jarného počasia nás ešte čaká finálna povrchová úprava chodníkov. Z prostriedkov vládnej výpomoci sme zároveň doplnili špeciálne osvetlenie na 8 vybraných priechodoch pre chodcov na Uhlisku, Fončorde a v Podlaviciach.

Získali sme 1,4 mil. eur na vypracovanie klimatickej stratégie, rekonštrukciu ďalšej škôlky a zavedenie rôznych opatrení

O tom, že nie vždy ide všetko podľa plánu, sme sa mohli presvedčiť pri rekonštrukcii škôlok na Strážovskej a Karpatskej ulici v Sásovej. Mrzí nás, že proces verejného obstarávania bol komplikovaný, no nakoniec sme sa dostali do úspešného konca. Aby sme stavebné práce zdynamizovali, využili sme aj mimoriadne koronakrízové obdobie začiatkom tohto roka. Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom, rodičom i deťom za trpezlivosť.

Celkové náklady na obe škôlky boli 2 160 000 eur, z toho 1 660 000 eur tvorili nenávratné finančné príspevky získané z Operačného programu Kvalita životného prostredia a IROP. Ostatné zdroje tvorili financie z mestského rozpočtu. Vďaka obnovám škôlok a rozširovaniu kapacít sme za posledné roky vytvorili pre malých škôlkarov 290 nových miest, preto vieme uspokojiť záujem všetkých rodičov o umiestnenie svojho predškoláka do predškolského zariadenia. Ďalšia dobrá správa je, že sa nám podarilo získať grant vo výške 1,4 mil. eur z Nórskeho finančného mechanizmu fondov v programe SK Klíma. Využijeme ho nielen na vypracovanie Klimatickej stratégie, ale aj na zavedenie viacerých opatrení. Medzi ne patrí napríklad aj rekonštrukcia Materskej školy Šalgotarjánska na Fončorde.

Pôjde nielen o zníženie energetickej náročnosti budovy, ale napr. aj o zatienenie detského ihriska, použitie priepustných povrchov a vytvorenie dažďovej záhrady. Projektovo sme pripravení aj na rozšírenie kapacít tejto škôlky a akonáhle budú výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, zapojíme sa. Projekt ďalej zahŕňa výsadbu zelene, vytvorenie ovocnej a dažďovej záhrady v areáli Základnej školy Spojová, inštaláciu verejného inteligentného osvetlenia, výmenu ďalších 467 svietidiel so stožiarmi na Fončorde a pod. Ďakujem tímu z mestského úradu a odborníkom z externého prostredia, ktorí na projekte pracovali.

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia napreduje

V mestskej časti Uhlisko sú práce na rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia v plnom prúde od 19. októbra. Rozkopávky boli vykonané na Mičinskej ceste, Bellušovej ulici a na Ul. 9. mája a k dnešnému dňu je vymenených viac ako 900 metrov káblových vedení. Na niektorých miestach sa ešte len kope, niekde sú už v tesnej blízkosti pôvodného verejného osvetlenia osadené nové pätky a viaceré už majú aj nové stožiare. Po skúške a revízii novej sústavy a rozvodných skríň, bude následne pôvodné nevyhovujúce verejné osvetlenie demontované. Len pre pripomenutie, na rekonštrukciu nevyhovujúceho stavu verejného osvetlenia na Uhlisku a v časti Fončordy chceme čerpať návratnú finančnú výpomoc od štátu vo výške 1,9 mil. eur. Náš návrh odsúhlasilo jednomyseľne 26 poslancov na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Október 2020 Získali sme viac ako dva milióny eur pre naše sídliská

Opäť sme boli úspešní a získali sme eurofondy vo výške viac ako dva milióny eur na obnovu vnútroblokov v Sásovej a na Fončorde. Projekt revitalizácie 45 000 metrov štvorcových medzi Sitnianskou, Tatranskou a Strážovskou ulicou je po verejnom prerokovaní a získaní všetkých potrebných povolení v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa. V budúcom roku by nám tak už nič nemalo brániť v tom, aby sme stavebné práce rozbehli naplno a vytvorili zo zanedbanej plochy ihriska Opavia, priestoru s tenisovým kurtom nad ZŠ Sitnianska a lokalitou za školským areálom kvalitné prostredie pre všetkých. Po rokoch pribudnú nové herné prvky a športové plochy pre rôzne vekové skupiny, osadia sa nové lavičky, stojany na bicykle, prístrešky, smetné koše… V rámci projektu je plánovaná obnova chodníkov a spevnených plôch, pribudne verejné osvetlenie a vysadí sa nová zeleň. Aj v prípade revitalizácie vnútrobloku na Fončorde postupujeme ďalej a v súčasnosti sa pripravujeme na spustenie verejného obstarávania na zhotoviteľa.

September 2020 Čaká nás najväčšia rekonštrukcia verejného osvetlenia za posledných 30 rokov

Ďakujem všetkým 26 poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí jednomyseľne schválili náš návrh použiť návratnú finančnú výpomoc od štátu vo výške 1,9 mil. eur na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia na Uhlisku a v časti Fončordy, ktoré je v nevyhovujúcom stave.  Pôjde o najväčšiu investíciu v tejto oblasti za posledných tridsať rokov. Čím skôr s prácami začneme, tým skôr zabezpečíme úsporu, znížime náklady na spotrebu elektrickej energie a distribučné poplatky, zvýšime svietivosť, a najmä bezpečnosť obyvateľov pri pohybe po verejných priestranstvách. Zároveň tiež v týchto lokalitách znížime náklady na údržbu.

Záleží nám na názore obyvateľov

Zorganizovali sme verejné stretnutie k téme plánovaného parčíka medzi Hronom a železničnou stanicou Ekopolis v stánku zisťoval potreby a predstavy verejnosti, následne si ľudia mohli prejsť celý priestor spolu s architektom a priamo na mieste diskutovať o ich návrhoch. Okrem mapovania boli zozbierané aj podnety od účastníkov. Verím, že takéto participatívne plánovanie verejných priestorov bude mať pozitívnu spätnú väzbu a s finálnou projektovou dokumentáciou budú spokojní aj obyvatelia.

Júl 2019 Vysúťažili sme nového poskytovateľa služby zberu odpadu

Zber komunálneho odpadu predstavuje jednu z dôležitých vitálnych funkcií mesta a pre správne fungovanie je potrebné nielen kvalitné nastavenie služby, ale aj aktívne zapojenie sa všetkých obyvateľov. Teší ma, že po 28 rokoch dochádza k výraznej zmene a rozšíreniu zmluvných podmienok v poskytovaní služby zberu odpadu. Verím, že nový poskytovateľ bude schopný v plnom rozsahu a kvalite zabezpečovať službu a podnety, ktoré sme v poslednom období dostávali, sa n

Top