Načítavam...

Spokojní seniori i mladé rodiny

Sociálne služby v Banskej Bystrici sú dlhodobo vlajkovou loďou v rámci Slovenska. Máme dobre vybudovanú sieť rôznych foriem bývania v čase krízy alebo v odkázanosti na pomoc.

Naše projekty
Zdieľať:

Pomoc pre našich seniorov

Je dôležité, aby sa seniori necítili vo svojich domovoch osamelo a mali sa s kým porozprávať. Mnohí z nich potrebujú pri sebe niekoho, kto im pomôže pri ich každodenných činnostiach, ktoré sú pre nás bežné, no im to zdravotný stav či vysoký vek nedovoľuje. Som preto rád, že v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva, n.o. v našom meste spúšťame program, v rámci ktorého im podáme pomocnú ruku a budú môcť ostať vo svojom domácom prostredí čo najdlhšie. Ide o seniorov, ktorí nie sú odkázaní na sociálne služby, ale potrebovali by asistenciu napríklad pri prechádzke. Práve dobrovoľníci budú od toho, aby mohli s nimi tráviť čas rozprávaním sa, čítaním knihy alebo pomocou pri akejkoľvek inej činnosti. Verím, že sa nám aj týmto spôsobom podarí zlepšiť služby pre najzraniteľnejšiu skupinu našich obyvateľov. Som presvedčený, že si to zaslúžia.

Viac takýchto dobrých správ

Oblasť poskytovania sociálnych služieb je mimoriadne dôležitá a práca všetkých ľudí v tomto odbore nenahraditeľná. Nielen počas náročných pandemických dní sa neraz presviedčame o tom, že naši terénni pracovníci, opatrovateľky, sestričky či zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb sú profesionáli s veľkou dávkou ľudskosti, empatie a ochoty pomôcť. O to viac ma teší, že sa nám podarilo uspieť a získať nenávratný finančný príspevok vo výške 408 000 eur na podporu a udržanie opatrovateľskej služby poskytovanej v domácnostiach, teda v prirodzenom prostredí našich seniorov a osôb s hendikepom, ktoré sú odkázané na pomoc iných. Práve táto forma pomoci je dôležitá, a je o ňu stále záujem. Opatrovateľky a opatrovatelia pomáhajú klientom pri obliekaní, kŕmení, hygiene, nákupoch, sprevádzajú ich na vyšetrenia či prechádzky. Hoci je ich práca v teréne často skrytá, má veľký význam práve pre tých, ktorým ju poskytujú. Ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí sa v Banskej Bystrici starajú o tých najzraniteľnejších.

Rozširujeme kapacity zariadení služieb dlhodobej starostlivosti

Obyvateľstvo nám starne, následkom čoho je aj enormný dopyt po miestach v zariadeniach sociálnych služieb. Rozhodli sme sa preto postupne zrekonštruovať mestský objekt na Ul. 9. mája, v ktorom rozšírime kapacity. V súčasnosti v ňom sídli opatrovateľská služba a budova by mala zároveň slúžiť aj ako zariadenie pre seniorov. Doposiaľ sme na obnovu, vrátane výmeny okien, dverí, rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody, vynaložili takmer 170 000 eur. Do komplexnej rekonštrukcie jedného zo štyroch pavilónov sme investovali ďalších 100 000 eur. Plánujeme aj prístavbu výťahu a v budúcom nás čaká rekonštrukcia ostatných dvoch pavilónov aj s nákupom potrebného vybavenia. Všetkými doposiaľ zrealizovanými a plánovanými stavebnými prácami rozšírime kapacitu na umiestnenie seniorov v našom meste o 31 miest. Naše zariadenia pre skôr narodených obyvateľov zároveň vybavujeme novým nábytkom a polohovateľnými posteľami, ktoré opatrovateľkám uľahčia prácu.

Rozširujeme ponuku sociálnych služieb

V roku 2018 sme sa rozhodli komplexne zrekonštruovať budovu v majetku mesta na Uhlisku, ktorá slúži ako Stredisko sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne znevýhodnených obyvateľov. Do celkovej obnovy a debarierizácie objektu i nákupu potrebného vybavenia sme za štyri roky investovali približne 700 000 eur. Uvedomujem si, že po miestach v zariadeniach sociálnych služieb je enormný záujem, preto ma teší, že v nevyužívaných priestoroch sme zároveň dokázali rozšíriť kapacity. V súčasnosti miestnosti pripravujeme tak, aby ich od nového roka mohli plnohodnotne využívať tí, ktorí to najviac potrebujú.

Zároveň sme sa rozhodli pristúpiť k optimalizácii pobytových a ambulantných sociálnych služieb. Ambulantná služba denného stacionára bude fungovať v KOMUCE na Robotníckej 12, v priestoroch, ktoré sú na tento účel vhodnejšie. Budova ponúka viaceré možnosti na realizáciu voľnočasových aktivít pre seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby, ako aj rozvoj ich pracovných zručností. Klienti môžu využívať miestnosť na výrobu produktov z keramiky, počítačovú miestnosť i knižnicu.

Zariadenie opatrovateľskej služby s týždennou formou pobytu poskytne službu pre ďalších 22 klientov v budove na ul. 9. mája 74. V objekte zároveň dochádza k vytvoreniu nového zariadenia pre seniorov s celoročnou formou pobytu s kapacitou ďalších 14 miest. Klienti, ktorí si vyžadujú dlhodobú starostlivosť budú umiestnení v zrekonštruovaných jedno, dvoj a trojlôžkových izbách, pričom prístup do zariadení je zabezpečený výťahom v oboch budovách a celý objekt je bezbariérový.

Top