Načítavam...

Rozumné hospodárenie

Rozumné hospodárenie umožňuje mestu rozvíjať sa. Okrem bežných príjmov sme sa sústredili v uplynulom období aj na získavanie ďalších zdrojov.

Naše projekty
Zdieľať:

Úspešní sme boli v získavaní eurofondov a štátnych dotácií. Vďaka nim sme mohli investovať do dlhodobo zanedbaných oblastí. Obnovili sme tridsaťročné škôlky, detské jasle, začali sme s výstavbou cyklotrasy, odstránili sme niekoľko nelegálnych skládok, vybudovali športoviská… V nasledujúcom volebnom období opäť využijeme možnosti uchádzať sa o mimorozpočtové zdroje. Nepremárnime ich ani teraz a zameriame sa na ďalšie, roky neriešené témy. Pôjde o projekty obnovy sídliskových vnútroblokov, autobusových zastávok, alternatívnych riešení udržateľnej mobility či o zelené projekty.

Spolu so starostami okolitých obcí a partnermi pracujeme na zásobníku projektov, ktoré chceme realizovať z eurofondov

Za posledné roky sa nám vďaka získaným mimorozpočtovým zdrojom podarilo zrealizovať desiatky projektov, ktoré skvalitnili naše mesto v rôznych oblastiach. V súčasnosti sme na začiatku nového programového obdobia, v rámci ktorého sa budeme môcť opäť uchádzať o eurofondy a vďaka novým zámerom posúvať Banskú Bystricu vpred. Jedným z mnohých nástrojov čerpania európskych peňazí v najbližších rokoch je aj Integrovaná územná stratégia prostredníctvom udržateľného mestského rozvoja. Do jej tvorby vťahujeme partnerov, expertov, odborníkov a širšiu verejnosť v zmysle Iniciatíva pre lokálne otvorené vládnutie v Banskej Bystrici, ku ktorej sa hlásime. Doposiaľ sa nám spolu s tímom odborníkov i starostov okolitých obcí podarilo vytvoriť bohatý zásobník projektov, ktoré sú zamerané napr. na integrovaný dopravný systém, digitalizáciu, revitalizáciu parkov a vnútroblokov na sídliskách, výstavbu cyklotrás, sociálnu oblasť, debarierizáciu a vyššiu bezpečnosť priestorov, komunitný rozvoj a pod. O plánovaných projektoch a priebežných výstupoch tvorby tohto strategického dokumentu chceme oboznámiť našich partnerov na konzultačnom fóre, ktoré organizujeme online dňa 14. marca o 15:30 hod. Bol by som rád, keby sa do celého procesu zapojili aj ďalšie organizácie alebo individuálni partneri, ktorí by tiež mohli prispieť zaujímavými projektovými návrhmi. Zároveň ich chceme motivovať, aby sa spolupodieľali na realizácii jednotlivých projektov. Som presvedčený, že v Banskej Bystrici pôsobí mnoho aktívnych, šikovných ľudí a odborníkov, ktorí sa k nám pridajú.

Začali sme s prípravou Integrovanej územnej stratégie

Nástroj otvoreného vládnutia, ku ktorému sa ako samospráva hlásime, využijeme aj pri pokračovaní prípravy spoločného programového dokumentu mesta Banská Bystrica a okolitých 18 obcí, ktoré vytvorili spoločné územie, tzv. mestskú funkčnú oblasť. Tím spracovateľov pripravuje Integrovanú územnú stratégiu, ktorá je zameraná na čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom udržateľného mestského rozvoja na roky 2021 – 2027. V rámci jej vzniku boli vytvorené tzv. tematické pracovné skupiny, ktoré zastupuje odborná verejnosť, pracovníci mestského úradu i zástupcovia významných aktérov územnej spolupráce. Prvé stretnutie sa uskutočnilo minulý týždeň. Témou spoločnej diskusie bol proces tvorby stratégie, možnosti pre užšiu spoluprácu s neziskovým sektorom, akademickou obcou či vytvorenie projektových tímov. Stretnutia pracovných skupín sú prvým krokom k rozbehnutiu participatívneho prístupu pri tvorbe stratégie. Verím, že výsledkom bude kvalitný strategický dokument v prospech nášho mesta a okolitých obcí.

Top