Načítavam...

Čisté, zelené a zdravé mesto reagujúce na zmenu klímy

Volebný program
Zdieľať:
Čisté, zelené a zdravé mesto reagujúce na zmenu klímy

Banská Bystrica patrí k samosprávam s najvyššou mierou vytriedeného odpadu, čo je skvelá správa. Banskobystričankám a Banskobystričanom záleží na čistejšom a zdravšom meste, preto nebudeme poľavovať v edukácii a ďalších aktivitách na podporu triedenia odpadu. Prispeje k tomu budovanie podzemných kontajnerov vo vytypovaných lokalitách. V odpadovom hospodárstve budeme čoraz viac presadzovať princípy obehového hospodárstva a podporíme vznik centra opätovného využívania. Citlivo vnímame aj nenahraditeľnú úlohu zelene v našom meste, a tiež nástrahy, ktoré so sebou prináša klimatická zmena. Preto sa podľa vzoru revitalizácie vnútroblokov v Sásovej a na Fončorde budeme v ďalšom období venovať  skvalitňovaniu verejných priestorov v ďalších siedmich lokalitách na banskobystrických sídliskách s rozlohou viac ako 50 hektárov v projekte Zelené sídliská zameranom na zelené (zeleň) a modré (voda) riešenia. Po komunikácii s obyvateľmi zrevitalizujeme Mestský park na Tajovského ulici do podoby, akú si tento priestor zaslúži. Na zozname plánovaných projektov je aj revitalizácia mestských verejných priestorov – Námestia slobody, Národnej ulice či parku pri kaštieli Radvanských. Pokračovať budeme v inštalácii verejného inteligentného osvetlenia i v projekte ozelenenia a riešenia verejných priestorov popri Hrone a Tajovke. Budeme pokračovať v intenzívnej výsadbe stromov, v prípravách prvej klimatickej stratégie, ktorá vytýči zelené a nízkouhlíkové smerovanie Banskej Bystrice na nasledujúce obdobie. Dôsledne budeme aplikovať všetky adaptačné opatrenia  na zníženie dopadov zmeny klímy – od realizácie vegetačných striech, vodozádržných riešení, až po vybudovanie fotovoltickej elektrárne umiestnením solárnych panelov na strechách mestských budov. Uvedenými krokmi chceme šetriť peniaze v mestskom rozpočte. Medzi naše priority parí trvalé zlepšovanie kvality životného prostredia, jeho monitoring a projekty prinášajúce inovatívne smart riešenia pre udržateľný manažment nášho mesta.

revitalizácia mestského parku

podpora prechodu na obehové hospodárstvo

obnova verejného osvetlenia, smart riešenia

revitalizácia 7 lokalít v projekte Zelené sídliská

revitalizácia verejných priestorov – Národná ulica, park pri kaštieli Radvanských

Top