Načítavam...

Udržateľná a bezpečná doprava

Volebný program
Zdieľať:
Udržateľná a bezpečná doprava

Aj naďalej budeme pokračovať v komplexnej obnove zanedbaných ciest a chodníkov, výstavbe chýbajúcich peších prepojení,  najmä v okrajových mestských častiach, ale aj v rekonštrukcii mostov v havarijnom stave. Zrealizujeme projekt výstavby cyklomosta vedúceho ponad rýchlostnú cestu R1 v Radvani, a pokračovať budeme tiež v projektoch budovania cyklotrás spájajúcich centrum mesta s mestskými časťami. Realizáciou ďalších projektov vytvoríme nové parkovacie miesta a rôznymi opatreniami sa zameriame aj na upokojenie dopravy v najvyťaženejších lokalitách. Našou ambíciou je po ukončení zmluvy so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje platené parkovanie v centre mesta, riešiť  systém výberu parkovného vo vlastnej réžii. Aj na základe skúseností z ostatných miest pripravujeme ucelený návrh zavedenia regulovaného parkovania v jednotlivých častiach Banskej Bystrice. Strategický Plán udržateľnej mobility, štúdia realizovateľnosti výstavby hromadných garáží, ako aj spracovanie návrhov možností “zelených” parkovísk a “zelených” parkovacích domov v projekte Zelených sídlisk, vytvorí ucelenú predstavu o konkrétnych riešeniach pre zlepšenie statickej dopravy. Nemôžeme dovoliť, aby zvyšujúci sa počet automobilov zaberal verejné priestranstvá, chodníky a zelené plochy. Inteligentne riadená doprava so smart riešeniami, najmä na križovatkách, pokračovanie rekonštrukcie autobusových zastávok, budovanie elektronických označníkov, podpora MHD i mestský systém zdieľanej dopravy, sú tiež na zozname našich priorít, ktorých realizáciu aktuálne pripravujeme.

zavedenie parkovacej politiky

systém regulovaného parkovania v réžii mesta

inteligentne riadená doprava

podpora MHD a nemotorovej dopravy

obnova ciest a chodníkov

výstavba cyklistických trás

Top