Načítavam...

Lepšie služby pre seniorov, rodiny i znevýhodnené skupiny

Volebný program
Zdieľať:
Lepšie služby pre seniorov, rodiny i znevýhodnené skupiny

Starnutie je prirodzenou súčasťou nášho života, a práve seniori patria k najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Aj preto sme počas predchádzajúcich rokov venovali zvýšenú pozornosť projektom na rozvoj aktívneho starnutia. Podarilo sa nám rozširovať kapacity a skvalitňovať podmienky v zariadeniach pre Banskobystričanky a Banskobystričanov, ktorí prežívajú jeseň svojho života. Ako krajské mesto hodláme v rozvoji sociálnych služieb napredovať. Chceme v tejto oblasti rozvinúť  ďalšie formy služieb, a vytvoriť tak efektívny a funkčný systém pre všetkých, ktorí takúto pomoc potrebujú. Participatívnym spôsobom sme vypracovali Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021 – 2027, ktorý podporuje komplexný rozvoj v sociálnej oblasti pre všetkých obyvateľov, pričom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby. Zameriame sa na modernizáciu služieb, vďaka ktorým budú môcť seniori či obyvatelia s nepriaznivým zdravotným stavom ostať čo najdlhšie vo svojom domácom prostredí. 

Rozvojom dobrovoľníckych programov a spoluprácou s partnermi zabezpečíme činnosti, ktoré si imobilní i skôr narodení obyvatelia nedokážu zabezpečiť sami. Plánujeme vybudovať nízkokapacitné zariadenia pre seniorov,  podporovať komunitné centrá, ale aj rozvíjať kvalitnú a finančne dostupnú opatrovateľskú službu. V našej pozornosti bude aj naďalej systematické budovanie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, ale aj vytvorenie nízkoprahového denného stacionára pre ľudí bez domova, ktorí chcú pracovať na skvalitňovaní svojho života. Nezabúdame na debarierizáciu celého mesta pre osoby so zdravotným znevýhodnením a ešte lepšie služby pre osoby v nepriaznivých životných situáciách. Projekt výstavby nájomných bytov je pripravený, preto budeme čakať na výhodné podmienky jeho financovania zo Štátneho fondu rozvoja bývania a pustíme sa do realizácie. 

vybudovanie nízkokapacitných zariadení pre seniorov

vytvorenie nízkoprahového centra pre ľudí bez domova

rozvoj dostupnej odľahčovacej služby

výstavba nájomných bytov

vybudovanie centra materiálnej pomoci

debarierizácia verejných priestorov

Top